Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


05.06.2013, 17:45 - Pozostali Moi wyświęceni słudzy podpiszą zobowiązanie wierności jednej nowej światowej religii

Moja szczerze umiłowana córko, więcej Moich wyświęconych sług odpowie w końcu na Moje Wołanie, mimo, że ich wędrówka będzie przez to bardzo samotna.
Mają podporządkować się swoim przełożonym, ponieważ dałem Mojemu Kościołowi na Ziemi władzę dowodzenia wszystkimi dziećmi Bożymi. Moi wyświęceni słudzy muszą stosować się do wszystkich poleceń danych im przez Mój Kościół, aż do dnia, gdy Moje Sakramenty zostaną zmienione. Później, mają się Mi podporządkować.
Wy, Moi wyświęceni słudzy, którzy nie wierzycie w zapowiedziane proroctwa, że Mój Kościół na Ziemi zostanie zniszczony od wewnątrz, musicie się modlić, abym podtrzymywał wasze siły i wierność Mojemu Nauczaniu, do czasu gdy dzień ciemności usunie całą Moją Obecność w Świętych Tabernakulach na całym świecie. Kiedy tak się stanie, macie podporządkować się jedynie Mnie, Jezusowi Chrystusowi.
Nie zasmucajcie swoich serc, bo gdy głosicie jedynie Prawdę Mojego Nauczania i sprawujecie Sakramenty w taki sposób, jaki was uczono, będzie to dla was zbawienną Łaską. Jeśli kiedyś polecą wam odrzucić Prawdę Mojego Kościoła na Ziemi, wtedy będziecie musieli to rozeznać.
Ten dzień jeszcze nie nadszedł, ale gdy ci spośród was na najwyższych szczeblach poproszą was, abyście odrzucili Najświętszą Eucharystię, wtedy będziecie wiedzieli, że otrzymaliście Prawdę.
Kiedy poproszą was, byście przyjęli pewne doktryny, których nigdy nie mógłbym zaakceptować, będziecie świadomi tego zanim nadejdzie ten dzień, zdacie sobie sprawę z tej strasznej rzeczywistości zagłady, która czeka Kościół.
Tylko odważni i mężni spośród was, którzy pozostaną Mi wierni, będą walczyć o Prawdę, kiedy zmuszać was będą do przyjęcia pogańskich kłamstw. To wy dalej będziecie udzielać Sakramentów Chrztu, Komunii Świętej, Spowiedzi, Bierzmowania, Małżeństwa i Namaszczenia Chorych.
Pozostali Moi wyświęceni słudzy podpiszą zobowiązanie wierności jednej nowej światowej religii. Wtedy zostaniecie podzieleni na dwie części - na tych, którzy idą za Prawdą i tych, którzy przyjmą prawa, w których liczy się tylko jedno - oddawanie czci fałszywym bogom i przyzwolenie na grzech.
Wielu z was nie będzie już Mi oddawało czci. Jeśli nie pozostaniecie Mi wierni i będziecie karmić Moje owce kłamstwami, wielu będzie dla Mnie straconych. Jednak, gdy te dusze uświadomią sobie, że zostały oszukane, okażę wielkie Miłosierdzie. Jednak wy, choć wyszkolono was w rozumieniu Mojego Nauczania, abyście honorowali Moje Święte Słowo i udzielali Najświętszych Sakramentów, zdradzicie Mnie.
Wasz Jezus


5th June 2013, 17:45 - The rest of My sacred servants will sign a pledge of allegiance to the new one world religion

My dearly beloved daughter, more of My sacred servants are, at last, responding to My Call, although by doing so it means a very lonely journey for them.
Their duty is to their superiors, for I have given My Church on Earth the authority to assert itself over all of God's children.
They, My sacred servants, must adhere to all instructions given to them by My Church, until the day My Sacraments are changed. Then, their duty will be to Me.
To those of My sacred servants who do not believe in the prophecies foretold, where My Church on Earth will be destroyed from within, you need to pray, so that I will keep you strong and loyal to My Teachings, until the day of darkness will wipe out all Presence of Me in the Holy Tabernacles around the world. For when that happens, your only duty will be to Me, Jesus Christ.
Do not let your hearts be troubled, because once you proclaim only the Truth of My Teachings and administer the Sacraments in the ways in which you were taught, this will be your saving Grace. If, and when, you are instructed to reject the Truth of My Church on Earth, then this is when you will have to discern.
This day has not yet come, but when you are asked by those within your highest ranks to discard the Holy Eucharist, you will know then that you were given the Truth.
When you are asked to accept certain doctrines, before that day comes, which you will know in your hearts could never be condoned by Me, you will realise the awful reality of the destruction, which faces the Church.
It will only be the brave and the courageous amongst you, who will stand up for the Truth when they try to make you accept pagan lies, who will remain loyal to Me. You will continue to administer the Sacraments of Baptism, Holy Communion, Confession, Confirmation, Marriage and Extreme Unction.
The rest of My sacred servants will sign a pledge of allegiance to the new one world religion. It will be then that you will be divided into two - those who follow the Truth and those who will accept laws, which amount to only one thing - the adulation of false gods and the condonement of sin.
Many of you will no longer honour Me. If you do not remain loyal to Me and feed My flock with lies, many will be lost to Me. Yet, when these souls realise that they have been deceived, I will show great Mercy. You, however, having been trained to understand My Teachings, to honour My Holy Word and administer the Most Holy Sacraments, will betray Me.
Your Jesus