Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


15.05.2013, 16:40 - Bóg Ojciec: Moja Wielka Interwencja, aby uratować ludzkość rozpoczęła się i wszyscy zobaczą szybkość Mojego działania

Moja najdroższa córko, Duch Boga wlewa się na Ziemię w taki sposób, jak nigdy dotąd.
Otaczam Duchem Prawdy Moje drogie dzieci, aby przygotować je do Nowego Raju, który na nich czeka. Niektórzy przyjmą go z otwartymi ramionami i będą wdzięczni za te błogosławieństwa. Inni go odrzucą, ponieważ nie otworzą swoich serc.
Moja Wielka Interwencja, aby uratować ludzkość rozpoczęła się i wszyscy zobaczą szybkość Mojego działania. Cuda, dopuszczone przeze Mnie, waszego Ojca Wszechmogącego, rozpowszechnią się i będzie się o nich mówiło. Sprawią one więcej nawróceń. Potem, gdy Duch Mojej Miłości się rozprzestrzeni, nasilą się działania podejmowane przez złego ducha i jego kohorty.
Moja Ręka powstrzyma nikczemne działania tych, którzy próbują wywoływać wojny, choroby, morderstwa i aborcję na Moich dzieciach. Moja Ręka opadnie także na tych, którzy dręczą wiernych wyznawców Mojego Ukochanego Syna i tych, którzy próbują usunąć Jego Obecność w Najświętszej Eucharystii.
Wysłuchajcie Mojego Wołania. Wszystkie Moje dzieci zostaną przyciągnięte do Mojego Miłosierdzia. Ci, którzy odrzucają Mojego Syna, Mnie odrzucają. Ci, którzy obrażają Mojego Syna, nie mogą przyjść do Mnie. Ci, którzy potępiają Jego Nauczanie i zniekształcają Prawdę, odrzucają Moje Istnienie. Nie możecie tworzyć swoich własnych praw i jednocześnie Mnie słuchać. Ani też nie możecie tolerować grzechu i oczekiwać, że ujrzycie Moje Oblicze.
Jeżeli grzech się nie zmniejszy, ukarzę te narody, które są odpowiedzialne za grzechy, które Mnie obrażają. Tak jak Mój Duch Święty trwa nieustannie, tak też będzie trwała Moja interwencja, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się grzechu.
Wszystkie te zmiany będą widoczne w tym samym czasie. Wkrótce potem, kiedy Mój Syn zrobi wszystko przez swój Kościół i Jego uczniów, aby rozpowszechnić Prawdę, nadejdzie ten dzień, kiedy Wielkie Miłosierdzie Mojego Syna opadnie na ludzkość. Następnie, niedługo po tym, nastąpi Dzień Sądu.
Przygotujcie się teraz, Moje dzieci, gdyż ten dzień może przyjść w każdej chwili. Tylko ci, którzy przestrzegają Moich Przykazań i okazują skruchę za swoje grzechy mogą być i będą zbawieni.
Wasz Ukochany Ojciec
Bóg Najwyższy


15th May 2013, 16:40 - God the Father: My Great Intervention to save humanity has commenced and the speed of My actions will be evident to all

My dearest daughter, the Spirit of God is being poured over the Earth in a way in which it has not been done before.
In order to prepare My dear children for the New Paradise, which lies waiting for them, I envelop them with the Spirit of Truth. Some will accept it, with open arms, and be grateful for such blessings. Others will refuse because they will not open their hearts.
My Great Intervention to save humanity has commenced and the speed of My actions will be evident to all. The miracles, permitted by Me, your Almighty Father, will be widespread and talked about. These will bring about more conversion. Then, just as the Spirit of My Love spreads, the actions by the evil one and his cohorts will increase.
My Hand will stop the evil actions of those who try to inflict war, disease, murder and abortion upon My children. My Hand will fall also on those who torment the loyal followers of My beloved Son and those who try to abolish His Presence in the Holy Eucharist.
Hear now My Call. All of My children will be drawn towards My Mercy. Those who reject My Son, reject Me. Those who insult My Son cannot come to Me. Those who denounce His Teachings and twist the Truth, reject My Existence. You cannot create your own laws and obey Me. Nor may you condone sin and expect to see My Face.
If sin does not decrease, I will punish those nations who are responsible for sins, which offend Me. Just as My Holy Spirit continues unabated, so also will My Intervention be to prevent sin from spreading.
All these changes will be seen at the same time. Soon afterwards, when every attempt by My Son, through His Church and His disciples, has been made to spread the Truth, the day will come when My Son's Great Mercy will fall upon mankind. Then, not long after that, will come the Day of Judgement.
Prepare, My children, now for the day can come at any time. Only those who obey My Commandments, and show remorse for their sins, can and will be saved.
Your beloved Father God the Most High