Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


18.07.2013, 19:14 - Matka Zbawienia: Medalik Zbawienia oferuje Dar Nawrócenia

Moje dziecko, pragnę, aby od teraz było wiadome, że to do mnie macie się zwracać przy pomocy tego ostatniego tytułu nadanego mi na Ziemi przez mojego Syna. W tej Ostatniej Misji za każdym razem mam być określana, jako Matka Zbawienia.
Ma zostać utworzony mój Wizerunek i wybity na Medaliku, na którym z jednej strony mam być umieszczona ze słońcem za moją głową, a na głowie mam mieć dwanaście gwiazd wplecionych w koronę cierniową. Na odwrotnej stronie medalika pragnę, aby przedstawione było Najświętsze Serce mojego Syna z dwoma skrzyżowanymi Mieczami Zbawienia, które mają znajdować się po każdej stronie Serca.
Miecze Zbawienia będą miały dwojaki cel. Pierwszy Miecz zabije bestię, a ja otrzymałam władzę, aby tego dokonać w Dniu Ostatecznym. Drugi Miecz przeniknie serca najbardziej zatwardziałych grzeszników i właśnie dzięki temu Mieczowi ich dusze zostaną uratowane.
Medalik ten ma być dostępny w ogromnych ilościach, a następnie, gdy otrzymają je ci, którzy będą się o to starać, muszą dać je do poświęcenia kapłanowi, a następnie darmo rozdawać innym. Medalik Zbawienia oferuje Dar Nawrócenia i Zbawienia.
Wszystkie osoby, które otrzymają Medalik Zbawienia muszą odmawiać tę Modlitwę Krucjaty (115) O dar nawrócenia:
Matko Zbawienia, okryj moją duszę swoimi łzami Zbawienia.
Uwolnij mnie od wątpliwości.
Podnieś moje serce, abym odczuwał Obecność twojego Syna.
Przynieś mi pokój i ukojenie.
Módl się, abym się szczerze nawrócił.
Pomóż mi zaakceptować Prawdę i otwórz moje serce, bym przyjął Miłosierdzie twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Amen.
Moje dziecko, proszę daj ten Medalik do zaprojektowania i wykonania. Będę cię prowadziła na każdym kroku tej drogi, a potem zadbaj o to, żeby był on dostępny na całym świecie.
Idź w pokoju, aby służyć mojemu Synowi.
Twoja Matka
Matka Zbawienia


18th July 2013, 19:14 - Mother of Salvation The Medal of Salvation offers the Gift of Conversion

My child, I wish it to be made known that, from now on, I am to be addressed by the last title, given to me by my Son, on Earth. In this, the Final Mission, I am to be referred to, at all times, as the Mother of Salvation.
My Image is to be created and a Medal struck where, on one side, I am to be placed with the sun behind my head and where twelve stars woven into a crown of thorns sits on my head. On the reverse side of the Medal, I wish to depict the Sacred Heart of my Son with the Two Swords of Salvation, which are to be crossed on each side.
The Swords of Salvation will have a dual purpose. The First Sword will slay the beast and I have been given the authority to do this on the Final Day. The other Sword will pierce the hearts of the most hardened sinners and will be the Sword by which their souls will be saved.
This Medal is to be made available in bulk and then, when received by those seeking them out, must be blessed by a priest and then given freely to others. The Medal of Salvation offers the Gift of Conversion, and Salvation.
All those who receive the Medal of Salvation must recite this Crusade Prayer (115) For the Gift of Conversion:
O Mother of Salvation, cover my soul with your tears of Salvation. Rid me of doubts.
Lift my heart, so that I will feel the Presence of your Son. Bring me peace and solace.
Pray that I will be truly converted.
Help me to accept the Truth and open my heart to receive the Mercy of your Son, Jesus Christ. Amen.
My child, please have this Medal designed and made. I will guide you every step of the way and then you must ensure that it is made available throughout the world.
Go in peace to serve my Son.
Your Mother
Mother of Salvation