Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


27.07.2013, 19:22 - Gdy zajrzycie pod maskę humanizmu, nie znajdziecie śladów Boga

Moja szczerze umiłowana córko, Moim Pragnieniem jest, aby wszyscy Moi umiłowani wyznawcy intensywnie się modlili, by odwrócić szkody poczynione w duszach z powodu wzrostu ateizmu. Ateizm nie zawsze podaje się za to czym jest. Bardzo często ludzie, którzy postanowili z jakiegokolwiek powodu nie wierzyć już dłużej w Boga, tworzą jakąś namiastkę.
Ze względu na naturę człowieka, musi on szukać przyczyny, aby uzasadnić swoje istnienie. Przekleństwo humanizmu polega na tym, że człowiek wywyższa się w swoich oczach. Według humanistów trzeba zrobić wszystko, aby na pierwszym miejscu znalazło się zaspokajanie potrzeb człowieka. Wiele osób myli humanizm z chrześcijaństwem. Kiedy głosi on doniosłość dóbr ziemskich w życiu człowieka za wszelką cenę, aby zapobiec cierpieniu lub ubóstwu, łatwo jest przyjąć, że jest to forma miłości bliźniego.
Jeśli powiecie, że chcecie położyć kres ubóstwu, bezrobociu i innym nieszczęściom, wielu pomyśli, że przemawiacie w Imię Boga. Gdy zajrzycie pod maskę humanizmu, nie znajdziecie śladów Boga, ani nawet wspomnienia Jego Imienia. Ci, którzy przeżywają swoje życie jako humaniści, nie kochają Boga. Oni kochają tylko siebie. Wierzą także, że liczy się tylko dobrobyt ludzkości - zwykle w formie rzeczy ziemskich - jako środka do celu.
Choć troska o zaspokajanie potrzeb człowieka wydaje się działalnością dobroczynną, to jednak stawianie potrzeb człowieka na pierwszym miejscu w żaden sposób nie może stanowić namiastki Boga. Gdy tak postępujecie, obrażacie Boga. Choć humanizm posiada wszystkie zewnętrzne oznaki miłości do Boga, nie jest jednak tym, czym się wydaje. Za maską miłości kryje się miłość własna. Człowiek umrze, jego ciało obróci się w proch, jego dusza będzie żyć, jednak humanizm ma sprawić, byście uwierzyli, że człowiek jest nieśmiertelny.
Bądźcie ostrożni, ponieważ, gdy będziecie hołdować humanizmowi, sami odetniecie się ode Mnie.
Wasz Jezus


27th July 2013, 19:22 - Look behind the mask of humanism and you will not find signs of God

My dearly beloved daughter, it is My Desire that all My cherished followers pray hard to deflect the harm to souls, because of the growth of atheism. Atheism does not always declare itself. Very often, people who have decided, for whatever reason, to no longer believe in God, create a substitute.
Because of the makeup of man, he must seek out a cause in order to justify his existence. The curse of humanism is that it exalts man in the eyes of man. All that must be done, according to the humanist, is to ensure that man's needs come first. Many people confuse humanism with Christianity. When one proclaims the importance of worldly goods in the lives of man, at all cost, in order to avoid suffering or poverty, it is easy to assume that this is a form of love for one's neighbour.
If you say that you want to put a stop to poverty, unemployment and other miseries, many will think you are speaking in the Name of God. Look behind the mask of humanism and you will not find signs of God, nor will you hear His Name
mentioned. Those who live their lives as humanists do not love God. They only love themselves. They also believe that all that matters is the wellbeing - usually in the form of worldly things - of humanity, as a means to an end.
While it may seem charitable, to be seen to care about the needs of man, you can never substitute God, by placing the needs of man first. When you do this, you insult God. Humanism, while having all the exterior signs of love for God, is not what it seems. Behind the mask of love lurks a love of self. Man will die, his body will turn to dust, his soul will live on, yet, humanism would have you believe that man is immortal.
Be careful when you embrace humanism, because when you do, you cut yourselves off from Me. Your Jesus