Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


10.07.2013, 15:26 - Matka Zbawienia: Ludzie tak łatwo przyjmują nowe prawa twierdząc, że są dobre

Moje dziecko, jest odpowiedź na twoje modlitwy i mój Syn będzie interweniował z powodu twojej szczególnej intencji. Musisz się modlić za wszystkich na świecie, którzy błędnie uważają, że zło jest dobre. Ta pajęczyna oszustwa okryła ludzkość do tego stopnia, że wielu nie potrafi już odróżnić Praw Bożych od nikczemności złego ducha, kiedy uwidacznia się on między wami.
Ludzie tak łatwo przyjmują nowe prawa twierdząc, że są dobre - dla dobra wszystkich - podczas, gdy w rzeczywistości, ukrywają one grzech śmiertelny w Oczach Boga.
Szaleje bitwa między tymi, którzy zachowują Boże Prawa a tymi, którzy je bezczeszczą. Ci, którzy publicznie przestrzegają Bożych Praw są demonizowani i uznawani za okrutnych i złych. Oszustwa i kłamstwa, które wypełniają tych, którzy twierdzą, że kochają ludzkość, są wyraźnie widoczne, gdy publicznie usprawiedliwiają grzech śmiertelny. Jak bardzo przebiegły jest zły duch. Tak niewielu rozumie jego wpływ na swoje życie lub to jak zniekształca on ich rozumowanie.
Niech pocieszy was, drogie dzieci, świadomość tego, że ja, Matka Zbawienia, mogę pokonać złego ducha pośród was. Musicie wołać mnie za każdym razem, gdy czujecie się opanowani przez moc, którą okazuje on w waszych narodach. Zniszczę jego wpływ, gdy złożycie swoje prośby przede mną.
Proszę odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (113) Aby pokonać zło w waszym kraju
O Matko Zbawienia, przyjdź do nas i obejmij nasz kraj ochroną.
Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.
Pomóż swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i mówić Prawdę, gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.
Proszę, Matko Boża, chroń nasz kraj i uczyń nas silnymi, abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi w naszych czasach prześladowań. Amen.
Nigdy nie wolno wam przyjmować argumentów, które pozwalają na wprowadzanie niegodziwych praw, które narzucają wam jak macie żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Jeżeli te prawa przenikną wasze ziemie, zniszczą dusze.
Ufajcie mi, Matce Zbawienia, że pomogę uratować dusze tych, których kochacie i wśród których pracujecie. Wołajcie mnie, a obiecuję, że okryję wasz naród moim Najświętszym Płaszczem.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


10th July 2013, 15:26 - Mother of Salvation: So easily do people accept new laws, which claim to be good

My child, your prayers are being answered and my Son will intervene for your special intention. You must pray for all of those in the world who are being misguided into believing that evil is good. This web of deceit has covered humanity to such an extent that many can no longer differentiate between the Laws of God and the wickedness of the evil one when he manifests amongst you.
So easily do people accept new laws, which claim to be good - for the good of all - when, in fact, they disguise mortal sin in the Eyes of God.
The battle rages on between those who uphold the Laws of God and those who desecrate them. Those who publicly uphold the Laws of God are demonized and declared to be cruel and wicked. The deceit and the lies, which fill those who say they love humanity, are clearly seen when they publicly justify mortal sin. How cunning is the evil one. So few understand his influence in their lives or how he twists their reasoning.
Be comforted, dear children, in the knowledge that I, the Mother of Salvation, can defeat the evil one amongst your midst. You must call on me every time you feel overcome by the power he exerts in your nations. I will destroy his influence, when you place your request before me.
Please recite this Crusade Prayer (113) To defeat evil in our land
O Mother of Salvation, come into our midst and cover our land with your protection. Crush the head of the beast and stamp out his wicked influence amongst us.
Help your poor lost children to stand up and speak the Truth, when we are surrounded by lies.
Please, O Mother of God, protect our land and keep us strong, so that we can remain loyal to your Son in our time of persecution. Amen.
You must never accept arguments, which allow wicked laws to be brought into being, which dictate how you live your lives, which are not according to the Word of God. When these laws infiltrate your lands, they destroy souls.
Trust in me, the Mother of Salvation, to help salvage the souls of those you love and work amongst. Call on me and I promise that I will cover your nation with my Most Holy Mantle.
Your beloved Mother Mother of Salvation