Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


30.04.2013, 15:40 - Zostanie wprowadzona nowa forma Krzyża

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Władza nigdy nie zmaleje i jest jak światło, które blednie w gęstej mgle, ale zawsze będzie widoczne, choć może zostać zredukowane tylko do ledwie nikłego przebłysku.
Gdy świat znów się zmienia, bo duch zła tworzy podział za podziałem, tylko Światło Boga będzie tym, co was podtrzyma. Moja Obecność będzie odczuwana przez tych, którzy przyjdą do Mnie po pomoc, gdyż Ja nigdy was nie opuszczę, zwłaszcza wtedy, gdy będziecie mieli wrażenie, że wszystko jest pozbawione nadziei. Gdy w dzisiejszym świecie coraz bardziej brakuje miłości, a ludzkie serca zamieniają się w kamienie, nic oprócz Prawdy nie pomoże wam dać sobie z tym radę.
Prawda jest zawarta w Piśmie Świętym. To jest pokarm, dzięki któremu człowiek może żyć teraz i w przyszłości. Wkrótce niemożliwym stanie się kupienie Biblii, gdy wiele krajów zastosuje się do nowych praw, zwłaszcza w Europie, które zabronią wszystkich książek, propagujących Słowo Boże.
Właśnie jest opracowywany list, żeby zwabić wszystkich którzy są w służbie Kościoła katolickiego. Wkrótce wszyscy Moi wyświęceni słudzy zostaną powiadomieni o zmianach, wraz z zapewnieniem, że są one dla dobra Kościoła.
Nowe zasady, zawierające zmiany poczynione w modlitwach podczas Mszy Świętej, będą wydawać się niewinne. Wielu nie dostrzeże ich znaczenia, ale będzie się to odnosiło do Eucharystii i Mojej w Niej Obecności. Zostanie użyte słowo "upamiętnić" i wszystkie kościoły wkrótce zostaną ogołocone ze swoich skarbów. Zabranie skarbów, w tym złotych Tabernakulów - które zostaną zastąpione przez wykonane z drewna i kamienia - będzie jedną z oznak, że są oni właśnie ściągani do Nowej Światowej Religii.
Wnętrza kościołów zostaną zmienione, a będzie się to wiązało z profanacją ołtarzy. Zaczną znikać monstrancje, w których umieszcza się Najświętszą Eucharystię, a dni, kiedy Moja Najświętsza Hostia jest wystawiana, dobiegną końca.
Gdy wzgardzicie teraz Moim Słowem, to będziecie wylewać łzy, gdy przedstawią wam te prawa. Wkrótce potem szaty noszone przez Moje wyświęcone sługi będą zmienione i zostanie wprowadzona nowa forma Krzyża. Nowa ohyda nie będzie oparta na prostym krzyżu. Będzie natomiast dyskretnie przedstawiać głowę bestii.
Proszę was, byście zebrali Moje święte Krzyże i trzymali je w swoich domach wraz z Wodą Święconą. Wzywam was wszystkich, abyście trzymali się Prawdy o tym, co wam powiedziałem. Następnie chcę, abyście Mi całkowicie zaufali. Nigdy nie wierzcie w to, że zostawię was na pastwę złego ducha. Przez cały czas będę pozostawał blisko was. Wyleję szczególne błogosławieństwa na głowy Moich umiłowanych, wiernych wyświęconych sług, aby na stałe spleść ich z Moim Najświętszym Sercem.
Sercami bądźcie blisko Mnie i siebie nawzajem. Pocieszajcie się i wzmacniajcie się nawzajem, ponieważ musicie się wzajemnie kochać, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, zarówno przed czasami, które są przed wami jak i wtedy, gdy one już nadejdą. Ja Jestem waszą rodziną. Wy jesteście Moją. Pozostaniemy zjednoczeni aż do czasu, gdy zabrzmią trąby i zostanie oznajmione, że Ja Jestem, aby w końcu objawić Siebie na Moje Powtórne Przyjście. Wtedy odczujecie radość i pokój, które wam obiecałem. Wtedy całe cierpienie się skończy.
Wasz Jezus


30th April 2013, 15:40 - A new form of the Cross will be introduced

My dearly beloved daughter, My Authority will never diminish, and like a light, will fade amidst the thick fog, but it will always be visible, even though it may be reduced to but just a faint glimmer.
When the world changes again, as the spirit of evil creates division upon division, it will only be the Light of God which will sustain you. My Presence will be felt by those who come to Me for help, for I will never desert you, especially when you feel that all is hopeless. Nothing but the Truth will help you to cope, when the lack of charity which is evident in the world today increases, as men's hearts turn to stone.
The Truth is contained in the Holy Bible. It is the food by which man can live now and in the future. Very soon it will become impossible to buy a Bible, as many nations will adhere to the new laws, especially in Europe, which will ban all books which promote the Word of God.
The letter is being written now to beckon all those in the service of the Catholic Church. Soon, all of My sacred servants will be informed of the changes, which they will be told are for the good of the Church.
The new rules, which will see amendments made to prayers during the Holy Mass, will seem innocent. To many, they won't notice the significance, but it will relate to the Holy Eucharist and My Presence within It. The word 'commemorate' will be used and all churches will soon be stripped bare of their treasures. The taking of treasures, including gold Tabernacles - which will be replaced by those made of wood and stone - will be one of the signs that they are being gathered for the New World Religion.
Churches will be changed within their walls and this will involve the desecration of altars. The Monstrance, holding the Holy Eucharist, will begin to disappear and the days when My Holy Host is exposed will come to an end.
Cast scorn upon My Word now, and you will weep tears when these acts are brought before you. Soon, not long afterwards, the garments worn by My sacred servants, will be altered and a new form of the Cross will be introduced. The new atrocity will not be based on the simple cross. Instead it will feature, discreetly, the head of the beast.
I ask you to gather My holy Crosses now and keep them in your homes, along with Holy Water. I urge all of you to hold onto the Truth of what I have told you. Then I want you to trust in Me completely. Never believe that I Am leaving you at the mercy of the evil one. I will remain close to you at all times. I will pour special blessings on the heads of My beloved, loyal sacred servants to keep them entwined with My Sacred Heart.
Keep your hearts close to Me and to each other. Comfort and strengthen each other, for you must love each other, more than ever, before and during the times ahead. I Am your family. You are Mine. We will remain united, until the time when the trumpets peal out and the announcement is made that I Am to reveal Myself, finally, in My Second Coming. Then you will feel the joy and peace which I have promised you. Then all suffering will end.
Your Jesus