Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


05.05.2013, 16:15 - Nie starajcie się zrozumieć umysłem, kiedy próbujecie wytłumaczyć Moje Istnienie, gdyż Ja nie Jestem z tego świata

Moja szczerze umiłowana córko, ból rozłąki ze Mną, Jezusem Chrystusem, Synem Człowieczym jest wielu nieznany, ale gdy przyjdzie dzień, kiedy Moje Światło umrze do końca, stanie się jasne, jak okropna jest ta męka.
Ci, którzy Mnie znają i kochają, wiedzą, czym jest ten ból, gdy grzech tworzy barierę pomiędzy grzesznikiem a Bogiem.
Ci, którzy Mnie nie znają i odrzucają, doświadczą tego oddzielenia w ostatnich trzech dniach ciemności, gdy nigdzie nie będzie można znaleźć Obecności Boga.
Dopiero wtedy, gdy Światło Boga zniknie, człowiek w końcu zrozumie, że nie ma życia bez Boga. Pozostaje tylko próżnia, pustynia i ciemność.
Ja Jestem Światłem, którego człowiek codziennie, w każdej chwili nieświadomie poszukuje.
Kiedy człowiek będzie się starał odnaleźć pokój i szczęście, to będzie próbował ich szukać wszędzie, gdzie będzie myślał, że może je znaleźć. Będzie gonił za światowym zyskiem materialnym i zaspokojeniem pożądań cielesnych, które nigdy nie zostaną zaspokojone i pójdzie za fałszywymi religiami, które obiecują wielkie osobiste zadowolenie. Nic z tych rzeczy nie przyprowadzi go do Światła Bożego.
Nawet ci, którzy poszukują odpowiedzi poprzez środki intelektualne i wiedzę nigdy nie znajdą spokoju ani odpowiedzi, których szukają, jeśli nie otworzą serc na Prawdziwą Miłość Boga.
Przychodzę do każdego z tych, którzy Mnie szukają. Znajduję upodobanie w duszach, które gorliwie i z prostotą szukają wyłącznie Mojej Miłości. Wylewam na takich ludzi dar Ducha Świętego. Musicie całkowicie Mi zaufać, aby się do Mnie zbliżyć. Dopiero wówczas, gdy oddacie Mi swoją wolę, odczujecie Moją Obecność. Do tych ludzi, którzy starają się Mnie znaleźć, ale którzy mają trudności, mówię to:
Nie starajcie się zrozumieć umysłem, kiedy próbujecie wytłumaczyć Moje Istnienie, gdyż Ja nie Jestem z tego świata. Nie zaślepiajcie się na istnienie życia wiecznego. Ono czeka na was, jeśli tylko Mi zaufacie i pozwolicie Mi przyjść do waszych serc i dusz. Dam się wam poznać. Tylko Mnie zawołajcie. Musicie Mnie wołać szybko, bo gdy Moja Obecność na ziemi zmaleje, niemożliwe będzie znalezienie Mnie i będziecie błąkać się w bezsilnej rozpaczy próbując Mnie znaleźć.
Ci, którzy myślą, że są silni w wierze i sądzą, że są blisko Mnie, muszą wiedzieć, jak szybko upadną, gdy w przyszłości nie będzie można Mnie odnaleźć w żadnym tabernakulum. Gdy nadejdzie ten okropny dzień osamotnienia, będą krzyki rozpaczy, a moc bestii będzie taka, że wiele dusz będzie zbyt słabych, aby zachować Moje Święte Słowo.
Musicie Mnie poprosić o pomoc, a ją otrzymacie. Wołajcie do Mnie z pokorą w duchu, a odpowiem wam. Błagajcie Mnie, abym was chronił, a okryję was Moją Najdroższą Krwią, że nic was nie zatrzyma na drodze Prawdy, która prowadzi do zbawienia wiecznego.
Służcie Mi przez własne rozumienie, w jaki sposób należy Mi służyć i musicie być ostrożni. Róbcie tak, jak wam mówiłem. Prowadźcie swoje życie według Mojego Słowa, a będę was niósł. Jeśli zhańbicie Mnie korzystając z Mojego Świętego Słowa w taki sposób, który przynosi cierpienie innym, to będziecie cierpieli największy ból odłączenia od Mnie.
Wasz Jezus


5th May 2013, 16:15 - Do not try to reason with the mind when trying to justify My Existence for I Am not of this world

My dearly beloved daughter, the pain of separation from Me, Jesus Christ, the Son of Man, is unknown to many, but when the day comes, when My Light will die towards the end, it will become clear how wretched the agony is.
Those who know Me and who love Me, know what the pain brings, when sin forms a barrier between the sinner and God.
Those who don't know Me, and those who reject Me, will experience this separation during the final three days of darkness, when the Presence of God will be nowhere to be found.
It will only be when the Light of God disappears, that man will finally understand that there is no life without God. All that is left is a void, a wilderness and darkness.
I Am the Light, which man seeks out, unbeknown to him, every second of every day.
As man strives to find peace and happiness he will try to find it anywhere he thinks he can. He will use the pursuit of worldly material gain and lust of the flesh to satisfy needs, which can never be met and he will follow false religions, which promise great personal satisfaction. None of these things will bring him into the Light of God.
Even those who seek answers, through intellectual means and knowledge, will never find the peace or the answers they seek, unless they open their hearts to the True Love of God.
I come to each of those who seek Me out. I delight in souls whose eager simplicity seeks only My Love. I shower such people with the Gift of the Holy Spirit. To come closer to Me you must trust Me completely. It is only when you abandon your will to Mine, that My Presence can be felt. To those people who try to find Me, but who find it difficult, I say this to them.
Do not try to reason with the mind when trying to justify My Existence, for I Am not of this world. Do not blind yourself to the existence of eternal life. It awaits you, if you could only trust Me and let Me come into your heart and soul. I will make Myself known to you. All you must do is call Me. You must call out to Me soon, for when My Presence on the earth dwindles, it will be impossible for you to seek Me out and you will wander in helpless anguish trying to find Me.
Those who think that they are strong in their faith and who believe they are close to Me, must know how quickly they will fall when I Am nowhere to be found in the tabernacles of the future. Once that terrible day of desolation comes, there will be cries of despair and the power of the beast will be such that many souls will be too weak to uphold My Holy Word.
You must ask for My help and you will be given it. Call Me with a humble spirit and I will answer you. Beg Me to protect you and I will cover you with My Precious Blood, so that nothing will stop you on the path of Truth, which leads to eternal salvation.
Serve Me by your own interpretation, as to how I should be served, and you will need to be careful. Do as I have told you. Live your life according to My Word and I will carry you. Dishonour Me by using My Holy Word in a way which brings suffering to others, and you will suffer the greatest pain of separation from Me.
Your Jesus