Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


14.05.2013, 21:00 - Ci, którzy poszli za Słowem Bożym przekazanym przez proroków przede Mną, byli pierwszymi, którzy na Mnie pluli

Moja szczerze umiłowana córko, do tych, spośród Moich uczniów, którzy cierpią z powodu swojej wiary w te Orędzia z nieba, muszę to powiedzieć:
Choć wasze cierpienie jest trudne, musicie wiedzieć, że zostaliście obdarzeni Moim Darem, danym wam, aby pomóc otworzyć wam oczy na Prawdę. Zniewagi, które będziecie musieli znosić w Moje Imię z powodu swojej wierności tym Orędziom, będą pochodziły od tych, którzy są wam bliscy. W szczególności wielu Moich wyświęconych sług, którzy nie chcą Mnie szukać przez to Moje Święte Słowo, najbardziej was wytrąci z równowagi. Będą was szkalować, lekceważyć, sprzeciwiać się wam, kpić z was i wyśmiewać, jednak ci sami ludzie będą utrzymywać, że mówią w Moje Święte Imię.
Musicie wytrzymać ten ból, tak jak Moi apostołowie i uczniowie musieli go znosić. Podczas Mojego pobytu na ziemi byłem wyrzucany z Świątyń Boga. Moi uczniowie byli ostrzegani, aby trzymać z dala ode Mnie albo zostaną wygnani z Kościoła, gdyby widywano ich ze Mną. Kiedy głosili Moje Święte Słowo i rozpowszechniali Moje Nauczanie, grożono im, a w niektórych przypadkach bito. Robili to na pokaz. Ci, którzy poszli za Słowem Bożym przekazanym przez proroków przede Mną, byli pierwszymi, którzy na Mnie pluli. Ich gniew był spowodowany tym, że mówiłem Prawdę, ponieważ oni nie chcieli usłyszeć Prawdy. Przerażała ich ona i sprawiała, że czuli się niepewnie.
Po Moim Wniebowstąpieniu, Moi apostołowie przepełnieni mocą Ducha Świętego byli znienawidzeni przez wielu, którzy uczęszczali do Świątyń. I choć ich cierpienie było wielkie, a krzykliwe głosy sprzeciwu w ich obecności rozbrzmiewały głośno, nie miało to znaczenia.
Nic nie może powstrzymać rozprzestrzeniania się Mojego Słowa. Żaden głos nie będzie wystarczająco głośny. Żaden argument nie będzie wystarczająco wiarygodny. Żaden jad nie będzie wystarczająco silny. Niemożliwe jest pokonanie Mojej Mocy. Mój Święty Duch przyciągnie miliardy dusz do Mojego bezpiecznego Nowego Raju. Wszystkie głosy niezadowolenia zostaną uciszone, a wszelki sprzeciw wyeliminowany, gdyż interwencja Mojego Ojca sprawi, że kolce i głazy, które wyścielają Ścieżkę Prawdy, zostaną usunięte.
Tylko Mój Głos pozostanie. Będzie to jedyny Głos Władzy, który się utrzyma i wtedy nadejdzie ten Wielki Dzień.
Wasz Jezus


14th May 2013, 21:00 - Those who followed the Word of God, laid down by the prophets before Me, were the first to spit at Me

My dearly beloved daughter, to those amongst My disciples who are suffering because of their belief in these Messages from Heaven, I have this to say.
Difficult though your suffering is, you must know that you have been blessed with My Gift, given to you to help open your eyes to the Truth. The abuse you will have to endure in My Name, because of your loyalty to these Messages, will come from those close to you. In particular, many sacred servants of Mine, who refuse to seek Me out through this, My Holy Word, will cause you the most upset. You will be vilified, belittled, challenged, criticised and mocked, and yet these same people profess to speak in My Holy Name.
You must endure this pain just as My apostles and disciples had to bear it. During My time on earth, I was cast out of the Temples of God. My disciples were warned to keep away from Me or face banishment from the Church if they were seen with Me. When they spoke My Holy Word and spread My Teachings they were threatened and whipped in some cases. They were made spectacles of. Those who followed the Word of God, laid down by the prophets before Me, were the first to spit at Me. Their anger was caused by the fact that I spoke the Truth, for they did not want to hear the Truth. It frightened them and made them uncomfortable.
Filled with the Power of the Holy Spirit, My apostles were hated after My Ascension, by many who worshipped in the Temples. And, although their suffering was great, and the voices of opposition screamed loudly in their presence, it did not matter.
Nothing can prevent My Word from spreading. No voice will be loud enough. No argument will be credible enough. No venom will be strong enough. My Power is impossible to conquer. My Holy Spirit will draw billions of souls into the safety of My New Paradise. All voices of discontent will be quietened and all opposition will be suppressed, for the intervention of My Father will ensure that the brambles and boulders, which litter the Path of Truth, will be eradicated.
Only My Voice will remain. It will be the only Voice of Authority, which will be sustained and then the Great Day will come. Your Jesus