Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


23.06.2013, 18:18 - Bóg Ojciec: Kiedy Mój Syn zostanie uznany za grzesznika, wiedzcie, że jest to największe bluźnierstwo

Moja najdroższa córko, w jaki sposób rodzice zareagowaliby, gdyby wiedzieli, że ich dzieciom zagraża śmierć? Czyż nie walczyliby ze wszystkich sił, aby uratować je od nieszczęścia? Dlatego właśnie teraz będę interweniował na świecie zalecając Mojemu Synowi głoszenie Prawdy, by uratować życie Moich dzieci.
To właśnie małe rzeczy w życiu wywołują w świecie wielkie następstwa. Pszczoły, których zachowanie się zmienia i miejsca, w których pyłek nie może powstać, będą miały bezpośredni wpływ na życie, które istnieje na Ziemi. To właśnie dzięki Kościołowi Mojego Syna na Ziemi życie duszy może być zachowane. Bez Prawdy, Kościół Mojego Syna nie może podtrzymywać życia. Zatem, jeśli kłamstwa przenikną przez mury Kościoła, bez Mojej ingerencji, będzie to miało wpływ na życie duszy.
Kiedy Kościół obróci się przeciwko Temu, Który go stworzył, to życie będzie zniszczone. Ta plaga będzie miała bezpośredni wpływ na cały świat, łącznie z tymi, którzy nie wierzą w przyszłe życie. Wpłynie to nawet na tych z innych religii, które nie pochodzą ode Mnie. Gdy kłamstwa opanują Mistyczne Ciało Mojego Syna, Jezusa Chrystusa na Ziemi, spowodują chorobę. Jeśli choroba nie zostanie opanowana, doprowadzi do śmierci. Dlatego też, jako Bóg Ojciec wszelkiego stworzenia, nie będę stał bezczynnie i nie pozwolę Moim wrogom zniszczyć dusz Moich dzieci.
Kiedy będziecie mieli do czynienia z kłamstwami, to będą one wypływać z ust kłamców w chaotycznej zbieraninie bzdur. Kłamstwa, które już się rozpoczęły, są formułowane w pokornych słowach, ale ukrywają największe kłamstwa przeciwko Prawdziwej doktrynie Kościoła. Poznajcie czym w rzeczywistości są - podsuwa się je, by nakłonić was do popełnienia grzechu. Kiedy Mój Syn zostanie uznany za grzesznika, wiedzcie, że jest to największe bluźnierstwo, gdyż to jest niemożliwe.
Wysłałem Mojego Syna, jako człowieka w ciele, tak jak wy wszyscy, z jednym wyjątkiem. On urodził się bez grzechu, dlatego nie był zdolny do popełnienia go. Każdy, kto posługuje się Prawdą, a następnie przeinacza ją, aby wprowadzić nowe znaczenie Ukrzyżowania Mojego Umiłowanego Syna, jest kłamcą. Taki nie pochodzi ode Mnie i jest wrogiem Mojego Syna.
Zobaczcie teraz, Moje małe dzieci, jak bestia i demony, które wysłał, by odciągnąć was ode Mnie, grasują wśród was. Musicie być silni. Zawsze musicie pamiętać o tym, że Mój Syn dał wam Prawdę, gdy chodził po Ziemi i kiedy umarł za wasze grzechy. Poświęcił swoje Ciało, by was odkupić, ale nigdy nie stał się grzesznikiem, ponieważ nie jest On jednym z was.
Musicie pozostać wierni Mojemu Słowu i Nauczaniu Mojego Syna. Jeśli tego nie zrobicie, będziecie namawiani do przyjęcia kłamstw, które nie przyniosą wam nic innego oprócz wiecznego cierpienia.
Wasz Umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy


23rd June 2013, 18:18 - God the Father: When My Son is deemed to be a sinner, know that this is the greatest blasphemy

My dearest daughter, how would a parent react if they knew that their children faced death? Would they not fight to the bone to save them from all harm? This is precisely why I now intervene in the world by instructing My Son to tell the Truth, in order to save the lives of My children.
It is the little things in life, which have an impact on a global scale. A bee whose behaviour changes and where pollen cannot be created will have a direct effect on the life that exists on Earth. It is through the Church of My Son on Earth that life of the soul can be maintained. Without the Truth, My Son's Church cannot sustain life. So, if lies permeate within the walls of the Church, without My interference, then this will impact on the life of the soul.
It will be when the Church turns against He Who created it, that life will be destroyed. This infestation will have a direct impact on the whole world, including those who do not believe in life hereafter. It will affect even those in other religions, which do not come from Me. When the lies infest the Mystical Body of My Son, Jesus Christ, on Earth, they will cause disease. Disease, if not tackled, will lead to death. Therefore, as God, the Father of all Creation, I will not stand back and allow My enemies to destroy the souls of My children.
When you are faced with lies, they will come tumbling out of the mouths of deceivers in a confused jumble of nonsense. The lies, which have already commenced, are couched in humble-like language, but disguise the greatest lies against the True doctrine of the Church. Know them for what they are - sent to cajole you into committing sin. When My Son is deemed to be a sinner, know that this is the greatest blasphemy, for this is impossible.
I sent My Son, as a man in the flesh and like all of you, with one exception. He was born without sin, and therefore, was incapable of it. Anyone who uses the Truth and then twists it, in order to introduce a new meaning into the Crucifixion of My beloved Son, is a liar. He does not come from Me and is an enemy of My Son.
Watch now, My little children, as the beast and the demons he has sent to take you away from Me, roam amongst you. You must be strong. You must always know that My Son gave you the Truth when He walked the Earth and when He died for your sins. He sacrificed His Body to redeem you, but He never became a sinner, for He is not one of you.
You must remain true to My Word and the Teachings of My Son. If you do not, then you will be tempted to accept lies, which will bring you nothing but eternal suffering.
Your beloved Father God the Most High