Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


13.04.2013, 23:50 - Kościół katolicki wkracza teraz w najgorsze prześladowanie w historii

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę wesprzeć wszystkich, którzy wierzą we Mnie i Moje Orędzia zawarte w tej Księdze - Księdze Prawdy.
Kiedy człowiek idzie za Mną i Mnie się ofiaruje, musi naśladować wszystkie Moje Cechy. Oznacza to, że musi kochać wszystkich w Moje Imię i tak traktować każdego człowieka, jakby sam chciał być traktowany. Jednak, kiedy naprawdę oddacie się pod Moją Opiekę, będziecie z tego powodu cierpieć. Będziecie traktowani z okrucieństwem i zrobią wszystko, aby wylać na was pogardę.
Mówię to w szczególności do wszystkich dzieci Bożych i do chrześcijan, gdyż wasz ciężar jest największy. Wołam do tych wszystkich na świecie, którzy wierzą we Mnie, niezależnie od tego, czy wierzą w to, że mówię do nich przez te Orędzia czy też nie.
Chrześcijanie zawsze będą celem tych, którzy chcą zmienić Prawa Boże, aby pasowały do ich grzesznego dążenia do przyjemności i zaspakajania egoistycznych pragnień. Kościół katolicki wkracza teraz w najgorsze prześladowanie w historii i zostanie postawiony na głowie i odwrócony na lewą stronę. Ten atak jest planowany od dziesięcioleci i starannie przygotowywany. Święci w Niebie płaczą nad katastroficznymi wydarzeniami, które będą się teraz realizowały z taką szybkością, jaka zaskoczy nawet tych, którzy nie wierzą w te Orędzia.
Zamieszanie spowoduje, że tak wielu wyświęconych sług będzie bezsilnych, gdy wszystko, co cenili będzie kwestionowane, a następnie obalone. Ci, którzy są w ich szeregach, będą im rzucać wyzwania i zastraszać w Moje Imię.
Tych z was, którzy są wierni Mojemu Kościołowi na ziemi, zachęcam do czujności i stania na straży Mojego Nauczania, jeśli chcecie pozostać Mi wiernymi. Nigdy nie wolno wam przyjąć czegokolwiek innego niż Prawdy, jakiej zostaliście nauczeni. Wkrótce poczujecie się bardzo samotni, a Moi biedni wyświęceni słudzy popadną w rozpacz, gdyż ich wierność Mnie i Kościołowi ustanowionemu przez Piotra, będzie im zabrana i stracą grunt pod nogami.
Wy wszyscy, którzy jesteście tradycyjnymi, wiernymi chrześcijanami, musicie pozostać silni i nie wolno wam akceptować jakichkolwiek prób zachęcania was do porzucenia swojej wiary. Zostaniecie zepchnięci na bok i zmuszeni do zgody na kształcenie swoich dzieci w fałszywej doktrynie, nie pochodzącej od Boga.
Te wydarzenia teraz się rozpoczynają i ostrzegam was przed nimi, aby was prowadzić. Każdy, kto oskarża Mnie, poprzez tę misję, o zachęcanie dusz do opuszczenia Mojego Kościoła na ziemi, nie rozumie Moich Poleceń. Ja, który Jestem, po prostu proszę was o pozostanie wiernymi Mojemu Nauczaniu, gdy przekonacie się, że jesteście zmuszani do przyjęcia nowej wersji Kościoła. Ta nowa wersja nigdy nie zostanie zaakceptowana w Oczach Boga.
Wasz Jezus


13th April 2013, 23:50 - The Catholic Church is now about to enter the worst persecution in its history

My dearly beloved daughter, I wish to give encouragement to all of you who believe in Me and My Messages contained within this Book - The Book of Truth.
When man follows Me and offers himself to Me, he must emulate all of My Traits. This means that he must love all in My Name and treat every man as he would expect to be treated himself. However, when you truly abandon yourself into My Care, you will suffer for this. You will be treated with cruelty and every attempt will be made to pour scorn upon you.
I say this to all of God's children and to Christians, in particular, for your load is the heaviest. I call out to all of those in the world who believe in Me, irrespective as to whether or not they believe that I speak to them through these Messages.
Christians will always be targeted by those who want to change God's Laws to fit into their sinful pursuit of pleasure and selfish desires. The Catholic Church is now about to enter the worst persecution in its history and it will be turned upside down and inside out. The attack has been planned for decades and carefully constructed. How the saints in Heaven weep at the catastrophic events which will now unfold at a speed which will shock even those who do not believe in these Messages.
Confusion will result, as many sacred servants will become powerless as everything they held dear will be questioned and then overturned. They will be challenged and bullied in My Name from within their own ranks.
To those of you who are loyal to My Church on earth, I urge you to be vigilant and to uphold My Teachings if you wish to stay true to Me. You must never accept anything other than the Truth you have been taught. Soon you will feel very alone and My poor sacred servants will become distressed for their loyalty to Me and to the Church laid down by Peter will be pulled from under them.
To all those who are traditional loyal Christians, you must stay firm and you must not accept any attempt to encourage you to abandon your faith. You will be pushed to one side and forced to agree to educate your children in a false doctrine, not of God.
These events will now commence and I warn you of these in order to guide you. Anyone who accuses Me, through this Mission, of encouraging souls to desert My Church on earth does not understand My Instructions. I Am simply asking you to remain loyal to My Teachings when you will find that you are forced to accept a new version of the Church. This new version will not ever be accepted in the Eyes of God.
Your Jesus