Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.05.2013, 22:50 - Bóg Ojciec: Uderzę w każdy naród według liczby niewinnych, których zamordowali

Moja umiłowana córko, Ja Jestem Początkiem i Końcem. Ja Jestem Stwórcą wszystkiego, co jest i będzie. Ja Jestem Panem życia i śmierci. Nikt nie ma prawa do ingerowania w życie lub śmierć, ponieważ tylko Ja, wasz Ojciec Wszechmogący, mogę w nie ingerować.
Kiedy człowiek zaczyna wierzyć, że jest tak mocny, jeśli nie mocniejszy niż Ja, będzie próbował Mi dorównać. Gdy człowiek chce przejąć kontrolę nad Moim Stworzeniem, jest kuszony przez szatana do grzechu. Gdy grzech pychy atakuje duszę do tego stopnia, człowiek przeciwstawi się Mnie niszcząc życie na Ziemi.
Dlaczego człowiek chciałby to zrobić? Gdy zabiera życie dziecka w łonie matki, chce uzyskać władzę nad tym, co dałem za darmo. Kiedy chce kontrolować populację, zniszczy życie przed narodzeniem i zabije tych, którym według jego odczucia, nie wolno dłużej podtrzymywać życia.
Moja córko, pewna grupa ma plan zniszczenia wzrostu światowej populacji. I to przez straszliwe zło, jakim jest ustanowienie prawa do aborcji. Wzrost aborcji i szybkie wprowadzenie jej na całym świecie, nie jest przypadkiem. Rozpowszechnia się to w każdym narodzie. Te narody, które sprzeciwiają się aborcji zostaną odepchnięte przez bestię z dziesięcioma rogami i zmuszone do wprowadzenia tej obrzydliwości.
Moja Ręka ześle surowe kary na te narody, które wprowadziły aborcję. Zobaczycie co się stanie, gdy tylko te przepisy zostaną wprowadzane i kary jakie ześlę. Będziecie wiedzieli, że to Moja Ręka opadła za tę niegodziwość. Wy, którzy myślicie, że macie prawo do odebrania życia, wiedzcie, że takie prawo nie istnieje. Gdy zabierzecie życie, nie będziecie mieli życia. Życie Wieczne nie będzie wam dane, jeśli pomagacie w jakiejkolwiek ustawie, która wciela w życie takie nikczemne prawa. Ta sama kara zostanie zesłana na tych, którzy odważą się usprawiedliwiać eutanazję.
Moje Miłosierdzie jest obfite i wybaczam tym, którzy nie rozumieją różnicy pomiędzy dobrem a złem. Ale kiedy świadomie uczestniczycie w globalnym planie zniszczenia życia, jako część grupy satanistycznej, jesteście potępieni. Waszą przyszłość przypieczętowała obietnica, jaką złożyliście bestii i wasz sojusz, w który niebawem wejdziecie.
Odbierając życie niewinnym i wymuszając wprowadzenie takich przepisów, otwarcie przeciwstawiacie się jednemu z Moich najważniejszych Przykazań - nie zabijaj. Kiedy planujecie takie ludobójstwo na takiej zasadzie powszechności, wykonujecie dzieło diabła i za to was zniszczę.
Najpierw Daję wam ostrzeżenia, a potem, jeśli te nikczemne przepisy nie zostaną ograniczone, nie zostawicie Mi wyboru. Ziemia będzie się trząść z taką siłą, że będzie was pochłaniać. Uderzę w każdy naród według liczby niewinnych, których zamordowali. Gdybym nie interweniował, bardzo szybko wasze narody zostałyby pożarte przez bestię i nikt by nie pozostał. Chcę, abyście wiedzieli, że grzech opanowuje Ziemię do takiego stopnia, że pozostaje tylko nikły przebłysk Światła. To Światło jest Światłem Boga i jest obecne w Moim Synu i Jego Mistycznym Ciele. Wasze grzechy nadal Go biczują i będzie to narastać aż do etapu, kiedy Jego Kościół zostanie ukrzyżowany. Kiedy to się wydarzy, zstąpi ciemność, a wtedy przyjdzie koniec.
Mój Gniew osiągnął kres. Wasze modlitwy pomogą złagodzić niektóre kary, które będę rzucał na ten niewdzięczny świat i na bezbożnych grzeszników, ale nie wszystkie, bo te kary muszą mieć miejsce, abym mógł powstrzymać plany zniszczenia was. Gdybym nie próbował powstrzymać rozprzestrzeniania się tych obrzydliwości, nie byłoby skruchy. Ani wstydu. Ani świadomości faktu, że Ja, Bóg Najwyższy, stworzyłem życie i zabieram je według Mojej Woli. Nikt inny nie ma władzy, aby robić to samo.
Mój Gniew jest okazywany Moim dzieciom od wieków, ale aż do teraz, wytrzymywaliście kary, które teraz będę wylewał na tych, którzy są winni wprowadzenia aktu aborcji.
Wasz Ojciec
Bóg Najwyższy


29th May 2013, 22:50 - God the Father: I will strike every nation according to the extent of the number of innocents they have murdered

My beloved daughter, I Am the Beginning and the End. I Am the Creator of all that is and will be. I Am Master of life and death. No one has the authority to intervene in life or death, as only I, your Almighty Father, can intervene in either.
When man begins to believe that he is as good, if not more powerful than I, he will try to emulate Me. When man wants to take control over My Creation, he is being tempted by Satan to sin. When the sin of pride infests the soul to such an extent, man will defy Me by destroying life on Earth.
Why would man want to do this? He wants to obtain power over what has been given freely by Me, when he takes the life of a child in the womb. When he wants to control the population, he will destroy life before birth and kill those he feels must no longer sustain life.
There is a plan, My daughter, by a group to destroy the growth of the world's population. And that is through the terrible evil that is enacted through abortion.The increase in abortion and the rapid introduction of it across the world is no accident. It is being spread throughout every nation. Those nations who object to abortion will be pushed to one side by the beast with the ten horns and forced to introduce this abomination.
By My Hand, I will cast a severe punishment upon those nations who have introduced abortion. You will see this happen as soon as such laws are introduced and by the punishment I will inflict. You will know that it is My Hand, which has been cast down upon such wickedness. Those of you who think that you have the right to take a life, know that this right does not exist. Take a life and you will have no life. No Eternal Life will be yours, if you assist in any act, which brings such wicked laws into existence. The same punishment will be inflicted on those of you who dare to justify euthanasia.
My Mercy is abundant and I will forgive those who do not understand the difference between right and wrong. But when you deliberately take part in the global plan to destroy life, as part of a satanic group, you are doomed. Your future has been sealed by the promise you have made to the beast, and shortly, your alliance with the antichrist.
By taking the life of the innocent and forcing such laws into being, you are openly defying one of My most important Commandments - thou shalt not kill. When you plan such genocide on such a global basis, you are carrying out the work of the devil and for this, I will destroy you.
I Am giving you warnings first, and then, if these wicked laws are not curtailed, you leave Me with no choice. The Earth will shake with such force that it will swallow you. I will strike every nation according to the extent of the number of innocents they have murdered. If I do not intervene, very soon your nations will be devoured by the beast and no one will be left. I need you to know that sin has infested the Earth to such an extent, that there is only a flicker of Light left. That Light is the Light of God and it is present in My Son and His Mystical Body. Your sins continue to scourge Him and this will escalate until the stage when His Church will be crucified. When this happens, the darkness will descend and then will come the end.
My Anger has reached its limit. Your prayers will help to mitigate some of the punishment, which I will cast down upon this ungrateful world and upon such wicked sinners, but not all, for these punishments must take place, so that I can stop these plans from destroying you. If I did not try to halt the spread of such abominations there would be no remorse. No shame. No awareness of the fact that I, God the Most High, create life and take it away according to My Will. No one else has the power to do likewise.
My Anger has shown itself to My children down through the ages, but until now, you have withstood the punishments, which I will now pour down on those who are guilty of introducing the act of abortion.
Your Father
God the Most High