Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


02.06.2013, 22:15 - Ja Jestem Obecny w Najświętszej Eucharystii poprzez Akt Przeistoczenia

Moja szczerze umiłowana córko, muszę przypomnieć wszystkim dzieciom Bożym Prawdę Mojej Obietnicy, daną ludzkości w Darze Eucharystii.
Muszę przypomnieć wam o Mocy Najświętszej Eucharystii oraz o tym, że to Ja, wasz ukochany Jezus, jestem tym, Który jest prawdziwie Obecny. Oddałem Moje Ciało, aby uratować was od wiecznego potępienia. Dałem wam Moje Ciało, abym mógł pozostać w waszych duszach.
Ja Jestem Obecny w Najświętszej Eucharystii poprzez Akt Przeistoczenia. Wytłumaczyłem to bardzo jasno Moim apostołom podczas Ostatniej Wieczerzy. Dlaczego więc tak wielu z was nie akceptuje tego wielkiego Daru, danego wam za wielką cenę. To jest Mój Dar dla was. Moje Ciało i Krew wzmocnią wasze dusze. Moja Boska Obecność podtrzymuje wasze dusze i zapewnia wszystkim, którzy przyjmują Moją Świętą Eucharystię szczególną Łaskę, która doprowadzi was bliżej Mnie.
Kiedy będziecie dotrzymywać Mi towarzystwa podczas Adoracji Eucharystii, wyleję na was największe Dary. Wkrótce przekonacie się, że trudno będzie odciągnąć was ode Mnie, a Ja stanę się wam bliższy. Wasze serca będą splecione z Moim Najświętszym Sercem.
Nigdy nie wolno wam zapominać o mocy Mojej Świętej Eucharystii, gdyż ona podtrzymuje Światło Mojej Obecności na świecie. Bez Mojej Prawdziwej Obecności w Świętej Eucharystii, bylibyście zagubieni i nie moglibyście pozostać w stanie Łaski.
Kiedy będziecie pozbawieni Mojego Ciała, zaczniecie czuć się puści. Będziecie oddzieleni ode Mnie i choć wciąż będziecie mogli Mnie kochać, to będziecie walczyli, aby pozostać w zjednoczeniu ze Mną.
Wasz Jezus


2nd June 2013, 22:15 - I Am Present in the Most Holy Eucharist through the Act of Transubstantiation

My dearly beloved daughter, I must remind all of God's children of the Truth of My Promise to give humanity the Gift of the Holy Eucharist.
I must remind you of the Power of the Most Holy Eucharist and of the fact that it is I, your beloved Jesus, Who is truly Present. I gave up My Body to save you from eternal damnation. I gave you My Body so that I could remain within your souls.
I Am Present in the Most Holy Eucharist through the Act of Transubstantiation. I explained this very clearly to My apostles at the Last Supper. So why do so many of you not accept this great Gift given to you at a great cost. This is My Gift to you. My Body and Blood will strengthen your soul. My Divine Presence sustains your soul and provides all those who accept My Holy Eucharist with a special Grace, which will bring you closer to Me.
When you keep Me company during Eucharist Adoration, I will pour out the greatest Gifts over you. Soon you will find it difficult to pull away from Me and I will become closer to you. Your heart will become entwined with My Sacred Heart.
You must never forget the Power of My Holy Eucharist, for it retains the Light of My Presence in the world. Without My True Presence in the Holy Eucharist, you would be lost and you would be unable to remain in a state of Grace.
When you are deprived of My Body, you will begin to feel empty. You will be separated from Me and while you may still love Me, you will struggle to stay in union with Me.
Your Jesus