Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

21.07.2013, 18:05 - Przygotowują oni teraz antychrysta na jego wielkie wejście

Moja szczerze umiłowana córko, mam ważne Orędzie dla świata, zarówno dla tych, którzy wierzą we Mnie, jak i dla tych co nie wierzą, a także tych, którzy mogą nie wierzyć w Mojego Ojca, jak również dla tych, którzy nie akceptują tego, że to wszystko pochodzi ode Mnie.
Knując przeciwko Mnie, bestia stworzył diabelski plan na czasy ostateczne, mający na celu oszukanie świata przy pomocy wielkiego kłamstwa, aby mógł on zabrać ludzkość ze sobą do ognia piekielnego.
Wiedzcie, że Ja już objawiłem światu ten plan, ale jest jedna tajemnica, która musi zostać ujawniona, abyście zrozumieli Prawdę. Jak w przypadku każdej bitwy, wróg zajmuje pozycję i zazwyczaj jest to planowane bardzo ostrożnie, więc odbywa się to w tajemnicy, aby cel nie wiedział, gdzie stoją jego wrogowie.
Tak też w tej ostatecznej walce o dusze, szatan i jego kohorty zajęły pozycję przeciwko dwóm świadkom Bożym. Zorganizowanie tego zajęło wiele lat, ale Boże dzieci najpierw muszą wiedzieć kim są ci dwaj świadkowie, zanim zrozumieją one, jak ten program został opracowany.
Wróg zajął teraz pozycję w Moim Kościele. Robi to, jako wróg ukryty wewnątrz konia trojańskiego. Wróg - i pamiętajcie jest ich wielu, a wszyscy oni oddają hołd bestii - zakorzenił się również na Bliskim Wschodzie. Prawdziwym celem jest Izrael, dom drugiego świadka.
Dwaj świadkowie to chrześcijanie i Dom Izraela. Chrześcijaństwo jest pierwszym celem, ponieważ pochodzi ode Mnie. Izrael jest drugim celem, dlatego, że urodziłem się Żydem i to jest ziemia ludu wybranego przez Boga - miejsce dla Jerozolimy.
To nie przypadek, że szatan chce zniszczyć ich obu, gdyż ich nienawidzi, a unicestwiając wszystkie ślady po nich, ogłasza on swój największy komunikat - że jest ponad Bogiem. Jak bardzo ci dwaj świadkowie będą cierpieć w Imię Boga. Oni nie umrą, ale będzie się wydawało, że są pozbawieni wszelkich oznak życia.
Jako pierwsze mają być zniszczone Sakramenty - potem Msza - następnie Biblia i wszystkie ślady Słowa Bożego. W tych czasach wielu będzie walczyło o to, by głosić Słowo Boże. Jednak właśnie w tych czasach Moje Łaski zostaną wylane na cały świat, dzięki mocy Ducha Świętego, aby Bóg nigdy nie został zapomniany.
Antychryst
Już niebawem antychryst da się poznać, jako człowiek pokoju, który stworzy najbardziej ambitny plan pokojowy na Bliskim Wschodzie.
Przygotowują oni teraz antychrysta na jego wielkie wejście. Tymczasem kontynuowany jest diabelski plan oszukania niewinnych poprzez nauczanie kłamstw w Moje Imię. Ci z Was, którzy nie zaakceptują Prawdy, niech wiedzą, że te czasy was czekają. Jeśli nie potraficie teraz zaakceptować Prawdy, ale jeśli naprawdę Mnie kochacie, to dam wam Łaski rozeznania.
Tak wielu nie widzi tego niegodziwego planu, tak starannie ukrywanego, lecz jednak rozwijającego się na waszych oczach, jak zostało to przepowiedziane. Pismo Święte nigdy nie kłamie. Moje Słowo jest Prawdą. Prawda jest waszą ostatnią deską ratunku prowadzącą do zbawienia. Jeśli przyjmiecie kłamstwa dane wam w Moim Kościele przez tych, którzy nie przychodzą w Moje Imię, to wpadniecie do wielkiej ciemności i zostaniecie pożarci przez taką nikczemność, że jeśli weźmiecie udział w praktykach okultystycznych - przedstawianych wam w Moje Imię - to będziecie dla Mnie straceni.
Niedługo, gdy zostanie wprowadzony fałszywy pokój, rozpoczną się plany unicestwienia Żydów. Podczas, gdy bestia będzie atakował Izrael, fałszywy prorok odrzuci Moją Obecność i oszuka nie tylko katolików, ale wszystkich chrześcijan, wszystkie religie, aby oddać hołd bestii pod przykrywką Jednej Światowej Religii.
Jeśli to Orędzie wywołuje strach w waszych duszach, to wiedzcie, że Moją intencją nie jest ukrywanie przed wami niczego, co może was zniszczyć. Ważne jest jedynie to, aby pozostać wiernym Mojemu Nauczaniu i modlić się o Moją Ochronę. Kiedy poddacie się Mnie, waszemu Jezusowi i poprosicie Mnie, abym was prowadził, wszystko będzie dobrze.
Wezmę was pod Moją Ochronę - wszystkich was, którzy nie odstępujecie od Prawdy.
Wasz Jezus

21st July 2013, 18:05 - They are preparing the antichrist now, for his grand entrance

My dearly beloved daughter, I have an important Message for the world, including those who believe in Me, those who don't, those who may not believe in My Father, as well as those who do not accept that all things come from Me.
When the beast plotted against Me, he created a diabolical plan for the end times, which is designed to fool the world with the greatest lie, in order that he can take them with him into the fires of Hell.
Know that I have already revealed to the world this plan, but there is one secret that needs to be revealed, so that you understand the Truth. As with any battle, the enemy takes up position and this is usually planned very carefully, so that it is done in secret, lest the target knows where his enemies stand.
In this, the final battle for souls, Satan and his cohorts have taken up position against God's two witnesses. This has taken many years to orchestrate, but God's children must know who the two witnesses are first, before they understand how the plan has been devised.
The enemy has now taken up position in My Church. He does this as the enemy hidden inside a Trojan horse. The enemy - and remember there are many and they all pay homage to the beast - has also taken root in the Middle East. The real target is Israel, home to the second witness.
The two witnesses are the Christians and the House of Israel. Christianity is the first target, because it came from Me. Israel is the second target, because I was born a Jew and it is the land of the chosen people of God - home to Jerusalem.
It is no accident that Satan wants to destroy these two, because he hates them and, by wiping out all traces of them, he is making the greatest statement - that he is above God. How these two witnesses will suffer in the Name of God. They will not die, but will appear to be bereft of all life.
The Sacraments will be the first to be destroyed, then the Mass, then the Bible and all traces of God's Words. During these times, many will fight to proclaim the Word of God. It will be during these times that My Graces will be poured everywhere, through the Power of the Holy Spirit, so that God is never forgotten.
The antichrist
Very soon the antichrist will make himself known as the man of peace, who will create the most ambitious peace plan in the Middle East.
They are preparing the antichrist now, for his grand entrance. Meanwhile, the diabolical plan to deceive the innocents, by teaching them lies in My Name, continues. To those of you who will not accept the Truth, know that these times are upon you. If you cannot accept the Truth now, if you truly love Me, then I will give you the Graces to discern.
So many cannot see this wicked plan, so carefully concealed, but, which is unfolding before your eyes, as foretold. Holy Scripture never lies. My Word is the Truth. The Truth is your lifeline towards salvation. If you accept the lies, given to you in My Church, by those who do not come in My Name, then you will fall into great darkness and you will be devoured by such wickedness, that should you partake in such occult practices - presented to you in My Name - you will be lost to Me.
Very soon, when the false peace is created, plans will commence to annihilate the Jews. While the beast savages Israel, the false prophet will discard My Presence and deceive not just Catholics, but all Christians, all religions, in order to idolize the beast under the guise of the One World Religion.
If this Message strikes fear in your souls, then know that it is My intention not to hide anything from you, which could destroy you. All that is important is that you remain true to My Teachings and pray for My Protection. When you surrender to Me, your Jesus and ask Me to guide you, all will be well.
I will keep you within My Protection - all those of you, who do not deviate from the Truth.
Your Jesus