Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


09.05.2013, 22:45 - Moim najgorętszym pragnieniem jest, abyście poszukiwali młodych dusz

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Miłość do młodych ludzi, każdego narodu, koloru skóry i wyznania, którzy Mnie nie uznają jest wieczna. Mój smutek z powodu tych Moich małych dusz jest głęboki. Teraz szczególnie zostaną objęci modlitwą. Zabiorę ich bez wahania do Mojego Miłosierdzia, jeśli Mnie poprosicie przez tę Modlitwę Krucjaty.
Modlitwa Krucjaty (106) Miłosierdzie dla młodych, którzy nie uznają Boga
Drogi Jezu, weź pod swoją ochronę dusze tych dzieci Bożych, które Cię nie znają, które nie uznają Twojej Miłości i które nie akceptują Twojej Obietnicy.
Wylej Twoją łaskę nawrócenia i daj im życie wieczne.
Bądź miłosierny dla wszystkich, którzy nie wierzą w Twoją Obecność i którzy nie będą chcieli żałować za swoje grzechy. Amen.
Moja ukochana Armio Reszty, Moim najgorętszym pragnieniem jest, abyście poszukiwali młodych dusz, agnostyków i tych, którzy nie wierzą w Boga. Oni są waszym priorytetem. Proszę was, abyście przyciągnęli wszystkie narody, wyznania, kolory skóry i religie pod Moją Ochronę. Kiedy przyprowadzicie Mi te dusze, dam im wspaniałe Dary i obiecuję ich zbawić.
Ważne jest, abyście nie ignorowali tych, którzy nie interesują się swoim zbawieniem. To są zagubione dusze, za którymi tęsknię i pójdę za nimi do każdego zakątka, każdej szczeliny i każdego kraju, aż nie pociągnę ich do Mojego Królestwa.
Zapamiętajcie tę prośbę. Zapamiętajcie, że Moim pragnieniem jest dotrzeć do tych, którzy Mnie nie znają i do tych, którzy chcą Mnie poznać.
Wasz Jezus


9th May 2013, 22:45 - My dearest wish is that you seek out the souls of the young

My dearly beloved daughter, My Love for those young people of every nation, colour and creed, who do not acknowledge Me, is everlasting. My sorrow for these little souls of Mine is deep. They are to be prayed for, especially now. I will take them into My Mercy, without hesitation, if you ask Me through this Crusade Prayer.
Crusade Prayer (106) Mercy for the young who don't acknowledge God
Dear Jesus, take under Your protection the souls of these children of God who do not know You, who do not acknowledge Your Love and who do not accept Your Promise.
Pour out Your grace of conversion and give them eternal life.
Be merciful to all those who do not believe in Your Presence and who will not seek remorse for their sins. Amen.
My beloved Remnant Army, My dearest wish is that you seek out the souls of the young, the agnostics and those who do not believe in God. They are your priority. I ask you to draw all nations, creeds, colours and religions into My Protection. When you bring Me such souls, I will give them great Gifts and promise their salvation.
It is important that you do not ignore those who have no interest in their salvation. They are the lost souls I yearn for and I will follow them into every corner, every crevice and every country until I can draw them into My Kingdom.
Remember this request. Remember My desire is to reach out to those who don't know Me and to those who don't want to know Me.
Your Jesus