Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


16.05.2013, 15:30 - Tylko miłość pochodzi ode Mnie. Nienawiść nie

Moja szczerze umiłowana córko, przez Moc Miłości ludzkość może być i zostanie zbawiona. Miłość, o której mówię jest Miłością Bożą, która płynie w sercach ludzi. Miłość Boga jest obecna w sercach wszystkich Jego dzieci, łącznie z tymi, którzy Go odrzucają. To wasza wzajemna miłość podtrzyma was w czasie prób, które stoją przed nami. Bądźcie miłosierni i ofiarni względem waszych bliźnich i bądźcie dobrzy dla biednych, słabych i bezbronnych, a uczynię was Moimi na wieczność.
Wy, którzy surowo traktujecie innych, zadajecie ból tym, którymi rządzicie i złośliwie plotkujecie o innych, będziecie jak puste naczynia, które nie mają Mi niczego do zaofiarowania. Zawsze musicie przestrzegać Mojego Nauczania. Tylko miłość pochodzi ode Mnie. Nienawiść nie. Ci, którzy mówią, że oddają Mi cześć i mówią źle o innych, choć twierdzą, że zachowują Moje Słowo i strzegą Mojego Imienia - nie oddają Mi czci. Oni Mnie obrażają, a ich wstyd stanie się widoczny tego Wielkiego Dnia. Nigdy, ani na chwilę, nie myślcie, że możecie żyć bez miłości do innych w swoich sercach, bo jeśli nie obdarzacie innych miłością, to odrzucacie Dar, który jest dany za darmo wszystkim dzieciom Bożym. Kiedy naprawdę Mnie kochacie, będziecie innych traktować z miłością i szacunkiem. Kiedy jesteście okrutni dla innych, mówicie o nich źle lub niesprawiedliwie ich krytykujecie, wtedy odrzucacie Miłość, jaką was obdarzyłem. Jej miejsce zajmuje nienawiść. Nienawiść do drugiej istoty ludzkiej pochodzi od szatana. Kiedy pozwalacie, aby nienawiść zatwardziła wasze dusze, oddalacie się od Mnie i będziecie głęboko wstrząśnięci w waszych duszach.
Kiedy kochacie innego w Moje Imię, robicie to poprzez swoje słowa, czyny i akty miłosierdzia. Miłość Boga, przeżywana zgodnie z Jego pragnieniami, poprzez Jego dzieci, może ocalić ludzkość. Miłość zwycięża zło. Moc szatana jest niszczona w jednej chwili, kiedy okazujecie miłość tym, którzy was źle traktują. Musicie ciężko pracować, aby pozwolić, by miłość tak was ogarnęła, byście mogli rozprzestrzenić tę wielką łaskę na innych.
Miłość rodzi miłość w innych. Miłość daje życie. Miłość przynosi przebaczenie. Miłość niszczy zło. Bez miłości, zło będzie się rozrastało.
Wasz Jezus


16th May 2013, 15:30 - Love only comes from Me. Hatred does not

My dearly beloved daughter, it will be by the Power of Love that humanity can and will be saved. The Love I speak of is God's Love, which flows in the hearts of mankind. God's Love is present in the hearts of all His children, including those who deny Him. It will be your love for one another, which will sustain you during the trials, which lie ahead. Show love and charity to your neighbour and be kind to the poor, the weak and the helpless and I will make you Mine for eternity.
To those amongst you who deal harshly with others, who inflict pain on those over whom you rule and who whisper malice about others, you will be like empty vessels with nothing to offer Me. You must always follow My Teachings. Love only comes from Me. Hatred does not. Those who say they honour Me and speak evil of others, although they claim to uphold My Word and guard My Name - they do not honour Me. They insult Me and their shame will become evident on the Great Day. Never, for one moment, think that you can live without love in your hearts for others, for if you don't have love for others then you deny the Gift, which is given freely to all of God's children. When you love Me truly, you will treat others with love and respect. When you are cruel to others, speak ill of them or unfairly criticise them, then you reject the Love I bestow on you. In its place is hatred. Hatred for another human being comes from Satan. When you allow hatred to harden your soul, you distance yourself from Me and you will be deeply agitated within your soul.
When you love another in My Name, you will do this through your words, your deeds and acts of charity. Love of God, lived according to His wishes, through His children, can save humanity. Love conquers evil. Satan's power is destroyed in an instant when you show love to others who treat you badly. You must work hard to allow love to envelop you, so that you can spread this great grace to others.
Love breeds love in others. Love brings life. Love brings forgiveness. Love destroys evil. Without love evil will thrive. Your Jesus