Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


14.04.2013, 14:00 - Matka Boża: Gdy dzieci Boga są wprowadzane w błąd poprzez kłamstwa, zostaną od Niego oddzielone

Moje ukochane dziecko, pozwól mi pocieszyć cię w tym czasie. Pozwól mi trzymać cię blisko mnie, abym mogła dać ci siłę, gdy nadal rozpowszechniasz Święte Słowo Boże w tych trudnych czasach.
Gdy ci, którzy prześladowali mojego Syna, a potem go zamordowali, zostali zapytani - "Dlaczego to zrobiliście?" - Odpowiedzieli - "Aby bronić Słowa Bożego". Kiedy zapytano ich, czy Bóg toleruje zabijanie drugiego człowieka, twierdzili, że jest to zgodne z Nauczaniem Kościoła. I tak też będzie w czasach ostatecznych. Ludzie będą przekręcać Nauczanie Boga, aby usprawiedliwić swoje odrzucenie Jego Świętego Słowa.
Mój Syn daje światu te Orędzia, abyście bronili Jego Nauczania. Robi to, aby nikt omyłkowo nie odrzucił Jego Świętego Słowa, kiedy Nauczanie Jego Świętego Kościoła na ziemi jest fałszowane oraz pozbawiane świętości. Słowo Boże nigdy nie może zostać zmienione, jednak proroctwa przepowiadają te właśnie dni, kiedy tak się stanie, a będzie to dokonane przez Kościół zbudowany na Skale Piotra.
Mój Syn jest Słowem. Słowo Boże musi być czczone przez każde dziecko Boże. Gdy dzieci Boga są wprowadzane w błąd poprzez kłamstwa, zostaną od Niego oddzielone. Kiedy akceptujecie coś innego niż Boża Prawda, kiedy akceptujecie grzech, a potem macie w nim udział, wbijacie klin pomiędzy siebie a mojego Syna.
Pamiętajcie, że ja, Matka Boża, chronię tych wszystkich, którzy mnie wzywają. Moja ochrona jest dla wszystkich ludzi, wszystkich religii. Kiedy codziennie odmawiacie mój Święty Różaniec, otrzymujecie wszelki rodzaj ochrony i będziecie w stanie bronić Prawdy, Świętego Słowa Boga.
Kto w Kościele mojego Syna na ziemi prowadzi ludzi, a nie potrafi odmawiać Świętego Różańca przed swoim zgromadzeniem, nie pochodzi od Boga.
Wasza Matka
Matka Boża
Matka Zbawienia


14th April 2013, 14:00 - Mother of God: When God's children are misled by lies, they will become separated from Him

My beloved child, let me bring you comfort at this time. Let me hold you close to me, so that I can give you strength as you continue to spread the Holy Word of God in these difficult times.
When those who persecuted my Son, and then murdered Him, were asked - "Why did you do this?" - they replied - "To uphold the Word of God." When they were asked if God would condone the killing of another man, they argued that this was in accordance with Church Teachings. And so also will it be in the end times.People will twist the Teachings of God in order to justify their rejection of His Holy Word.
My Son gives the world these Messages so that you will uphold His Teachings. He does this so that no man will mistakenly reject His Holy Word, when the Teachings of His Holy Church on earth are tampered with and made unholy. The Word of God must never change, yet the prophecies have foretold of these very days when this will happen, when it will be done by the Church founded on the Rock of Peter.
My Son is the Word. The Word of God must be honoured by every child of God. When God's children are misled by lies, they will become separated from Him. When you accept anything other than the Truth of God, when you accept sin, and then participate in it, you will drive a wedge between you and my Son.
Remember that I, the Mother of God, protect all of those who call on me. My protection is for all people, all religions. When you say my Holy Rosary daily, you are given every kind of protection and you will be able to uphold the Truth, the Holy Word of God.
Anyone in my Son's Church on earth, who leads the people, who cannot recite the Holy Rosary before his congregation, does not come from God.
Your Mother Mother of God Mother of Salvation