Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


25.06.2013, 20:45 - Nieliczni znajdują we Mnie pocieszenie. Choć czekam cierpliwie, to jednak oni nie przyjdą do Mnie

Moja szczerze umiłowana córko, płyną dziś Moje Łzy, gdy zwiększa się nędza zła, która ujawnia się w sercach ludzi. Tak stali się twardzi, że w swoich sercach z kamienia nie mają miejsca dla Mnie, Jezusa Chrystusa, aby odnaleźć w nich pocieszenie.
Moje Serce pogrąża się teraz w smutku z powodu chrześcijan, którzy odpadli od Prawdy i wszystkiego, czego ich nauczałem. Nieliczni znajdują we Mnie pocieszenie. Choć czekam cierpliwie, to jednak oni nie przyjdą do Mnie. Utworzyli mur, który oddziela ich ode Mnie i składają gołosłowne deklaracje wobec Mojej Obietnicy ponownego przyjścia. Jak bardzo zapomnieli tego, co mówiłem, robiłem, aby ich uratować i co powiedziałem im przez Księgę Mojego Ojca, aby oczekiwali czasu, gdy się przybliża.
Moje bardzo biedne dzieci. Jeśli mają otrzymać pocieszenie i złagodzenie bólu w ich smutnych i trudnych próbach w tym życiu, to najpierw muszę obudzić w ich sercach miłość do Mnie. Jeśli Ja mam uczynić ich przejście bezbolesnym, to teraz, w tym czasie, muszą wyciągać ręce i wołać do Mnie.
Nie chcę zadawać cierpienia dzieciom Bożym. Ale odrzucając Prawdę Mojego Nauczania i Prawa ustanowione przez Mojego Ojca będą wciągane do straszliwej walki z duchem zła, zanim Moje Miłosierdzie będzie mogło przyciągnąć ich w Moje Ramiona, kiedy będę ich ratował.
Jak mało w swoich sercach ufają jedynemu Prawdziwemu Bogu. Jak bardzo są niepoważni i jak szybko przyjmują kłamstwa, żeby zaspokoić swoje żądze grzechu. Jak są łatwowierni, gdy akceptują kłamstwa, które odpowiadają ich stylowi życia, aby usprawiedliwić grzech.
Jedyną drogą, którą wybierają, jest uwiarygodnienie wszystkiego, co usprawiedliwia grzech poprzez ludzki intelekt, aby mogli przeżywać swoje życie tak, jak chcą. Prawda jest tak trudna do przełknięcia i ciężka do strawienia, bo muszą zostać złożone ofiary z ciała, aby ją przyjąć. Jeśli Prawda zostanie przyjęta, daje wielką odwagę i tylko ci, którzy posiadają Dar Pokory mogą naprawdę przyjąć ją z łatwością.
Ci, którzy szczerze szukają Prawdy Bożej są często wprowadzani w błąd przez tych, którzy twierdzą, że głoszą Słowo Boże. Jedynym miejscem, w którym znajdziecie Prawdę jest Najświętsza Biblia i Moje Święte Słowo przekazane w tych Orędziach. Moje Orędzia podtrzymują Święte Słowo Boże, które zostało złożone w Księdze Mojego Ojca.
Nie łatwo Mnie kochać, gdyż możecie przyjść do Mnie jedynie, jako proste dzieci. Wasze miny i wdzięki, które pokazujecie światu w waszym codziennym życiu, musicie odstawić na bok. Możecie przyjść do Mnie jedynie, jako proste, ufne dzieci. Musicie upaść przede Mną i prosić Mnie, abym was przyjął, ukształtował, pomógł iść właściwą drogą do świętości i żebyście całkowicie Mi zaufali.
Gdy poddacie Mi wszystko, podniosę was, zabiorę wasz strach i zaniosę do Mojego Królestwa. Ale nawet wtedy, gdy Miłość Boża będzie w waszych duszach, wasza droga okaże się trudna. Ale gdy pajęczyny zostaną uprzątnięte, ponieważ Prawda stanie się jasna, nie będziecie chcieli już iść inną drogą. Gdyż to jest jedyna droga, która prowadzi do Raju i to jest droga, którą musicie pójść, aby przyjść do Mnie, Jezusa Chrystusa. Ponieważ Ja Jestem Drogą.
Wasz Jezus


25th June 2013, 20:45 - Very few find comfort in Me. I wait patiently and yet they will not come to Me

My dearly beloved daughter, My Tears flow today, as the wretchedness of evil, which has been manifested within the hearts of man, increases. So hardened have they become that their hearts of stone leave no room for Me, Jesus Christ, to find solace within.
My Heart heaves with sadness now, for Christians who have fallen away from the Truth and all I taught them. Very few find comfort in Me. I wait patiently and yet they will not come to Me. They have created a wall which separates them from Me and pay lip service to My Promise to come again. How they have forgotten what I said, what I did to save them and what I told them through My Father's Book, to expect the time, when it draws close.
My poor, poor children. I need to awaken love for Me in their hearts, first, if they are to receive the comfort and ease of pain from their sorrowful and difficult trials in this life. They must hold out their arms and call on Me now, at this time, if I Am to make the transition painless for them.
I have no desire to inflict suffering on God's children. But, by rejecting the Truth of My Teachings and the Laws laid down by My Father, they will be dragged into a terrible battle with the spirit of evil, before My Mercy can draw them into My Arms when I will save them.
How little trust they hold in their hearts, for the One True God. How flippant they are and how quickly they embrace falsehoods, in order to satisfy their lust for sin. How gullible they are when they accept lies, which suit their lifestyles, in order to justify sin.
Anything plausible, which justifies sin through human intellect, is the only route they choose, so that they can live their lives as they wish. The Truth is so difficult to swallow and it is hard to digest, in that sacrifices of the flesh have to be made in order to accept it. The Truth, if and when it is accepted, takes great courage and only those who have the Gift of Humility can truly embrace it with ease.
Those who genuinely seek the Truth of God are often misled by those who say that they proclaim the Word of God. The only place you will find the Truth is in the Most Holy Bible and in My Holy Word given to you through these Messages. My Messages uphold the Holy Word of God, as it is laid down in My Father's Book.
Loving Me is not easy, for you can only come to Me as a simple child. Your airs and graces, which you present to the world in your day-to-day life, must be left to one side. You can only come to Me, as a simple, trusting child. You must lay before Me and ask Me to take you, mold you, help you to walk the right path to holiness and then to trust in Me completely.
Once you surrender all to Me, I will lift you, take away your fear and I will carry you towards My Kingdom. Even then, with the Love of God in your soul, you will find this path difficult. But, it will be as if the cobwebs have been cleared away, because once the Truth becomes clear there will be no other road you will wish to walk down. For this is the only road which will lead you to Paradise and that is the route you must take to come to Me, Jesus Christ. For, I Am the Way.
Your Jesus