Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


12.06.2013, 23:50 - Nigdy tego nie róbcie, ponieważ jest to grzech, którym się brzydzę z powodu jego zakłamania

Moja szczerze umiłowana córko, gdy staram się z całych sił rozpalić dusze wyznawców, przede wszystkim w tych Moich Świętych Orędziach dla świata, muszę po raz kolejny ostrzec tych, którzy mówią źle o Moim Świętym Słowie. Podczas, gdy odszukuję dusze letnie w wierze, dlaczego ci z was, którzy twierdzą, że mówią w Moje Imię potępiają Prawdę, gdy jest ona podawana wam przez Baranka Bożego w tych Orędziach?
Jaki człowiek mógłby mówić do was w ten sposób, w Moje Święte Imię i ośmieliłby się stanąć przed wami? Nikt. Wyłącznie z Mocy Boga możecie poznawać Moje Słowo, wyrażone jasnym językiem.
Człowiek będzie nadal grzeszył, czy to popełniając te same grzechy, które popełniają wszyscy z was na świecie, czy też grzechy ciężkie. Wszyscy jesteście grzesznikami.
Jeden grzesznik nigdy nie może przebaczyć drugiemu w Moje Imię, chyba, że jest to z Mojego Upoważnienia poprzez Akt Spowiedzi, która uwalnia od grzechu na krótki czas. Żaden grzesznik nie może potępiać drugiego grzesznika w Moje Imię, gdyż nie ma do tego prawa. Kiedy będziecie potępiać innych grzeszników, choćby byli winni nawet najbardziej poważnego czynu przeciwko Bogu, staniecie się jak sczerniała dusza tej osoby, którą otwarcie potępiacie w Moje Imię.
Czyż nie wiecie jaki sprawiacie Mi Ból i smutek, kiedy ranicie się nawzajem? Czy w ogóle Mnie nie zrozumieliście? Czyż nie dowiedzieliście się dlaczego umarłem za was? Wy, którzy jeszcze nie rozumiecie Prawdy, musicie teraz słuchać. Nie potępiam was za wasze grzechy, bo was kocham i wybaczę wam każdy grzech bez względu na to, jak może być on okropny. Ale kiedy w Moje Imię ogłaszacie się za równych Mnie i oceniacie innych grzeszników używając Mojego Imienia, potępię was.
Nikt z was, bez względu na to, jak bardzo was kocham, nie może sądzić drugiego. Tylko Ja, Jezus Chrystus, otrzymałem Władzę od Mojego Ojca, by Sądzić ludzkość - nikt inny. W przypadku popełnienia tego grzechu, będziecie musieli usłyszeć Mój Wyrok. Nigdy tego nie róbcie, ponieważ jest to grzech, którym się brzydzę z powodu jego zakłamania.
Dla ludzkości przychodzi już czas by stała się świadkiem Prawdy. Niewielu, łącznie z tymi, którzy wyznają Mi wierność, odpowie na Moje Wołanie, odpowiedzą dopiero wtedy, gdy Mój Ojciec ześle wiele kar. Tak jesteście ślepi na Prawdę Życia Wiecznego, tak oporni na słuchanie Słowa Bożego, że jedynym sposobem na to, abyście słuchali jest zesłanie na was kar.
Kiedy pierwsza z licznych kar spadnie na was, wielu powie, że są to naturalne katastrofy, ale kiedy będą one spadały na was z taką częstotliwością, że nie będziecie mieli dokąd uciec, dopiero wtedy zrozumiecie, że spotyka to was z ręki Boga.
Mój Ojciec wstrząśnie całym światem. Ci z was, którzy wątpią, że On Istnieje, poznają, że tych wydarzeń nie można przypisać samej naturze. Wy, którzy wierzycie we Mnie, ale wyśmiewacie się z tych Boskich Orędzi, odwołacie swoje słowa i będziecie chcieli odciąć sobie języki, ponieważ wkrótce poznacie, jak wasze podłe słowa Mnie obrażają. Nie tylko przeklinacie Boga, ale powstrzymujecie tę Boską Misję od zbawienia dusz.
Z powodu każdej duszy, która się Mnie wyprze, będziecie cierpieć wiecznie. Gdy staniecie buntowniczy przed Obliczem Boga, to nie pozwolę, abyście tak dalej postępowali. Pamiętajcie, nie ważne jak bardzo was kocham, będę interweniował, gdybyście próbowali szkodzić Dziełu Boga w tej Ostatniej Misji ratowania ludzkości.
Teraz już jest czas na ofiarowanie światu Księgi Prawdy. Jeśli naśladujecie Mnie, ale nie przyjmujecie Mnie teraz, gdy was Wzywam, nie bójcie się, gdyż nie będę was Sądził. Ale jeśli spróbujecie przeszkodzić Mi w ratowaniu dzieci Bożych, powalę was.
Wasz Jezus
Zbawiciel Ludzkości


12th June 2013, 23:50 - Never do this, for it is the one sin which, by its hypocrisy, disgusts Me

My dearly beloved daughter, as I try with all My Might to ignite the souls of believers, first and foremost, in these My Holy Messages for the world, I must warn those who speak ill of My Holy Word, yet again. While I seek out the souls of those lukewarm in their faith, why must those of you who profess to speak in My Name, denounce the Truth, when it is given to you from the Lamb of God through these Messages?
What man would speak to you in this way, in My Holy Name and dare to stand before you? No one. Only because of the Power of God can My Word be made known to you in plain language.
Man will continue to sin, whether he commits sins, which are the same amongst all of you in the world or whether they are of a grave nature. You are all sinners.
One sinner can never condone another in My Name, unless it be by My Authority, through the Act of Confession, which frees you from sin, for a short while. No sinner can condemn another sinner in My Name, for that is not their right. When you condemn another sinner, whether they are guilty of even the most serious act against God, you will become as blackened a soul as that person whom you openly condemn in My Name.
Don't you know how you cause Me Pain and grief when you hurt one another? Have you not understood Me at all? Did you not learn why I died for you? To those of you who still do not understand the Truth, you must listen now. I do not condemn you for your sins, for I love you and will forgive you for any sin, no matter how terrible it may be. But when you declare yourself, in My Name, to be equal to Me and judge another sinner using My Name, I will condemn you too.
Not one of you, no matter how I love you, can judge another. Only I, Jesus Christ, have been given the Authority by My Father to Judge humanity - no one else. If you commit this sin, you will have to face My Judgement. Never do this, for it is the one sin which, by its hypocrisy, disgusts Me.
The time is almost upon humanity for the Truth to be witnessed. Not many, including those who profess allegiance to Me, will respond to My Call, until My Father casts down many punishments. So blind are you to the Truth of Eternal Life, so immune are you to hearing the Word of God, that the only way you will listen is when chastisements are brought down upon you.
When the first of many befall you, many will say that they are natural catastrophes, but when they rain down upon you so quickly, and when you have nowhere to run, only then will you know that it is the Hand of God, which befalls you.
My Father will shake the entire world. Those of you, who doubt that He Exists, will know that these events cannot be attributed to nature alone. Those of you who believe in Me, but who ridicule these Divine Messages, will eat your words and you will want to cut out your tongues, because you will realise soon, how your vile words insult Me. Not only do you curse God, but you prevent this Divine Mission from saving souls.
For every soul you deny Me, you will suffer an eternity. When you stand defiant in the Face of God you will not be permitted to do so. Remember, no matter how I love you, I will intervene, should you attempt to sabotage the Work of God in this the Final Mission to save humanity.
The time for the Book of Truth to be given to the world has now taken place. If you follow Me, but do not accept Me now, as I Call you, do not worry, for I will not Judge you. But if you try to prevent Me from saving God's children, I will strike you down.
Your Jesus Saviour of Mankind