Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


04.07.2013, 18:40 - Bóg Ojciec: Wiem, że plan aborcji na świecie jest nadzorowany

Moja najdroższa córko, nadszedł Mój Czas na to, aby przez zastosowanie siły interweniować w świecie w czasie wielkiego grzechu przeciwko Mnie.
Moja cierpliwość jest wystawiana na próbę, a Mój Gniew zapłonął, gdy jestem świadkiem największych zniewag, jakie są popełniane wobec Mnie.
Jako Stwórca wszystkich żywych istot, Ja Jestem Twórcą życia. Stwarzam je tak, jak pragnę i kończę je według Mojej Świętej Woli. Gdy człowiek usiłuje ingerować w Moją Wolę oddam cios, ponieważ nie będę tolerował takiej niegodziwości.
Kieruję te słowa do tych, którzy zabijają jakiekolwiek z Moich dzieci: Wasze życie zostanie zakończone. Odbiorę wam życie, nie tylko w ciele, ale i w duchu. Nie ma dla was życia wiecznego ani nie można go wam udzielić. Życie, które odbieracie stanie się waszym upadkiem. Oko za oko będzie waszą karą.
Niech uważają ci z was, którzy niszczą życie w każdej formie. Wiem, co robicie. Wiem, że plan aborcji na całym świecie jest nadzorowany przez jedną grupę, która jest wśród was. Wiem, że te kraje, które śpieszą się z wprowadzaniem niemoralnych praw, aby usprawiedliwić aborcję są jedynie marionetkami. Są pociągani za sznurki, i tańczą tak, jak zagra im Jedna Światowa Grupa, która jest posłuszna tylko jednemu panu. Są wierni bestii, którego największy plan zniszczenia setek milionów istnień ludzkich osiąga cel przez grzech aborcji. Nienarodzeni są łatwym celem w ich oczach. Wykorzystują aborcję, aby mieszać się w Moje Prawa i w wielki Dar, jaki przekazałem człowiekowi - Dar życia.
Brzydzę się zuchwałością człowieka, który ściśle złączył się z bestią i tymi spośród was, których on ogłupia. Moja Miłość jest Potężna, ale wasz nikczemny zamiar zniszczenia tego, co jest Moje, doprowadzi do tak gwałtownego zatrzymania, że będziecie krzyczeć o życie. Chyba, że teraz Mnie wezwiecie poprzez Dar Pojednania (Spowiedź), to zostanie wam okazana niewielka ilość Miłosierdzia. Każdy z was, kto zgadza się na odbieranie życia nienarodzonych, zachęca do tego lub ma w tym udział, będzie cierpieć tę samą karę. Gdy zniszczycie te niewinne życie, to i wasze życie zostanie wam odebrane. Widzę w strasznym bólu, jak obrażacie Mnie od tak dawna. Wasz czas się skończył i teraz zostaniecie surowo ukarani, z powodu tego poważnego czynu przeciwko Mojej Boskości.
Pamiętajcie, że zostało wam już niewiele czasu, aby wycofać swoją zgodę na aborcję. Mój Gniew wkrótce zaleje cztery krańce Ziemi. To właśnie z powodu grzechu aborcji, człowiek będzie cierpiał najgorsze kary. Żaden kraj nie zostanie wyłączony z tych kar. Tylko tym, którzy nie pozwalają na aborcję zaoszczędzę tego strasznego bólu, który zadam światu.
Żaden człowiek nie ma prawa występować przeciwko Mnie, gdyż jestem Twórcą życia. Nikt. Kto odważy się Mi przeciwstawiać, naśladując Mnie w odbieraniu życia, zostanie pozbawiony całego życia.
Wasz Ojciec
Bóg Najwyższy


4th July 2013, 18:40 - God the Father: I know that the plan of abortion around the world is controlled

My dearest daughter, My Time has come to intervene, forcibly, in the world, at a time of great sin against Me.
My Patience is tested and My Anger has been stirred as I witness the greatest insults, which are being perpetrated against Me.
As the Creator of all living things, I Am the Author of life. I Create it as I desire and I end it according to My Holy Will. It is when man tries to interfere with My Will, that I will strike back, for I will not tolerate such wickedness.
To those who kill any of My children, your life will be ended. I will take your life, not only in body, but in spirit. No eternal life will, nor can be granted to you. The life you take away will be your downfall. An eye for an eye will be your punishment.
Heed, those of you who continue to destroy life in every form. I know what you are doing. I know that the plan of abortion around the world is controlled by one group amongst you. I know that those countries, who rush through obscene legislation to justify abortion, are mere puppets. They are held by strings as they dance to the tune of the One World Group, who obey only one master. Their allegiance is to the beast, whose greatest plan, to destroy hundreds of millions of lives, has been succeeding, through the sin of abortion. The unborn are an easy target in their eyes. They use abortion to interfere with My Laws and the great Gift I bequeathed to man - the Gift of life.
The arrogance of man, joined at the hip to the beast and those amongst you he fools, sickens Me. My Love is Powerful, but your wicked intent, to destroy what is Mine, will be brought to such an abrupt halt, that you will scream for your life. Unless you call on Me now through the Gift of Reconciliation, you will be shown little Mercy. For each of you who condones, promotes or takes any part in, the taking of the life of the unborn, you will suffer the same punishment. Destroy those innocent lives and your own lives will be taken. I have watched, in terrible pain, how you have been insulting Me, for so long. Your time is over, for you will be severely punished now, for this grave act against My Divinity.
Remember, there is little time for you to abandon your acceptance of abortion. My Wrath will soon pour over the four corners of the Earth. It is because of the sin of abortion, that man will suffer the worst chastisement. Not one country will be excluded from these punishments. Only those who do not permit abortion will be spared the terrible pain I will inflict upon the world.
As the Author of life, no man has the right to go against Me. No one. He that dares defy Me, by imitating Me in the taking of life, will be deprived of all life.
Your Father
God the Most High