Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


19.07.2013, 15:00 - Został wysłany ostatni prorok, więc proszę nie odrzucajcie tego Daru

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy się martwisz i czujesz się niekochana z powodu tej Misji, musisz wiedzieć, że Duch Święty zawsze będzie cię umacniał. Nigdy nie będziesz w stanie ogłosić czegoś błędnego, gdyż nie ma na to przyzwolenia Mojego Ukochanego Ojca. Jesteś prorokiem końca czasu i choć wiem, że to cię przeraża, wiedz o tym:
Przez Miłość Mojego Ojca udzielam światu wielkiego Miłosierdzia. Został wysłany ostatni prorok, więc proszę nie odrzucajcie tego Daru, gdyż pragnieniem Mojego Ojca jest objąć wszystkie swoje dzieci i ochronić je od zła na świecie. To jest Dar mający przynieść wam ostateczne ocalenie od straszliwej kary.
Nie odrzucajcie tego Daru proroctwa, ostatecznego wstawiennictwa z Nieba, aby uratować was od krzywdy.
Wy, którzy nie szanujecie Mojego Ojca, lecz czcicie pogańskich bogów, jeśli nie zwrócicie się do Jedynego Prawdziwego Boga, wasze kraje zostaną zmiecione z powierzchni Ziemi. Wy, którzy czcicie fałszywych bogów, którzy obiecują wam błyskotliwą przyszłość i którzy odwołują się do waszej próżności, zostaniecie odciągnięci ode Mnie i utoniecie w nieskończonej próżni - przepaści, z której już nigdy nie powrócicie.
Słuchajcie teraz wszyscy. Wzywam ludzkość z Nieba. Mój prorok zrobi po prostu to, co jej powiem. Ona słucha Mnie, Syna Bożego, Syna Człowieczego, jak to zostało przepowiedziane. Ona nie ma głosu. Jej słowa są Moimi Słowami. Jej posłuszeństwo jest decydujące według Nakazu Boga. Jej posłuszeństwo oznacza to, że nie ma ona pozwolenia, aby odezwać się w obronie Słowa Bożego.
Wszystkie przepowiedziane wydarzenia szybko nastąpią. Gdy zignorujecie to ostrzeżenie z Nieba, będziecie cierpieć bardziej niż jest to konieczne. Jeśli będziecie oczerniać te Słowa z Nieba, wasza hańba za prześladowanie Mnie, zostanie pokazana całemu światu.
Moje Słowo jest Prawdziwe. Moje Słowo jest konkretne. Moje Słowo jest dane, aby was chronić i uratować od bestii, który niszczy wasze życie swoim skażeniem. Proszę, bądźcie silni i odejdźcie od nikczemnych kłamstw, które on wam mówi. Jeśli jest wam ciężko na sercu, przyjdźcie do Mnie, a Ja wam ulżę. Jeśli wasze serca są smutne, przytulę was i przyniosę wam pokój, aby śmierć nigdy was ponownie nie przerażała.
Jeśli jesteście pełni gniewu, który napełnia was nienawiścią do tych Orędzi, wtedy wiedzcie, że zostaliście zaatakowani przez króla kłamstw. Poznacie w swoich sercach, że jeśli te Orędzia sprawiają wam ból i cierpienie, to pochodzą one ode Mnie.
Wasz Jezus


19th July 2013, 15:00 - The final prophet has now been sent so please do not reject this Gift

My dearly beloved daughter, when you worry and feel unloved, because of this Mission, you must know that the Holy Spirit will always keep you strong. You will never be able to declare falsities, as this is not permitted by My beloved Father. You are the end time prophet and while I know that this frightens you, know this.
I, through the Love of My Father, grant great Mercy on the world. The final prophet has now been sent, so please do not reject this Gift, for it is the desire of My Father to grasp all of His children and protect them from the evil in the world. This is the Gift to bring you final salvation from a terrible punishment.
Do not reject this Gift of prophecy, the final intercession from Heaven, to save you from harm.
Those who do not honour My Father and who worship pagan gods, your countries will be wiped from the face of the Earth, if you do not turn to the One True God. You, who worship false gods, which promise you glittering futures and which appeal to your vanity, will be driven away from Me and you will drown in an endless vacuum - an abyss from which you will never return.
Listen now, all of you. I call upon humanity from Heaven. My prophet will simply do as I tell her. She obeys Me, the Son of God, the Son of man, as foretold. She has no voice. Her words are My Words. Her obedience is crucial according to the Command of God. Her obedience means that she is not permitted to open her mouth to defend the Word of God.
All events, foretold, will happen quickly. Ignore this warning from Heaven and you will suffer more than is necessary. Vilify these Words from Heaven and you will be shown in all your shame before the whole world for persecuting Me.
My Word is True. My Word is concrete. My Word is given to protect you and save you from the beast, who destroys your lives with his infestation. Please be strong and walk away from the wicked lies he tells you. If your heart is heavy come to Me and I will make it light. If your heart is sad I will envelop you and bring you peace so that death will never frighten you again.
If you are filled with anger, which turns to hatred against these Messages, know then that you have been attacked by the king of lies. You will know within your heart that if these Messages cause you pain and suffering, that they come from Me.
Your Jesus