Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


31.07.2013, 18:31 - Matka Zbawienia: Święte Słowo Boże może zjednoczyć dusze, ale także może być powodem wielkich podziałów

Moje dziecko, kiedy kochacie mojego Syna, Jezusa Chrystusa, wtedy to sprawi, że ci którzy Go naprawdę kochają zbliżą się do siebie. Kiedy tym, którzy kochają mojego Syna trudno kochać innych, muszą zawołać mnie, Matkę Zbawienia, abym otworzyła ich serca.
Miłość mojego Syna jest tak potężna, że z Mocą Ducha Świętego może rozprzestrzeniać się bardzo szybko z jednego zakątka świata do każdej jego części. Gdy Święte Słowo mojego Syna jest przekazywane wszystkim dzieciom Bożym za pośrednictwem tej Misji, będzie przedzierać się przez serca pokornych dusz, które rozpoznają Zbawiciela, kiedy mówi. Miłość, która promieniuje z Jego Słowa dawanego wam w tym momencie historii ludzkości, natychmiast tak zjednoczy miliony dusz, jak gdyby znały się całe życie. Jest ona tak potężna, że może dzięki mocy mowy szybko rozprzestrzeniać się od narodu do narodu we wszystkich językach. To dlatego wiecie, że Słowa przekazywane przez te Orędzia pochodzą od mojego Syna.
Święte Słowo Boże może zjednoczyć dusze, ale także może być powodem wielkich podziałów. Najgorsza jest ta nienawiść, która powstaje, kiedy Słowo Boże pochłania dusze. Gdy te Orędzia przyciągają taką nienawiść i niegodziwe działania tych, którzy nazywają siebie prawdziwymi uczniami mojego Syna, to wiedzcie, że zły duch jest tego przyczyną. Moje biedne dusze, moje biedne zdezorientowane dzieci, nie wolno wam się odwrócić, gdy nie jesteście pewni Słów mojego Syna. Musicie mieć otwarty umysł i pozostać wiernymi temu, czego On was nauczył. Nie oceniajcie nikogo w Jego Imię. Miłujcie się wzajemnie. Jeśli nie wierzycie, że Bóg posłał swojego ostatecznego proroka, to nie szkodzi. Proszę jednak, pamiętajcie o swojej powinności - jaką jest wypełnianie obowiązków względem mojego Syna poprzez ścisłe przestrzeganie Jego Nauczania.
Nigdy nie wolno wam zakładać, że On mógłby pobłogosławić jakiejkolwiek nowej doktrynie, której nie dał światu, kiedy chodził po Ziemi. Przeciwnie, On nigdy nie tolerowałby czegoś, co zastąpiłoby Jego śmierć na Krzyżu na ołtarzach świata.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


31st July 2013, 18:31 - Mother of Salvation: Just as the Holy Word of God can unite souls, so too can it cause great division

My child, when you love my Son, Jesus Christ, it will bring all those who truly love Him close together. When those who love my Son find it difficult to love others, they need to call on Me, the Mother of Salvation, to open their hearts.
The Love of my Son is so powerful, that with the Power of the Holy Spirit, it can spread so quickly from one corner of the world into every part. When my Son's Holy Word is given to all of God's children, through this Mission, it will tear through the hearts of humble souls, who recognize the Saviour as He speaks. The Love, which emanates from His Word, given to you at this time in the history of mankind, will unite millions of souls, instantly, as if you were known to each other all your lives. So powerful is it, that it can, through the power of tongues, spread from nation to nation, in all languages, quickly. This is how you know that these Words, through these Messages, come from my Son.
Just as the Holy Word of God can unite souls, so too can it cause great division. The hatred, which ensues as the Word of God devours souls, is at its worst. When these Messages attract such hatred and wicked actions, by those who call themselves true disciples of my Son, know then that it is the evil one who causes this. My poor souls, my poor confused children, you must never turn your back when you are unsure of my Son's Words. You must keep an open mind and remain true to what He taught you. Do not judge anyone in His Name. Love one another. If you do not believe that God has sent His final prophet, then it does not matter. Please remember though, your obligation - by carrying out your duties to my Son, by adhering strictly to His Teachings.
You must never accept that He would bless any new doctrine, which He did not give the world when He walked the Earth. He would never condone anything, which substitutes His death on the Cross on the altars of the world.
Your beloved Mother Mother of Salvation