Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


19.04.2013, 17:00 - Proszę tych z was, którzy są przerażeni i zdezorientowani tymi Orędziami, aby Mnie teraz wysłuchali

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo osamotniona jest ta Misja, pomimo setek tysięcy ludzi, którzy otaczają cię swoją miłością i modlitwą.
Gdy pracujesz dla Mnie zapominając o sobie w pełni oddania u Moich Stóp, będziesz bardzo odczuwać swoją samotność. Będziesz spotykać się z gniewem Moich wrogów, którzy ani na chwilę nie dadzą ci spokoju. Ty, Moja córko, musisz teraz słuchać, kiedy tym wszystkim, którzy Mnie odrzucają, ofiaruję w tych Słowach szczególny Dar dla dzieci Bożych.
Proszę tych z was, którzy są przerażeni i zdezorientowani tymi Orędziami, aby Mnie teraz wysłuchali. Czyż nie wiecie, jak bardzo was kocham, nawet jeśli się na Mnie oburzacie. Czy nie wiecie, że nigdy bym was nie ukarał za nie przyjęcie tych Orędzi, danych wam tylko po to, żebym mógł was przygotować i wzmocnić na próby, które stoją przed wami? Czyż Mnie nie poznajecie, waszego ukochanego Jezusa, kiedy do was wołam?
Ja Jestem waszym Zbawicielem i nigdy bym was nie odrzucił, gdyby w waszych umysłach pojawiły się wątpliwości. Jak mógłbym być na was Rozgniewany, kiedy Mnie kochacie i troszczycie się tylko o Prawdę? Przygotowuję was w tej chwili do wyzwań, z którymi będziecie musieli się teraz zmierzyć, gdy realizują się zapowiedziane proroctwa prześladowania Mojego Kościoła na ziemi.
Daję wam ten Dar, żebym mógł przyciągnąć was do Mojej Miłosiernej Miłości i oświecić wasze serca. Obiecuję, że jeśli będziecie Mnie wzywać w ten sposób, poprzez tę modlitwę, to znikną wasze wątpliwości, że to Ja Jestem Tym, który teraz do was mówi. Ofiaruję wam ten Dar, żebyście dzięki Modlitwom, jakie daję światu w tym czasie, potrafili uratować całą ludzkość.
Jeśli przyjdziecie do Mnie, bez pychy, z jasnym i otwartym sumieniem, od razu będziecie wiedzieli, że otrzymaliście ten Dar. To jest Dar Nawracania innych.
Modlitwa Krucjaty (105) Dar Nawracania innych
O mój Najdroższy Jezu, przez wzgląd na moją miłość do Ciebie, proszę, przyjmij moją duszę do jedności z Tobą.
Weź moją duszę, okryj ją Duchem Świętym i pomóż mi poprzez tę modlitwę uratować tych wszystkich, z którymi się stykam.
Porwij każdą duszę, z którą łączę się w Twoim Świętym Miłosierdziu i ofiaruj im zbawienie, które jest konieczne, aby wejść do Twojego Królestwa.
Usłysz moją modlitwę. Wysłuchaj moich próśb i poprzez Twoje Miłosierdzie ocal dusze całej ludzkości. Amen.
Tych z was, którzy rzucają oszczerstwa na te Orędzia i którzy je odrzucają, proszę, abyście do Mnie przyszli. Pokażę wam Prawdę. Obejmę was i pocieszę. Zawsze będę was kochał bez względu na to, jak Mnie obrażacie.
Wasz Jezus


19th April 2013, 17:00 - I ask that those of you who are frightened and confused by these Messages to hear Me now

My dearly beloved daughter, how lonely this Mission is, despite the hundreds of thousands who surround you with their love and prayers.
When you work for Me and abandon yourself, in complete surrender at My Feet, you will feel very alone. You will face the wrath of My enemies, who will not give you a moment's peace. You, My daughter, must listen now as I offer all of those who reject Me, in these Words I present to God's children, a special Gift.
I ask that those of you who are frightened and confused by these Messages to hear Me now. Don't you know how I love you even when you resent Me? Don't you know that I would never punish you for not accepting these Messages, given to you only so that I can prepare you and strengthen you for the trials which lie ahead? Don't you know Me, your beloved Jesus, when I call out to you now?
I Am your Saviour and I would never cast you aside when there are doubts in your mind. How could I be Angry with you when you love Me and only care about the Truth? I now prepare you for the challenges that you will now have to face, as the prophecies foretold, of the persecution of My Church on Earth, unfold.
So that I can draw you into the Mercy of My Love and enlighten your hearts, I give you this Gift. I Promise that when you call on Me in this way, through this Prayer, that your doubts as to Who I Am, speaking with you now, will vanish. I offer you this Gift so that you, through the Prayers I give to the world at this time, can save the whole of humanity.
If you come to Me, free of pride and with an open and clear conscience, you will know instantly that you have been given this Gift. It is the Gift of Conversion for others.
Crusade Prayer (105) Gift of Conversion for Others
O my dearest Jesus, with my love for You please accept my soul in union with You.
Take my soul, cover it with Your Holy Spirit and help me, through this Prayer, save all those I come into contact with. Engulf every soul I meet with Your Holy Mercy and offer them the salvation needed to enter Your Kingdom.
Hear my prayers. Listen to my pleas and through Your Mercy salvage the souls of the whole of humanity. Amen.
Those of you who cast aspersions on these Messages and who reject them, I ask that you come to Me. I will show you the Truth. I will take you and bring you comfort. I will always love you no matter how you offend Me.
Your Jesus