Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


06.05.2013, 18:42 - Kiedy dano wam Prawdę, ważne jest, abyście nadal rozpowszechniali Słowo Boże

Moja szczerze umiłowana córko, ci, którzy są są bez winy, gdy obrażają Mnie nieumyślnie, a tylko z braku znajomości Mojego Słowa, wkrótce otrzymają przewodnictwo, którego potrzebują.
Wszyscy ci, którzy znają Prawdę Mojego Słowa danego człowiekowi 2000 lat temu, muszą wiedzieć, że podczas sporów między wami, zostały utracone miliony dusz. Tak wielu winnych grzechu śmiertelnego, popełnia te czyny z powodu ataków złego ducha. Gdyby znali Prawdę Mojej obietnicy życia wiecznego, wielu nie brałoby udziału w tych działaniach.
Kiedy dano wam Prawdę, ważne jest, abyście nadal rozpowszechniali Słowo Boże. Musicie to robić okazując miłość i szacunek dla życia innych. Oznacza to przestrzeganie przykazania Mojego Ojca: "Nie zabijaj". Waszym obowiązkiem jest zapewnienie, aby ludzkie życie było traktowane z szacunkiem w Chwale Boga.
Musicie przypominać innym o Darze życia wiecznego w tych czasach, gdy wiecie, że ci, którzy wyrzekają się Boga, potrzebują waszej pomocy. Wasza pomoc przez modlitwę i pokierowanie, może uratować te dusze. Potrzebuję tak wiele waszego czasu, Moi umiłowani wyznawcy. Musicie być hojni w poświęcaniu swojego czasu dla ratowania dusz. Proszę, nie przestawajcie odmawiać Moich Modlitw Krucjaty, ponieważ obiecuję nawrócenie milionów zagubionych dusz, kiedy będą one odmawiane.
Nie pozwalajcie na ataki złego ducha, który nadal będzie rzucał cień na te Orędzia, aby was od nich odciągnąć. Uznajcie, że te ataki są tym, czym są, usiłowaniem szatana i wszystkich złych duchów, które przemierzają Ziemię, aby uniemożliwić dzieciom Boga uzyskanie chwalebnego dziedzictwa, które na nich czeka.
Proszę także, abyście byli hojni sercem i modlili się za tych, którzy odwrócili się przeciwko Mnie w tej Mojej ostatniej Misji na Ziemi przed Wielkim Dniem.
Wasz Jezus


6th May 2013, 18:42 - When you have been given the Truth, it is important that you continue to spread the Word of God

My dearly beloved daughter, those who are innocent of offending Me deliberately, because they are ignorant of My Word, will be given the guidance they need, soon.
For all those who know the Truth of My Word, given to man 2,000 years ago, you must know that, while you squabble amongst yourselves, millions of souls are being lost. So many, guilty of mortal sin, commit these acts because of the infestation of the evil one. If they knew the Truth of My promise of eternal life, many would not participate in these acts.
When you have been given the Truth, it is important that you continue to spread the Word of God. You must do this by showing love and respect for the lives of others. This means adhering to My Father's Commandment: 'Thou shalt not kill.' Then it is your duty to ensure that the life of man is treated with respect in the Glory of God.
You must remind others of this Gift of eternal life, at those times when you know that those who deny God need your help. Your help, through prayer and guidance, can save these souls. I need so much of your time, My beloved followers. You must be generous of your time in the salvation of souls. Please continue to recite My Crusade Prayers, for I promise conversion to millions of lost souls when they are said.
Do not allow the attacks by the evil one, who will continue to cast a cloud over these Messages, to distract you. Accept these attacks for what they are, an attempt by Satan and all the wicked spirits who roam the Earth, to prevent God's children from obtaining the glorious inheritance that awaits them.
I ask also that you be generous of heart and pray for those who have turned against Me, in this, My final Mission on Earth before the Great Day.
Your Jesus