Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


24.05.2013, 21:50 - Ci, którzy w złości pomstują na Moje Słowo i ogłaszają, że pochodzi Ono od szatana, będą przebywać z bestią na wieczność

Moja szczerze umiłowana córko, wszędzie, gdzie Mój Głos będzie słyszany, w każdym miejscu i w każdej świątyni poświęconej adoracji Boga, nastąpi rozłam. Mimo, iż wielu będzie oddawać hołd Mnie, Mojemu Nauczaniu, Mojemu Kościołowi, to gdy usłyszą oni Mój Głos wzywający teraz do uwagi, zatkają uszy.
Mój Głos spadnie na głuche i uparte dusze. Mój Głos, Moje Słowo i Moje Wołanie zostanie odrzucone w gniewie i wyplute, gdy po raz ostatni Ja Jestem prześladowany na Ziemi. To jest ostateczne wołanie, aby przyciągnąć dzieci Boże do Mojego Łona przed Moim Powtórnym Przyjściem, a jednak wielu ludzi ogłupionych przez kłamstwa rozpowszechniane przez demony, odwróci się i odrzuci Moje Miłosierdzie.
Zostanę odrzucony po raz drugi przez tych, którzy mieszkają w Domu Boga, kapłanów i tych wszystkich, którzy nie przyjmują Prawdy. Wkrótce wszyscy ujrzą ostateczną zniewagę Mojego Imienia. Ci z was, którzy zakrywają oczy i chodzą z opaskami na oczach, wreszcie zobaczą Prawdę, która w tej chwili jest wam dawana.
Nie mogę dokonać rozłamu wewnątrz Mojego Kościoła, bo wtedy zaprzeczałbym samemu Sobie. Moim Ciałem jest Kościół i nigdy nie może On umrzeć, ale umrą ci z niego, którzy Mnie odrzucą. Tak, jak zostałem odrzucony po raz pierwszy, tak i tym razem będą próbowali Mnie zniszczyć, zanim przyjdę przynieść ostateczne zbawienie obiecane człowiekowi.
Człowiek jest słaby. Człowiek jest nieświadomy i nie jest godzien Mojego Miłosierdzia. Człowiek jest uparty. Człowiek otrzymał Prawdę podczas Mojego Czasu na ziemi, ale wciąż nie rozumie Mojej Obietnicy. Mój Powrót w Powtórnym Przyjściu zostanie przyspieszony przez odrzucenie Mojego ostatniego proroka. Prorok, który został wysłany, by dać wam ostateczne Słowo Boże w celu przygotowania waszych dusz, ogromnie będzie cierpiał. Kiedy drwicie z Mojego Świętego Słowa danego prorokowi Bożemu, znieważacie Mnie, Jezusa Chrystusa. Odrzucacie Słowo Boże, które jest wam dane, aby przygotować was do bitwy z antychrystem. W ten sposób niszczycie dusze. Uniemożliwiacie tym duszom wejście do Mojego Raju.
Ci, którzy mówią złe rzeczy o Moich Orędziach nie potrafią uzasadnić swojego oburzenia, gniewu ani swojej logiki, ponieważ są pełni błędów, które rodzą się z grzechu pychy. Wkrótce trudno będzie odróżnić Prawdę od kłamstw z powodu nowej światowej organizacji, która przedstawi światu nową, pogańską religię.
Jeśli Mnie teraz nie posłuchacie, będziecie zastraszani, aby przyjąć tę niegodziwą imitację. Będzie ona przystrojona od zewnątrz błyszczącym złotem. Zachwyci nawet najbardziej pobożnych spośród was, będzie wypaczała waszą wierność wobec Mnie i będzie podziwiana przez wszystkich. Jest to religia, która nawróci ateistów na wiarę w wielkie kłamstwo. Żadnego pokoju nie przyniesie ono tym, którzy podążą za tą pogańską obrzydliwością. Ujawni się wzajemny strach i wrogość, gdy brat będzie walczył przeciw bratu i gdy rasa ludzka zostanie podzielona na dwie części. Jedna połowa zaakceptuje zniekształconą prawdę nowej światowej religii, która opanuje wiele kościołów, wiele wyznań, jak również dużą część Kościoła katolickiego. Druga połowa będzie składała się z tych, którzy szczerze Mnie kochają i którzy pozostaną wierni Prawdzie.
Jeśli nie akceptujecie Prawdy - tej Prawdy zawartej w Piśmie Świętym - będziecie żyli w kłamstwie. Jeśli przyjmiecie te kłamstwa, którymi będziecie karmieni, to w waszych duszach nie będziecie już mieli miłości dla Mnie.
I podczas, gdy Moje Słowo może wydawać się dzisiaj herezją, jak to było za Moich czasów na Ziemi, wielu z was będzie pochłaniać te Orędzia, gdy będziecie złaknieni Prawdy, kiedy antychryst będzie sprawował kontrolę nad waszymi narodami. Będziecie czołgać się na brzuchach i krzyczeć do Mnie. Wy, którzy bluźnicie przeciwko Mnie, będziecie chcieli odciąć swoje języki, gdy zdacie sobie sprawę z tego, jak bardzo wasze słowa Mnie obrażały. Cierpliwie czekam na ten dzień, ale gdybyście się Mnie przeciwstawili i uniemożliwiali Mi dotarcie do dusz, zetnę was. Gdybyście nadal bluźnili przeciwko Mnie, twierdząc, że Moje Orędzia są dziełem szatana, to nigdy nie zostanie wam to odpuszczone. Ponieważ jest to największy grzech przeciwko Bogu.
Pamiętajcie, że przychodzę do dzieci Bożych w tym ostatecznym czasie, aby wypełnić przymierze Mojego Ojca. Jego Wola, może spełnić się teraz na Ziemi, tak jak w Niebie. Nikt z was nie może temu zapobiec. Nikt spośród was, choć niektórzy z was Mnie nienawidzą, nie może zapobiec Mojemu Powtórnemu Przyjściu. Ci, którzy w złości pomstują na Moje Słowo i ogłaszają, że pochodzi Ono od szatana, będą przebywać z bestią na wieczność.
Wasz Jezus


24th May 2013, 21:50 - Those who scream at My Word in anger and declare that It comes from Satan will reside with the beast for eternity

My dearly beloved daughter, everywhere My Voice is heard, in every place, and in every temple dedicated to the adoration of God, there will be disruption. While many will pay homage to Me, to My Teachings, to My Church, when they hear My Voice, as It commands attention now, they will cover their ears.
My Voice will fall on deaf and stubborn souls. My Voice, My Word and My Call will be angrily rejected and spit out, as I Am persecuted for the last time on Earth. This is the final calling to draw God's children into My Bosom, before My Second Coming and yet, many people, confused by the lies spread by demons, will turn away and reject My Mercy.
I will once again be rejected by those who reside in the House of God, the priests and all those who do not accept the Truth. The final insult to My Name will be seen by all of you shortly. Those of you who cover your ears and walk around with blindfolds on your eyes will, eventually, see the Truth as it is being given to you at this time.
I cannot create schism within My Church, for then I would be denying Myself. My Body is the Church and It can never die, but It will be those within it, who will reject Me. Just as I was rejected the first time, they will, this time, try to destroy Me, before I come to bring the final salvation promised to man.
Man is weak. Man is ignorant and is not worthy of My Mercy. Man is stubborn. Man was given the Truth during My Time on earth, but still does not understand My Promise. My Return, in the Second Coming will be precipitated by the rejection of My final prophet. The prophet which has been sent to give you the final Word of God in order to prepare your souls, will suffer harshly. It is Me, Jesus Christ, you slander when you mock My Holy Word given to God's prophet. It is the Word of God, which is being given to prepare you for the battle with the antichrist, which you reject. By doing so, you destroy souls. You prevent these souls from entering My Paradise.
Those who say evil things about My Messages cannot justify their resentment, their anger or their logic, for they are full of error, which is born of the sin of pride. Soon the Truth will be difficult to discern from the lies by the new world organisation, which will present the pagan new world religion.
If you do not listen to Me now, you will be bullied into accepting this evil substitute. It will be dressed in a glittering, gold exterior. It will impress even the most devout amongst you and it will twist your allegiance to Me and will be admired by all. This is the religion which will convert atheists into believing in a great lie. No peace will come to those who follow this pagan abomination.
Fear and loathing for each other will be manifested, where brother will fight brother and where the human race will be divided into two. One half will accept the twisted truth of this new world religion, which will be presided over by many churches, many faiths, as well as a large part of the Catholic Church. The other half will consist of those who truly love Me and who will remain faithful to the Truth.
When you do not accept the Truth - the Truth contained in the Holy Bible - you will live a lie. You will have no love left in your soul for Me if you accept the lies which will be fed to you.
And while My Word may seem like heresy today, as it was during My times on Earth, many of you will devour these Messages when you are starved of the Truth, when the antichrist will control your nations. You will crawl on your stomachs and scream out for Me. You, who blasphemed against Me, will want to cut out your tongues, for you will realise then how your words have insulted Me. I await this day patiently, but should you stand before Me and prevent Me from reaching out to souls, I will cut you down. Should you continue to blaspheme against Me, by declaring My Messages to be the work of the devil, then you will never be forgiven. For this is the greatest sin against God.
Remember that I come to God's children this final time in order to fulfil My Father's Covenant. His Will, can now be done on Earth as it is in Heaven. Not one amongst you can stop this from happening. Not one amongst you, though some of you hate Me, can prevent My Second Coming. Those who scream at My Word in anger and declare that it comes from Satan will reside with the beast for eternity.
Your Jesus