Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


24.04.2013, 14:15 - Matka Boża - Tym razem nie przyjdzie On, jako człowiek w ciele

Moje ukochane dzieci, z powodu Jego wielkiej miłości do człowieka, mój Syn przygotowuje się teraz do swojego Powtórnego Przyjścia. Dlatego, że was kocha, mówi do was przez swoich proroków, by mieć pewność, że nikt nie wymknął się Jego Miłosierdziu. Jak Bóg posłał Jana Chrzciciela, aby przygotować świat na mojego Syna - Jednorodzonego Syna Bożego, Mesjasza - tak teraz mój Syn objawia wam ostateczny plan. Ten ostateczny plan zbawienia będzie podobny do Jego pierwszego przyjścia, ale z jedną różnicą. Tym razem nie przyjdzie On jako człowiek w ciele.
Teraz, kiedy Prawda jest wam ponownie objawiana, mój Syn przypomina wam wszystko, co pochodzi od Boga poprzez Jego Święte Słowo, gdy planuje On końcowe etapy. Boże dzieci otrzymały Prawdę, kiedy mój Syn chodził po ziemi. Teraz dostaniecie pełną Prawdę, łącznie z objawieniami na temat działania nieprzyjaciół Boga, a to dla waszego dobra, abyście nie zostali zwiedzeni. Musicie mieć szczodre serca, kiedy mój Syn przynosi te Dary, które posilą wasze dusze.
Kiedy przez lata objawiałam się wybranym przez Boga wizjonerom, to po to, by przygotować dusze na te czasy. Teraz, kiedy przygotowujecie się do prześladowań, które zostaną zadane chrześcijanom, będzie to bardzo trudne, ponieważ będzie to łamanie ducha i to sprawi największy ból. Kiedy znacie Prawdę Słowa Bożego i gdy wiecie, jak rozpoznać dzieło oszusta, możecie się stać silniejsi. To jest dużo ważniejsze, aby pozostać wiernym Słowu Bożemu, niż akceptować kłamstwa, które zostaną wam przedstawione przez tych, którzy nie przychodzą od Boga.
Mój Syn wywyższy was do wielkiej chwały, gdy będziecie posłuszni Jego Świętemu Słowu i będziecie przestrzegać Jego Nauczania. Proszę was, abyście okazali mojemu Synowi szacunek na jaki zasługuje. Ci, którzy Go odrzucili, gdy chodził po ziemi, w końcu przyjęli Prawdę o tym Kim był, gdy umarł na Krzyżu. Ci, którzy dziś odrzucają Jego Słowo, w końcu uświadomią sobie prawdę w Dniu, w którym przyjdzie Sądzić. Dla wielu będzie za późno.
Módlcie się, aby wszystkie dusze pozostały wierne dziedzictwu Mojego Ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, bo tylko ci, którzy Go przyjmują mogą zostać wzięci do Jego Królestwa.
Wasza Ukochana Matka
Matka Zbawienia


24th April 2013, 14:15 - Mother of God: This time, He will not come as man in the flesh

My beloved children, out of His great Love for humanity, my Son now prepares you for His Second Coming. It is because He loves you that He speaks to you now, through His prophets, to ensure that no one escapes His Mercy. Just as God sent John the Baptist to prepare the world for my Son - the only begotten Son of God, the Messiah - my Son now reveals to you the final plan. This final plan of salvation will be similar to His first coming, but with one difference. This time, He will not come as man in the flesh.
Now that the Truth is being revealed to you again, my Son reminds you of all that comes from God through His Holy Word, as He prepares the final stages. God's children were given the Truth when my Son walked the Earth. Now, you will be given the full Truth, including revelations as to the work of God's enemies, for your own good, lest you be deceived. You must be generous of heart when my Son brings you these Gifts, which will nourish your souls.
When I appeared to God's chosen visionaries, through the years, it was to prepare souls for these times. Now, when you prepare for the persecution, which will be inflicted on Christians, it will be extremely difficult, because it will be a violation of the spirit and this will cause the most hurt. When you know the Truth of the Word of God, and when you know how to recognise the work of the deceiver, you will become stronger. It is far more important to remain true to the Word of God, than to accept lies which will be presented to you by those who do not come from God.
My Son will raise you to great glory when you obey His Holy Word and uphold His Teachings. I ask that you show my Son the respect which He deserves. Those who rejected Him when He walked the Earth, finally accepted the Truth of Who He was when He died on the Cross. Those who reject His Word today, will finally realise the Truth on the day He comes to Judge. For many it will be too late.
Pray that all souls will remain loyal to the legacy of my beloved Son, Jesus Christ, for only those who accept Him can be taken into His Kingdom.
Your beloved Mother Mother of Salvation