Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


05.07.2013, 14:10 - Jeden Porządek Świata jest największą parodią Prawdziwego Trójjedynego Boga

Moja szczerze umiłowana córko, jest jedna religia, która sprawia Mi największe cierpienie, a jest nią fałszywa religia, która czci bestię. Jeden Porządek Świata jest największą parodią Prawdziwego Trójjedynego Boga, a ci, którzy należą do domu szatana potrzebują tak wielu modlitw. Są oszukiwani, by uwierzyli, że jest inny Bóg, który ich kocha. Mówią im, że Najświętsza Trójca to pomyłka, a Mój umiłowany Ojciec jest zły. Nie akceptują tego, że On ich stworzył, a ich głowy są wypełnione tak wieloma kłamstwami, że nigdy nie otworzą swoich umysłów na Prawdę. Ze względu na poświęcenie się okultyzmowi są uwikłani w szatańskie siły pochłaniające ich dusze, które są wypełnione nienawiścią nie tylko do Boga, ale do wszystkich dzieci Bożych.
Oni kochają wyłącznie siebie, a pożądanie przyjemności wypełnia ich nienasyconym pragnieniem, by mieć ich więcej. Żadna ilość przyjemności tego świata ich nie zadowoli, gdyż będą pożądali coraz to innych plugawych rzeczy. Mają przyjemność w odbieraniu życia i nie czują żadnych wyrzutów sumienia w swoich duszach za brutalne morderstwa, których są winni. Ich wpływy rozprzestrzeniają się po całej Ziemi w każdym narodzie, a wyznawcy diabła obracają się pośród bogatych, liderów w świecie biznesu, rządów, rodzin królewskich, organizacji, w tym mediów, władzy wykonawczej, wymiaru sprawiedliwości i Kościoła.
Proszę, nie lekceważcie ich władzy. Choć jest ich niewielu i nie przenikają do każdej części waszych wspólnot, to dokonają oni jeszcze ogromnych zniszczeń. Nie tylko sprzedali swoje dusze diabłu, ale będą pociągać inne niewinne dusze do otchłani z bestią i jego demonami.
Udzielę wam wszystkim, którzy Mnie kochacie, Łask do pokonania tej groźnej i potężnej grupy, która Mnie przeklina w każdej chwili dnia, gdy będziecie odmawiać tę krótką Modlitwę Krucjaty.
Modlitwa Krucjaty (112) O Łaskę Zbawienia
Najdroższy Jezu, wołam do Ciebie, byś okrył Twoją szczególną Łaską Zbawienia dusze tych, którzy zostali zaatakowani przez szatana.
Uwolnij ich biedne dusze od strasznej niewoli, z której nie potrafią uciec. Amen.
Bestia w pierwszej kolejności będzie się domagał tych biednych dusz, jako swojej własności, a oni upadną na twarze, by uwielbiać antychrysta. Wszyscy musicie się bardzo modlić, aby moc, którą szatan ma nad nimi, została złamana i aby ich serca otworzyły się na Moje Miłosierdzie.
Wasz Jezus


5th July 2013, 14:10 - The One World Order is the greatest travesty against the True Triune God

My dearly beloved daughter, there is one religion, which causes Me the greatest suffering and that is the false religion, which idolises the beast. The One World Order is the greatest travesty against the True Triune God and those who belong to the house of Satan need so much prayer. They are deceived into believing that there is another God, who loves them. They are told that the Blessed Trinity is a falsity and that My beloved Father is evil. They do not accept that He created them and their heads are filled with so many lies that they will never open their minds to the Truth. Because of their devotion to the occult, they are embroiled in satanic forces, which have devoured their souls, which are filled with hatred, not only for God, but for all of God's children.
They love only themselves and their lust for pleasure fills them with an insatiable longing for more. No amount of worldly pleasures will satisfy them, which is why they then crave other obscenities. They take pleasure in the taking of life and do not have any remorse in their souls, for the brutal slayings they are guilty of. Their influence spreads across the Earth in every nation and the devil followers mingle amongst the wealthy, business leaders, governments, royalty, organisations, including the media and law enforcement, the judiciary and the Church.
Please do not underestimate their powers. While they are in small numbers, and do not infiltrate every section of your communities, they will still do terrible damage. Not only have they sold their souls to the devil, but they will drag other innocent souls into the abyss with the beast and his demons.
I am giving all those who love Me the Graces to defeat this sinister and powerful group, who curse Me every second of the day, when you say this short Crusade Prayer.
Crusade (112) For the Grace of Salvation
Dearest Jesus, I call on You to cover the souls of those who have been infested by Satan with Your special Grace of Salvation. Free their poor souls from the wicked captivity from which they cannot escape. Amen.
These poor souls will be the first to claim the beast as their own and they will fall flat on their faces to adore the antichrist. You must pray hard, all of you, so that the power, which Satan holds over them, can be broken and that their hearts will be opened to My Great Mercy.
Your Jesus