Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


03.07.2013, 13:30 - Wkrótce nastąpią silne trzęsienia ziemi w Rosji i Chinach, jedno po drugim

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo mi brakowało Twojego czasu ze Mną i jak cieszę się, że duchowa ciemność, która ogarniała cię od wielu dni, już się teraz rozjaśniła. Nadal musisz odmawiać Najświętszy Różaniec, aby chronić siebie, a wszystko będzie dobrze.
Ziemia będzie się trzęsła, jak to zostało przepowiedziane i jedna trzecia jej część zostanie wypalona, jako bezpośredni skutek grzechu człowieka. Modlitwa może złagodzić wiele tych płomieni, które zostaną wylane na te części świata, gdzie nikczemne prawa gniewają Mojego Ojca.
Grzech przeciwko Prawom Boga będzie tolerowany tak długo, dopóki ci, którzy znają Prawdę i przyjmują Słowo Boże, będą oddawać Jemu cześć. Ale teraz ci, których umieściliście na stanowiskach władzy odwrócili się od Boga. Dlatego zostaną oni ukarani poprzez ekologiczne zawirowania. Oczyszczenie jest jedynym sposobem, aby obudzić ludzkość, która postara się o skruchę za swoje dusze. Inne środki, chociaż wywoływały nawrócenia, nie były wystarczające. Ludzie wycierpią wielką serię kar, ponieważ w dalszym ciągu przyjmują pogaństwo i mordują się nawzajem.
Interwencja Boga jest konieczna. Bez niej moglibyście zostać zgubieni.
Wkrótce nastąpią silne trzęsienia ziemi w Rosji i Chinach, jedno po drugim.
Będą dostrzegalne skrajności pogodowe, nagłe zmiany temperatury od zimna do wielkiego gorąca. Pory roku nie będą już postrzegane w taki sposób, w jaki były one w przeszłości.
Powodzie i sztormy będą widoczne w tych częściach świata, które nigdy nie doświadczyły ich do tej pory. W krajach, które wprowadzają prawa przeciwko Bogu, trzęsienia ziemi będą wstrząsać ich ziemiami, a ci, którzy Mnie znają, będą wiedzieli, dlaczego one występują.
Kiedy te chłosty będą miały miejsce, przyjdzie druga straszliwa kara, która zostanie nałożona na fałszywe kościoły świadomie blokujące Prawdę. Oni będą cierpieć najbardziej z powodu dusz, które Mi ukradli.
Kiedy będę odkrywał dalsze proroctwa zawarte w Pieczęciach, człowiek w końcu rozpozna Prawdę. A ponieważ Bóg jest Miłością i jest Sprawiedliwy, Jego kary spadną na ludzkość, aby uwolnić ją od jej próżności, egoizmu i miłości własnej, aby człowiek mógł stać się godnym wejścia do Jego Nowego Raju. Tylko ci, którzy mają czyste i pokorne serca otrzymają ten Dar.
Wasz Jezus


3rd July 2013, 13:30 - There will be powerful earthquakes in Russia and China soon and they will take place one after the other

My dearly beloved daughter, how I have missed your time and how I rejoice that the spiritual darkness, which has covered you for days, has now lifted. You must keep reciting the Most Holy Rosary in order to protect yourself and all will be well.
The Earth will shake, as foretold, and one-third of it will be scorched, as a direct result of the sin of man. Prayer can mitigate much of these flames, which will be poured down on parts of the world where wicked laws infuriate My Father.
Sin against the Laws of God will be tolerated as long as those who know the Truth and accept the Word of God, honour Him. But now, those you have placed in positions of power have turned their backs on God. For this they will be punished through ecological turmoil. The purification is the only means to wake up humanity, in that they will seek remorse for their souls. Other means, while creating conversion, have not been enough. Man will suffer a great series of chastisements, as they continue to embrace paganism and murder each other.
God's Intervention is necessary. Without it you would be forsaken.
There will be powerful earthquakes in Russia and China soon and they will take place one after the other.
Weather extremes and sudden changes in temperatures from cold to very hot will be seen. The seasons will no longer be seen in the way in which they were in the past.
Floods and sea storms will be seen in parts of the world, which have never experienced them up to now. In the countries, which pass wicked laws against God, earthquakes will rattle their lands and for those who know Me, they will know why they are taking place.
When the chastisements take place, there will come a second terrible punishment, which will be inflicted on false churches, who deliberately block the Truth. For they will suffer the most, because of the souls they have stolen from Me.
As I reveal more about the prophecies, which are contained in the Seals, man will eventually recognise the Truth. And while God is Love and while He is Just, His punishments will rain down upon humanity to rid it of its vanity, ego and self-love, so that man can become worthy to enter His New Paradise. Only those with pure and humble hearts will be given this Gift.
Your Jesus