Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


06.04.2013, 17:00 - Zbliża się czas pojawienia komety, kiedy ludzie będą sądzić, że są to dwa słońca, o czym już wcześniej mówiłem

Moja szczerze umiłowana córko, gwiazdy wkrótce się zmienią i zbliża się czas pojawienia komety, kiedy ludzie będą sądzić, że są to dwa słońca, o czym już wcześniej mówiłem. Wkrótce ludzkość zobaczy cudowny spektakl, gdzie będzie słychać huk grzmotu i będzie się wydawało, że zderzą się dwa słońca.
Moje Promienie Miłosierdzia spadną na każdą ludzką duszę, łącznie z tymi, którzy zostaną oślepieni Światłem, gdyż tak bardzo ciemne są ich dusze. Gdy odgłos grzmotu zostanie usłyszany, wtedy wielka cisza zstąpi na ziemię, a cisza ta będzie ogłuszająca. Nie będzie słychać żadnego dźwięku - tylko brzmienie Mojego Głosu odbite w duszach nikczemników.
Będę jak promień słońca, który sprawi, że każdy błąd, każdy grzech i krzyk rozpaczy stanie się wyraźnie widoczny w oczach grzesznika.
Będzie to płacz i głębokie poczucie smutku odczuwane w sercach ludzi, kiedy staną twarzą w twarz ze stanem swoich dusz. Wszystko zatrzyma się na piętnaście minut, a potem życie stanie się takie, jak wcześniej, jak gdyby ten cud się nie wydarzył. Życie tych, których dusze zostaną dotknięte Prawdą, nie może ani nie będzie już nigdy takie samo. Wówczas podążą oni za Mną, Moim Nauczaniem i będą się nawracać miliardami.
Moje Orędzia staną się ich codziennym pokarmem i wraz z Moją Najświętszą Eucharystią już nie będą potrzebowali niczego więcej. Staną się tak silni, że nic im nie przeszkodzi w ich drodze, nic ich nie zastraszy, ani nic ich nie spowolni, gdy będą oni maszerować w Mojej armii reszty do Mojego Nowego Raju.
Pozostali zostaną poinformowani, że Ostrzeżenie zostało spowodowane przez zakłócenia w atmosferze ziemskiej i łatwo będzie można to wyjaśnić. Ale będzie to kłamstwo, gdyż oni nie chcą uznać Istnienia Boga. Gdyby mieli uznać Jego Istnienie, wtedy nie byliby w stanie wypełnić swojego planu, aby oszustwem skłonić świat do przyjęcia pustych obietnic antychrysta.
Kiedy cuda Boga będą widziane na tak wielką skalę, wiedzcie, że Mój plan przyprowadzenia ludzkości do królestwa zbawienia jest w końcowej fazie.
Idźcie, Moi wierni wyznawcy i zawsze ufajcie Mojej obietnicy ratowania wszystkich dusz. Moje Miłosierdzie jest wielkie, a Moja Władza wszechmocna.
Wasz Jezus


6th April 2013, 17:00 - The time for the comet to appear, of which I spoke, when people will believe that there are two suns, is close

My dearly beloved daughter, the stars will soon change and the time for the comet to appear, of which I spoke, when people will believe that there are two suns, is close. Soon the wondrous spectacle will be seen by humanity, and there will be heard the sound of thunder, and it will seem that the two suns will collide.
My Rays of Mercy will fall on every human soul, including those who will be blinded by the Light, so dark are their souls. When the sound of thunder is heard, a quiet calm will then descend over the earth and the stillness will be deafening. No sound will be heard - only the sound of My Voice imprinted on the souls of the wretched.
I will be like a ray of sun, which will make every single fault, every sin and cry of despair, become clearly visible in the eyes of the sinner.
There will be wailing and a deep sense of sorrow felt within the hearts of men, as they come face to face with the state of their souls. All will remain still for fifteen minutes, and then life will become like before, as if this miracle did not happen. In those, whose souls were touched by the Truth, life cannot, nor will it ever be the same again. They will then follow Me, My Teachings and they will convert in billions.
My Messages will become their daily food and along with My Most Holy Eucharist, they will need nothing more. So strong will they become that nothing will stand in their way, nothing will intimidate them, or slow them down, as they march in My remnant army towards My New Paradise.
The others will be told that The Warning was caused by a disruption in the earth's atmosphere and it will be easily explained away. But it will be a lie, for they do not want to acknowledge the Existence of God. If they were to do this, they would not be able to complete their plan to deceive the world into accepting the empty promises of the antichrist.
When miracles of God are witnessed on such a grand scale, know that My plan to bring humanity into the realm of salvation is in the final stages.
Go, My loyal followers, and trust always in My promise to salvage all souls. My Mercy is great and My Power almighty. Your Jesus