Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


26.04.2013, 12:30 - Antychryst będzie pochodził ze Wschodu, nie z Zachodu

Moja szczerze umiłowana córko, świat jest przygotowywany do nadejścia antychrysta. Jest przygotowywany przez szereg potężnych sił politycznych, aby nastąpiło jego wielkie wejście.
Antychryst będzie pochodził ze Wschodu, nie z Zachodu, ale będzie kochany, czczony i szanowany zarówno przez Wschód jak i Zachód w każdym zakątku Ziemi. Rozpocznie on w następujący sposób.
Antychryst z pomocą wrogów Boga szybko doprowadzi do wojny między dwoma narodami kierowanymi przez dwóch upartych i silnych przywódców. Wojny będą narastać, a następnie rozleją się na inne kraje. Gdy zagrożenie stanie się tak poważne, że zacznie mieć ono wpływ na najpotężniejsze narody, wtedy rozpoczną się pokojowe negocjacje.
Bestia wkroczy znikąd. A umiejętnościami, które zadziwią świat, doprowadzi on do zakończenia wojen. Będzie miał potężny głos. Będzie bardzo inteligentny i wykreuje imponujący, charyzmatyczny wizerunek. Jego przystojny, dobry wygląd, urok i poczucie humoru, będą jak silny hipnotyczny magnes. Będzie odbierać wielkie pochwały od znanych światowych przywódców oraz mediów i stanie się sławny. Jego postawa spodoba się przywódcom biznesu, którzy będą go postrzegali, jako środek do tworzenia bogactwa, gdy gospodarka zacznie się rozwijać.
Antychryst okaże się tak niezwykły, że narody będą się głośno domagać i zachęcać go do odwiedzenia ich krajów. Będzie kochany i będzie naśladował ostatni szczegół, każdą chwilę Mojej Misji, kiedy chodziłem po Ziemi. Głosząc znaczenie miłości, pokoju i znaczenie jedności między narodami, będzie postrzegany, jako ten, który dokonuje wielkich cudów, dokądkolwiek pójdzie. To nie jest człowiek, jak każdy inny. To nie jest człowiek, jak każdy inny charyzmatyczny figurant. Jego gwiazda będzie świecić i błyszczeć, jak nikogo innego przed nim. Będzie postrzegany, jako symboliczny przywódca jednej światowej humanitarnej religii. Jemu będzie przypisywany tak zwany sukces tej obrzydliwości. Wszyscy upadną do jego stóp. Wszędzie będą obrazy z jego twarzą. Będzie widziany z głowami wielu religijnych wyznań. Wkrótce powiedzą, że ludzie zostali spontanicznie wyleczeni w jego obecności. Dzięki mocy szatana, będzie mógł dokonywać czynów, które zaskoczą wielu i zostaną one uznane za cuda.
Do tego czasu, nieświadomi będą postrzegali go, jako Mesjasza. Wtedy zasugeruje, że został posłany przez Boga, aby zbawić świat. Wielu w tym świecie, którzy nie akceptują Mojego Istnienia, będzie przekonanych, że ten człowiek jest Synem człowieczym, Jezusem Chrystusem. Ci, którzy będą oddawać mu cześć i będą posłuszni w tym, o co ich prosi i którzy będą go uwielbiali, zostaną opanowani przez takie zło, że ich dusze będą wciągnięte do próżni, z której, jak się przekonają, nie będą w stanie się wydostać.
Ci, którzy znają Prawdę Mojego Nauczania, rozpoznają oszustwa, które są podsuwane ludzkiej rasie i przeciwstawią się tej obrzydliwości. Ci, którzy twierdzą, że znają Boga i są praktykującymi chrześcijanami nie będą w stanie zrozumieć Mojej Obietnicy powrotu. Kiedy wrócę, to będzie Sądzenie. Gdy przyjdę po raz drugi, nigdy nie będę chodził po Ziemi. Pomimo całej ich wiedzy o Moim Nauczaniu nie rozumieją tego, co powiedziałem. Teraz im przypominam. Nie będę chodził w ciele. Każdy człowiek, który twierdzi, że jest Mną, jest kłamcą.
Wasz Jezus


26th April 2013, 12:30 - The antichrist will be from the East, not the West

My dearly beloved daughter, the world is being prepared for the entrance of the antichrist. He has been groomed by a number of powerful political forces to make his grand entrance.
The antichrist will be from the East, not the West, but will be loved, honoured and revered by both and in every corner of the Earth. It will start as follows.
The antichrist will quickly bring about, with the help of the enemies of God, a war between two nations headed by two stubborn and powerful leaders.These wars will escalate and then will spill into other countries. When the threat becomes so serious that it begins to affect the most powerful nations, then peace negotiations will begin.
Out of nowhere, will step the beast. And with a skill that will impress the world, he will bring to an end the wars. He will have a powerful voice. He will be highly intelligent and will create an impressive charismatic image. His handsome good looks, charm and sense of humour, will be like a powerful hypnotic magnet. He will draw great praise from well-known world leaders and the media, and he will become a celebrity. His demeanour will appeal to business leaders, who will see him as being instrumental in creating wealth, as the economies will begin to grow.
So special will the antichrist appear, that nations will clamour over themselves to encourage him to visit their countries. He will be loved and will copy the last detail, every moment of My Mission, when I walked the Earth. Preaching of the
importance of love, peace and the importance of unity among nations, he will be seen to create great wonders, wherever he goes. This is not a man like any other. This is not a man like any other charismatic figurehead. His star will shine and glitter, like no other before him. He will be seen as a figurehead of the one world humanitarian religion. The so-called success of this abomination will be attributed to him. Everyone will drop at his feet. Images of his face will be everywhere. He will be seen with the heads of many religious denominations. It will soon be said that people will be healed spontaneously in his presence. Through the power of Satan, he will be able to create acts, which will shock many and these will be deemed to be miraculous.
By then, to the ignorant, he will be seen as the Messiah. He will then hint that he has been sent by God to save the world. Many, including those in the world who do not accept My Existence, will be persuaded that this man is the Son of man, Jesus Christ. Those who honour, obey what he asks of them, and who adore him, will be infested with such evil that their souls will be sucked into a vacuum, out of which they will find it impossible to extradite themselves.
Those who know the Truth of My Teachings will recognise the deceit, which is placed before the human race and they will withstand this abomination.Those who say they know God, and are practicing Christians, will fail to understand My Promise to return. When I come back it will be to Judge. I will never walk the Earth a second time. For all their knowledge of My Teachings they do not understand what I said. I now remind them. I will not walk in the flesh. Any man who says he is I, is a liar.
Your Jesus