Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


30.06.2013, 23:10 - Zostaniecie oskarżeni o spisek przeciw Mojemu Kościołowi, ale jedynym waszym przestępstwem będzie zachowywanie Prawdy

Moja szczerze umiłowana córko, ani na chwilę zły duch nie zatrzyma się w swoich prześladowaniach tych, którzy Mnie kochają. Kiedy dusze są blisko Mnie i gdy ich miłość do Mnie wzrasta, on zawsze tam będzie, aby próbować odciągnąć je ode Mnie.
Kiedy ratujecie dusze poprzez modlitwę, zły duch będzie dawał upust całej swojej złości przeciw wam i odczujecie zranienia, gdyż staniecie się celem krytyki, zwłaszcza od tych, których kochacie. Musicie się przyzwyczaić do tego bólu i smutku, kiedy idziecie za Mną i kiedy akceptujecie Moją Interwencję, przez te Orędzia. Niosą one ze sobą straszliwe biczowanie, gdyż te Orędzia będą odpowiedzialne za zbawienie ponad 7 miliardów ludzi.
Gdy diabeł wie, że traci dusze dla Mnie, użyje wszelkich środków, jakie uzna za konieczne do wzbudzenia wątpliwości w umysłach tych, którzy są Mi wierni, a wtedy wywoła on straszne tarcia wśród Moich wyznawców. Musicie rozpoznać dzieło diabła, takie jakie ono jest i wiedzieć, że im bardziej jesteście prześladowani za przyjęcie Mojej Dłoni Miłosierdzia, tym większą macie pewność, że idziecie za Prawdą. Tylko kiedy Słowo Boże jest obecne w swój najpotężniejszy sposób - kiedy Duch Święty ujawnia się wśród grup dzieci Bożych - wtedy zły duch będzie walczył najzacieklej. Szatan jest wściekły z powodu tej Misji i wy, którzy wątpicie w Moje Słowo przekazywane wam w tej chwili, wiedzcie o tym:
Tylko Moje Słowo może wywołać takie oburzenie, nawet wśród tych, którzy wierzą we Mnie i przestrzegają Mojego Nauczania. Nikt z was nie jest odporny na ataki. Wy, Moi drodzy wyznawcy, znajdziecie się w pozycji odbiorców tego biczowania niegodziwymi językami przeciwko Mnie. Oplują was, wyśmieją i ośmieszą. Zostaniecie oskarżeni o spisek przeciw Mojemu Kościołowi, ale jedynym waszym przestępstwem będzie zachowywanie Prawdy. Ci, którzy zachowywali Słowo Boże i którzy odrzucali odstępstwa od Prawdy zawsze cierpieli z rąk tych, którzy uznawali siebie, jako najbardziej wybranych przedstawicieli Boga, przed tymi biednymi duszami, które naprawdę Mnie kochały.
Istnieje różnica między tymi, którzy twierdzą, że są lepiej poinformowani i dlatego bardziej godni, by osądzać innych w Moim Imieniu a tymi, którzy po prostu Mnie kochają. Możecie powstać i zadeklarować swoją miłość do Mnie tylko wtedy, gdy idziecie za Moim Przykładem. Nigdy nie powiedziałbym, że jeden człowiek jest lepszy od drugiego - ponieważ wszyscy jesteście grzesznikami. Nawet nigdy nie zaakceptowałbym tych, którzy mogą wiedzieć wszystko, co trzeba wiedzieć o Mnie i którzy deklarują swoją wyższość nad innymi. Ci, którzy twierdzą, że Mnie znają, a obrażają innego w Moje Imię, tak naprawdę w ogóle Mnie nie znają.
Diabeł wypełnia dusze egoizmem, pychą i gniewem. Są to trzy cechy, po których poznacie, że jest on obecny w jakiejś duszy, kiedy próbuje on uciszyć inne dusze głoszące prawdę Bożą. Jak bardzo ucierpią takie dusze, zwłaszcza teraz, gdy ta najbardziej wyczekiwana Misja, jest przeżywana pośród was. Każdy z was, kto odpowiada na Moje Wołanie będzie musiał stawić czoła zniewagom i publicznym kpinom, które będą wam zapierały dech w piersiach - tak okrutne będzie to wylewanie nienawiści. Chcę, abyście zrozumieli, że ta nienawiść nie jest skierowana przeciwko wam, lecz przeciwko Mnie. Szatan chce uciszyć Mój Głos, ponieważ ratuje was od jego nikczemnego planu, który został starannie przygotowany i który jest opracowywany od tak długiego czasu. Bestia nie może zwyciężyć, ale wie, jak cierpię, gdy porywa Mi dusze. Nie pozwólcie, aby ta ingerencja zaślepiła was na Prawdę.
Prawda uratuje wasze dusze i kiedy rozpowszechniacie Prawdę, przyniesie Mi więcej dusz. Za pomocą tych środków, pokonam bestię. Będziecie chronieni od wszelkich krzywd, ale będziecie cierpieć upokorzenie określania was mianem głupców. A wszystko dlatego, że Mnie kochacie.
Wasz Jezus


30th June 2013, 23:10 - You will be accused of plotting against My Own Church, yet your only crime will be to uphold the Truth

My dearly beloved daughter, not for one moment will the evil one stop in his persecution of those who love Me. When souls are close to Me and when their love for Me grows, he will always be there trying to draw them away from Me.
When you save souls through your prayers, the evil one will vent all his anger against you and you will feel hurt because you will become a target for criticism, especially by those you love. You must get used to this hurt and sorrow when you follow Me and when you accept My Intervention, through these Messages. They will bring with them a terrible scourging, for these Messages will be responsible for the salvation of over 7 billion people.
When the devil knows he is losing souls to Me, he will use whatever means is necessary to create doubts within the minds of those loyal to Me and then he will create a terrible friction amongst My followers. You must recognise the work of the devil for what it is and know that the more you are persecuted, for accepting My Hand of Mercy, that you are following the Truth. Only the Word of God, when present in Its most powerful way - when the Holy Spirit becomes evident amongst groups of God's children - will the evil one fight the hardest. He, Satan, is furious because of this Mission. And for those of you who doubt My Word, given to you at this time, know this.
Only My Word can provoke such outrage, even amongst those who believe in Me and who follow My Teachings. Not one of you is immune to attack. You, My precious followers, will find yourselves at the receiving end of the lashing out of wicked tongues, against Me. You will be spit at, laughed at and ridiculed. You will be accused of plotting against My Own Church, yet your only crime will be to uphold the Truth. Those who uphold the Word of God and who refused to deviate from the Truth have always suffered by the hands of those who placed themselves as the most chosen of God's representatives, before those poor souls who truly loved Me.
There is a difference between those who say they are better informed and therefore more worthy to pass judgement on others in My Name, than those who simply love Me. You can only stand up and declare your love for Me if you follow My Example. I would never say that one man is better than another - for you are all sinners. Yet I would never accept those who may know everything there is to know about Me and who declare their superiority over another. Those who say they know Me and insult another in My Name do not truly know Me at all.
The devil fills souls with ego, pride and anger. They are the three traits by which you will know that he is present in one soul, when he tries to silence other souls who proclaim the Truth of God. How such souls will suffer, especially now, as this, the most awaited Mission, is being lived out amongst you. Every one of you who responds to My Call will have to face abuse and public ridicule, which will take your breath away - so vicious will the outpouring of hatred be. I want you to understand that it is not you that the hatred is aimed at, but Me. Satan wishes to silence My Voice, as it reaches out to save you from his wicked plan, which has been carefully orchestrated and which has been planned for such a long time. There can be no victory for the beast, but he knows how I suffer when he snatches souls from Me. Do not allow this interference to blind you to the Truth.
The Truth will save your soul and when you spread the Truth, it will bring Me more souls. By these means, I will defeat the beast. You will be protected from all harm, but you will suffer the indignity of being labeled fools. And all because you love Me.
Your Jesus