Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


03.06.2013, 21:50 - Wasze pogańskie praktyki zawiodą was do Piekła

Moja szczerze umiłowana córko, biczowanie, którego doznaję w tym czasie, nie jest tylko z powodu zbliżającej się zdrady Mnie w Moim Własnym Kościele, lecz także z powodu fałszywych, pogańskich bożków, którzy zastępują Mnie w dzisiejszym świecie.
Pogaństwo rozwija się bardzo szybko i jest przyjmowane, jako nowa, powszechna kultura, alternatywna do wiary w Jedynego Prawdziwego Boga. Przyjmuje ono wiele form. Co najważniejsze, będzie ono przedstawione, jako nieszkodliwa zabawa dla tych, którzy zajmują się praktykami New Age, jako ważna część osobistego rozwoju - forma humanizmu i miłości własnej.
To powszechne pogaństwo zostało przepowiedziane na czasy ostateczne i wielu ludzi nie widzi go takim, jakie ono jest. To jest miłość siebie samego i fałszywych bożków, bo wielu wierzy, że mają one do zaoferowania tak zwane magiczne dobrodziejstwa.
Wielu, którzy szukają rozrywek, aby wypełnić pustkę w swoich duszach, czy to poprzez oddawanie czci posążkom Buddy, które stają się centrum ich życia, ich domów i miejsc pracy. Są oni zwiedzeni poczuciem duchowego spokoju, gdy praktykują pogaństwo New Age, takie jak joga, reiki i tak zwane medytacje. Wkrótce zostaną oni przyciągnięci do głębokiej tęsknoty i nadal będą wierzyć we wszystkie fałszywe obietnice złożone przez tych, którzy praktykują tę obrzydliwość. Ponieważ jest to tym czym jest - formą okultyzmu, która zaślepia wiele milionów dusz na Bożą Prawdę.
Gdy jakakolwiek doktryna, New Age lub inna, obiecuje wam wielkie duchowe pocieszenie, a która jest zaplanowana, aby wzmocnić w was egoistyczne możliwości, wiedzcie, że nie może ona pochodzić od Boga. Każdej doktryny, która narzuca oddawanie czci takim posągom, które nie należą do Boga lub wymaga uczestnictwa w praktykach związanych z okultyzmem, musicie unikać za wszelką cenę. Czyż nie wiecie, co te rzeczy robią z waszymi duszami, umysłami i ciałami. One je niszczą.
Tak wiele dusz jest opanowanych przez te praktyki, które otwierają drzwi waszych dusz i pozwalają szatanowi i jego demonom was pochłaniać. Są one - i nie miejcie co do tego złudzeń - potężnymi praktykami, które przyciągają złe duchy. Stosowanie kart tarota, joga, reiki i pewnych rodzajów medytacji, które obejmują pogańskie praktyki, zatrują was. Z czasem staniecie się chorzy i pełni czarnej rozpaczy, gdy złe duchy wejdą do waszego życia, od czego prawie nie ma ucieczki.
Są to oznaki szatańskich wpływów na świecie i wiele demonów przychodzi w przebraniu aniołów światła. Dlatego ci, którzy mają obsesję na punkcie kart anielskich i którzy przyjmują tak zwanych wstępujących mistrzów z tą anielską kulturą, przyjmują ducha zła, przedstawianego jako nieszkodliwa zabawa.
Inna forma pogaństwa tkwi w praktykowaniu ateizmu. Wy, którzy jesteście dumni ze swojego ateizmu i którzy prowadzicie dobre życie, w którym jesteście mili, kochający innych i traktujecie swoich sąsiadów z szacunkiem, wiedzcie, że Królestwo Niebieskie do was nie należy. Nigdy nie będę mógł was przyjąć do Mojego Królestwa, gdy będziecie brali swój ostatni oddech, bez względu na to, jak bardzo będzie to łamać moje serce. Jeśli nie będziecie Mnie prosić przed śmiercią, abym was przyjął, nie będę mógł wam pomóc, gdyż nie mogę interweniować w waszą wolną wolę. Każdy, kto mówi wam, że ateizm nie ma znaczenia, jest kłamcą. Prawda jest taka, że tylko ci, którzy Mnie przyjmują i którzy uznają Boga, mogą wejść do Mojego Królestwa.
Tak wielu z was, którzy żyją tak pogmatwanym życiem i wierzą, że wszystko będzie dobrze, musicie wiele się nauczyć. To dlatego Mój Ojciec pozwolił, aby miało miejsce Ostrzeżenie, ponieważ bez niego wiele dusz wpadłoby prosto do ognia piekielnego.
Bądźcie wdzięczni, że Prawda jest wam przekazywana, gdyż bardzo niewielu Moich wyznaczonych sług głosi o niebezpieczeństwach grzesznego życia, jakie dziś prowadzicie i o straszliwych skutkach, do których one doprowadzają.
Wasze pogańskie praktyki zawiodą was do Piekła. Wasz ateizm oddzieli was ode Mnie. Tylko skrucha możne was uratować. Posłuchajcie i przyjmijcie Prawdę, choć może się okazać dla was nieprzyjemna, a będziecie mieli Dar Życia Wiecznego - życia, którego teraz pragniecie, ale nigdy nie będzie ono wasze, jeśli nadal będziecie czcili fałszywych bogów i odrzucicie Mnie, Jezusa Chrystusa. Wybór należy tylko do was. Nikt inny nie może tego zrobić, gdyż Bóg dał wam wolną wolę do dokonywania wyborów między dobrem a złem i On nigdy wam jej nie zabierze, nawet jeśli wybierzecie złą drogę.
Wasz Jezus


3rd June 2013, 21:50 - Your pagan practices will lead you to Hell

My dearly beloved daughter, the scourging which I endure at this time is not just because of the pending betrayal of Me within My Own Church, but it has to do with the false, pagan idols who replace Me in today's world.
Paganism is growing very quickly and is embraced as a new popular culture, an alternative to the belief in the One True God. It takes many forms. Most importantly, it will be presented as being harmless fun for those who dabble in new age practices and as being an important part of personal development - a form of humanism and love of self.
This global paganism was foretold for the end times and for many people they cannot see it, for what it is. It is a love of self and of false gods in whom many place their faith, for the so-called magical benefits they believe they have to offer.
Many, who look for diversions, in order to fill the emptiness in their souls, do this through the adulation of Buddha statues, which become central to their lives, their homes and places of work. They are lulled into a sense of spiritual calm when they practice new age paganism, such as yoga, reiki and so-called meditation. Soon afterwards, they will become attracted to a deep longing and will continue to believe in all the false promises made by those who practice this abomination. For this is what it is - a form of the occult, which blinds many millions of souls to the Truth of God.
Whatever doctrine, new age or otherwise, promises you great spiritual comfort and which is designed to empower you for selfish means, know that this could never come from God. Any doctrine which dictates that you honour such statues, which are not of God, or where you are asked to participate in practices which involve the occult, must be avoided at all costs. Don't you know what these do to your soul, your mind and your body? They destroy them.
So many souls become infested by these practices, which open the door to your soul and allow Satan and his demons to devour you. These - and make no mistake - are powerful practices, in that they attract evil spirits. The use of tarot cards, yoga, reikki and certain types of meditations, which embrace pagan practices, will contaminate you. In time you may become ill and full of black despair, as the spirits of evil enter your lives, from which there is little escape.
These are the signs of Satanic influences in the world and many demons come disguised as angels of light. This is why those who become obsessed with angel cards and who accept so-called ascended masters, within this angel culture, are embracing the spirit of evil, which is presented as harmless fun.
The other form of paganism lies in the practice of atheism. Those of you who are proud of your atheism and who may practice good lives, in that you are kind and loving to others and treat your neighbours with respect, know that the Kingdom of Heaven is not yours. I can never accept you into My Kingdom once you draw your last breath, no matter how this will break My Heart. If you do not beg Me to accept you and before you die, I cannot help you then, for I cannot intervene with your free will. Anyone who tells you that atheism does not matter is a liar. The Truth is that only those who accept Me and who acknowledge God can enter My Kingdom.
So many of you who live such confused lives, and believe that all will be well, have much to learn. This is why My Father has permitted The Warning to take place, for without it many souls would plunge straight into the fires of Hell.
Be thankful that the Truth is being given to you, for very few of my appointed servants preach of the dangers of the sinful lives you are living today and the terrible consequences, which they will bring about.
Your pagan practices will lead you to Hell. Your atheism will separate you from Me. Only repentance can save you. Listen and accept the Truth, distasteful though you may find it to be, and you will be given the Gift of Eternal Life - a life, which you crave for right now, but which will never be yours, if you continue to idolise false gods and reject Me, Jesus Christ. The choice is yours, only. No one else can make this choice, for God has given you the free will to choose between good and evil and He will never take this away from you, even when you choose the wrong path.
Your Jesus