Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.04.2013, 21:20 - Za każdą duszę, którą poświęcacie Mojemu Miłosierdziu, uratuję dalszych sto

Moja szczerze umiłowana córko, musisz iść do naprzód i skupić się na tych nieszczęsnych duszach, które w ogóle nie wierzą w Boga. Chodzi mi o tych, którym nigdy nie przekazano Prawdy o Istnieniu Boga, ich Stwórcy.
Są miliardy ludzi, którzy nie wiedzą o Trójcy Świętej, ponieważ zostało to przed nimi ukryte. Te dusze obdarzę wielkim Miłosierdziem i muszą one być poinformowane o tych Moich Orędziach do świata.
Inne dusze, o które się troszczę to są te, które były letnie w wierze, a teraz nie chcą przyjąć Prawdy życia wiecznego. Wielu ludziom, którzy są niepewni co do swojego Stworzenia czy Istnienia Boga, wkrótce zostanie ukazana Prawda. Ponownie okażę im wielkie Miłosierdzie, a Moja Miłość dotknie ich serc i zostaną uratowani.
Ale są też tacy, którzy nadal będą przeciwstawiać się Mojej Interwencji. Będą walczyć z każdą próbą przekazania Prawdy, a dowód Mojego Miłosierdzia, który będzie im dany, zostanie odrzucony Mi w twarz. Znowu będę interweniował i nadal będę walczył o ich dusze.
Wreszcie są tacy, którzy wiedzą o Mnie wszystko i o fakcie, że Ja Jestem Mesjaszem. Żaden cud ani akt miłości nie przyciągnie ich do Mnie, ponieważ oddali się szatanowi. Te dusze zostaną pożarte przez bestię, a on nie puści ich wolno, ponieważ nie widzą we Mnie swojego Zbawiciela. Oni nadal nie znają prawdy o planie bestii. Aby ich uratować, Moi umiłowani wyznawcy, musicie okazać Mi swoje posłuszeństwo poprzez powierzenie Mi ich dusz w waszych modlitwach i wtedy, kiedy przyjmujecie Komunię Świętą. Musicie każdego dnia ofiarować ich Mnie, a za każdą duszę, którą poświęcacie Mojemu Miłosierdziu, uratuję dalszych sto.
Róbcie tak każdego dnia. Pod koniec każdego miesiąca będziecie pełni radości, ponieważ będziecie wiedzieli ile takich dusz otrzymało to Wielkie Miłosierdzie. To jest kolejny Dar, którym was błogosławię, a łaski jakie otrzymacie podczas odmawiania tej Modlitwy Krucjaty będą obfite.
Modlitwa Krucjaty (104)
Uwolnij tę duszę z niewoli
"Najdroższy Jezu, przedstawiam Ci duszę mojego brata (mojej siostry), który oddał (która oddała) swoją duszę szatanowi.
Przyjmij tę duszę i odkup ją w Twoich Świętych Oczach.
Uwolnij tę duszę z niewoli bestii i przynieś jej zbawienie wieczne. Amen."
Moje Miłosierdzie nadal będzie ofiarowane ludzkości, a zwłaszcza każdej duszy, która odrzuca Słowo Boże.
Błogosławię was, Moi wierni uczniowie i nadal wylewam na was Dar Ducha Świętego.
Wasz Jezus


11th April 2013, 21:20 - For every soul you dedicate to My Mercy, I will save a hundred more

My dearly beloved daughter, you must move forward and concentrate on those poor souls who do not believe in God at all. I refer to those who have never been given the Truth about the Existence of God, their Creator.
There are billions of people who have no knowledge of the Holy Trinity because it was hidden from them. These are the souls who will be granted great Mercy by Me and they need to be made aware of these, My Messages to the world.
The other souls who concern Me are those who were lukewarm in their faith and who now refuse to accept the Truth of eternal life. Many people who are either unsure of their Creation, or the Existence of God, will soon be shown the Truth. Again I will show them great Mercy and My Love will touch their hearts and they will be saved.
But then there are those who will continue to resist My Intervention. They will fight any attempt to be given the Truth, and the proof they will be given of My Mercy will be thrown back in My Face. Again, I will intervene and continue to fight for their souls.
Finally, there are those who do know everything about Me and the fact that I Am the Messiah. No miracle or act of love will draw them to Me because they have abandoned themselves to Satan. These souls will be devoured by the beast and he will not let them go free because they do not see me as their Saviour. They still do not know the truth of the plan of the beast. In order to save them, you, My beloved followers, must give Me your allegiance by committing their souls to Me during your prayers and when you receive the Holy Eucharist. You must offer them to Me every day and for every soul you dedicate to My Mercy, I will save a hundred more.
Do this every single day. At the end of every month you will be full of joy because you will know how many such souls have been given this Great Mercy. This is just another Gift I bless you with and the graces you will receive when you recite this Crusade Prayer will be in abundance.
Crusade Prayer (104)
Free this soul from slavery
Dearest Jesus, I present to You the soul of my brother and sister, who has abandoned their soul to Satan. Take this soul and redeem it in Your Holy Eyes.
Free this soul from slavery to the beast and bring it eternal salvation. Amen.
My Mercy will continue to be given to mankind, and especially, to every single soul who rejects the Word of God. I bless you, My loyal disciples, and I continue to pour upon you the Gift of the Holy Spirit.
Your Jesus