Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.06.2013, 21:13 - Zmiana w formie Mszy wkrótce zostanie przedstawiona w Moim Kościele

Moja szczerze umiłowana córko, musisz ignorować nienawiść, która wylewa się z ust tym, którzy twierdzą, że są ludźmi świętymi i wiernymi wyznawcami Mojej Szczerze Umiłowanej Matki. Wiedz, że nienawiść, która jest okazywana wobec ciebie będzie gorsza niż wobec jakiegokolwiek innego proroka, który przyszedł przed tobą. Nie mówię ci tego, aby cię straszyć, ale tylko dlatego, żebyś przyjęła ten fakt, a następnie ignorowała tę niegodziwość. Kiedykolwiek Obecność Boga ujawni się wśród ludzi, zawsze będzie powodowała podłą reakcję bestii, który będzie działał przez innych, aby zaprzeczyć Słowu Bożemu.
Moja córko, zmiana w formie Mszy wkrótce zostanie przedstawiona w Moim Kościele. Będzie to bardzo niejasne i wielu nie dostrzeże kłamstw, które zostaną podane w nowych modlitwach. Moja Obecność zostanie potępiona w najtrudniejszy do uchwycenia sposób, ale ci, którzy przyjmą tę nową formę, w której Moja Prawdziwa Obecność zostanie odrzucona, nie będą składać Ofiary Bogu w taki sposób, jaki musi być ona sprawowana. Moja córko już to jedno ujawnienie prawdy sprawi, że będą tobą gardzić, ale musisz wiedzieć, że to zostało przepowiedziane. Powiedzą Moim wyznawcom, że przy Komunii Świętej chodzi o to, aby wszyscy ludzie - wszędzie na świecie - łączyli się w jedno, żeby okazywać sobie wzajemną miłość. Powoli, ale zdecydowanie Msza Święta przestanie już być Moją Najświętszą Ofiarą. Zamiast tego wprowadzona będzie ceremonia oddawania hołdu człowiekowi i zostaniecie wprowadzeni w błąd, gdy będziecie świadkami konfliktu przed Moimi Świętymi Ołtarzami i wszystkimi tabernakulami świata.
Dzień, kiedy codzienne ofiary ustaną, nie jest odległy. Wiedzcie, że przychodzę teraz was przed tym ostrzec, abyście nie głodowali. Kiedy będziecie pozbawieni Mojej Obecności, nie będziecie mieli Mojego Ducha i trudno wam będzie pozostać blisko Mnie.
Słowa, które zostaną użyte, by was oszukać będą zawierały zwrot "dla dobra wszystkich - dla zjednoczenia wszystkich dzieci Bożych". Msza nabierze nowego znaczenia. Zostanie zapomniana Moja Śmierć na Krzyżu i wszystkie jej powody zostaną na nowo zdefiniowane. Przypomnijcie sobie tego dnia Moje obecne Słowa do was. Gdy zaakceptujecie tę zamianę, Moja Obecność zniknie. Ja będę z wami, ale to już nie będzie Moje Ciało, w którym będziecie uczestniczyli.
Wam, którzy nie wierzycie w ten nikczemny plan, który został już utworzony, aby wymazać wszelkie Moje ślady, teraz to mówię: Gdy Ja odejdę, czy będziecie Mnie szukać? Kiedy Moja Święta Eucharystia zostanie zbezczeszczona, czy będziecie szukali usprawiedliwienia dla tych, którzy będą za to odpowiedzialni? Czy też pójdziecie za Mną i będziecie słuchać Prawdy, gdy otoczą was kłamstwa.
Wybór będzie należał do was.
Wasz Jezus


29th June 2013, 21:13 - The change in the format of the Mass will soon be presented in My Church.

My dearly beloved daughter, you must ignore the hatred which is spilling out of the mouths of those who claim to be holy people and loyal followers of My dearly beloved Mother. Know that the hatred, which will be shown against you, will be worse than any other prophet, who came before you. I tell you this not to frighten you, but only so that you will accept this fact and then ignore the wickedness. Whenever the Presence of God is made known amongst men, it will always produce a vicious reaction from the beast, who will work through others to deny the Word of God.
My daughter, the change in the format of the Mass will soon be presented in My Church. It will be very confusing and for many, they will fail to see the lies, which will be presented within the new prayers. My Presence will be denounced in the most subtle of ways, but those who follow the new format, in which My True Presence will be denied, will be unable to perform the Sacrifice to God in the way it must be. My daughter, this one revelation will result in your being despised, but you must know that this has been foretold. My followers will be told that Holy Communion is about all people - everywhere - uniting as one, to show love to one another. Slowly, but surely, the Holy Mass will no longer be about My Holy Sacrifice. Instead the ceremony will be created to pay homage to man and you will be misled into witnessing a confrontation before My Holy Altars and all the tabernacles in the world.
The day when the daily sacrifices will cease is not far away. Know that I come to warn you of this now, so that you will not starve. When you are deprived of My Presence, you will be empty of My Spirit and you will find it difficult to remain close to Me.
The words which will be used to deceive you will include the phrase "for the good of all - for the unification of all God's children." The Mass will take on a new meaning. Forgotten will be My Death on the Cross and all the reasons for it will be re- defined. Remember on that day, My Words to you now. Accept the substitution and My Presence will disappear. I will be with you, but it will not be My Body which you will partake of.
To those who do not believe in the wicked plan, which has already been created, in order to wipe out all traces of Me, I say this now. When I Am gone, will you seek Me out? When My Holy Eucharist is defiled, will you make excuses for those responsible? Or will you follow Me and listen to the Truth when you are surrounded by lies.
The choice will be yours.
Your Jesus