Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


31.07.2013, 18:56 - Będą przekonywać Moich wyznawców, aby dostosowali Prawa Mojego Kościoła poprzez przeprowadzenie referendum

Moja szczerze umiłowana córko, zawsze pamiętaj o tym, jak działa diabeł. On bardzo uważa, aby się nie ujawnić. Dlatego dla zmylenia miesza prawdy z kłamstwami. To jego ulubiony sposób oszukiwania dusz. Nigdy nie powie prawdy, żeby nie pozwolić innym zobaczyć, jaki on jest naprawdę, ale ponieważ jest pyszny, jego zuchwałość i nienawiść do Mnie zawsze wymkną się na zewnątrz. Ci, którzy mają otwarte oczy natychmiast rozpoznają zniewagi rzucane Mi w Twarz i przed Moje Ołtarze.
Pamiętajcie, szatan jest dumny, zuchwały, chełpliwy i bardzo, bardzo przebiegły. Gdy jest on obecny w duszach, jest pewny siebie, a wynika to z pychy, zuchwałości i przekonania, że jest ponad Bogiem. On zawsze daje znaki, które obrażają Boga, ale tylko ci, którzy wiedzą czego szukać, będą mogli je zobaczyć. Ci, którzy oddają cześć szatanowi i którzy spędzają wiele czasu w grupach organizujących rytuały, aby oddać mu hołd, będą zachwyceni widząc te znaki. Wszyscy, którzy sprzedali swoje dusze szatanowi będą komunikować się za pośrednictwem takich znaków w geście zuchwałości i wyzwania wobec Mnie, Jezusa Chrystusa.
Ci, którzy oszukują w Moje Imię, będą przekonywać Moich wyznawców, aby dostosowali Prawa Mojego Kościoła poprzez przeprowadzenie referendum. Wszyscy zostaną poproszeni o zgodę na nowe praktyki, które sprowadzają się do dwóch rzeczy. Pierwsza to zniszczyć Moją Obecność w Eucharystii. Druga to przyjęcie grzechu, poprzez zachęcanie ludzi, aby okazać poparcie dla praw człowieka wobec tych, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa.
To referendum zostanie sfałszowane, a kłamstwa będą przedstawiane jako Prawda. Gdy nowa jedna światowa religia zostanie wprowadzona, Mój Kościół na Ziemi - Prawdziwy Kościół - zejdzie do podziemia, żeby oddawać Mi cześć.
Ja Jestem celem bestii. Ja Jestem Tym, któremu on chce zaszkodzić. On wie, że nie może Mnie zniszczyć, więc zamiast tego będzie próbował zniszczyć ludzką rasę, którą przeklina w każdej sekundzie. Jego sługa nie poprzestanie tylko na znieważeniu Mojej Obecności w Tabernakulach świata. Nie zadowoli ich tylko zniszczenie Sakramentów, więc będą bluźnili przeciwko Mnie. Uszczęśliwi ich dopiero kradzież dusz, poprzez dokonanie największego bluźnierstwa ze wszystkich. To właśnie wtedy na nowo wykreują Moje Pierwsze Przyjście, stwarzając wrażenie, że został wysłany Jan Chrzciciel. Człowiek, który powie, że jest prorokiem Pana będzie kłamał i wzbudzi zdumienie, gdy oświadczy, że antychryst to Ja, Jezus Chrystus.
Antychryst przez moc szatana będzie twierdził, że jest Mną, Jezusem Chrystusem. Biada duszom, które powitają go z radością z otwartymi ramionami, ponieważ będą oni wobec niego bezsilni. Jeśli pozwolicie tym dwóm, aby was wessali do swojej próżni kłamstw, to będziecie tak daleko ode Mnie, że tylko dzięki Interwencji Mojego Ojca będziecie mogli zostać wprowadzeni w Moje Wielkie Miłosierdzie.
Kiedy ktoś, kto przyjdzie w przyszłości i będzie podawał się za Mnie, Jezusa Chrystusa, wiedzcie, że jest kłamcą. Nie przyjdę w ciele po raz drugi. Szatan nie może wypowiedzieć tych słów:
"Jezus Chrystus, Który przyszedł w ciele."
Wypowie on przez usta bestii, antychrysta, to:
"Ja jestem Jezusem Chrystusem, przychodzę teraz w ciele, aby przynieść wam zbawienie."
Kiedy to się stanie, Moja Boska Interwencja nastąpi szybko, ale do tego momentu fałszywy prorok i antychryst ukradną wiele dusz.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wszyscy ci, którzy mówią, że są Moi, nadal byli Moi.
Módlcie się, abyście wszyscy mieli siłę i odwagę do niesienia Mojego Krzyża podczas największego prześladowania Mojego Ciała - Mojego Mistycznego Ciała - Mojego Kościoła na Ziemi w tym czasie.
Wasz Jezus


31st July 2013, 18:56 - They will convince My followers to adapt the Laws of My Church by holding a referendum

My dearly beloved daughter, always remember how the devil works. He is very careful not to reveal himself. He, therefore, mixes truths and lies together, in order to confuse. This is his favourite way to deceive souls. He would never tell the truth, by allowing others to see how he really is, but because he is proud, his arrogance and his hatred for Me will always seep out. Those whose eyes are open will immediately recognize the insults, which are thrown in My Face and before My altars.
Satan, remember, is proud, arrogant, boastful and very, very cunning. When he is present in souls, he has a confidence, which is borne out of pride and arrogance and a belief that he is above God. He will always give signs, which insult God, but only those who know what to look for will see them.Those who honour Satan, and who spend much of their time in groups which organize rituals to pay homage to him, will be delighted to see these signs. All who have sold their souls to Satan will communicate, through such signs, as an arrogant and defiant gesture against Me, Jesus Christ.
Those who deceive you, in My Name, will convince My followers to adapt the Laws of My Church, by holding a referendum. All will be asked to condone new practices, which amount to two things. The first is to wipe out My Presence in the Holy Eucharist. The second is to condone sin, by encouraging people to show sympathy for the human rights of those who do not believe in Jesus Christ.
This referendum will be falsified and lies will be presented as the Truth. When the new one world religion is introduced, My Church on Earth - the True Church - will go into hiding, in order to pay homage to Me.
I Am the target of the beast. I Am Who he wants to hurt. He knows he cannot destroy Me, so he will instead try to destroy the human race, who he curses every second. His servants will not stop by just insulting My Presence in the Tabernacles of the world. They will not be happy to destroy only the Sacraments, so that they can blaspheme against Me. They will only be happy when they steal souls by creating the greatest blasphemy of all. This is when they will recreate My First Coming by giving the impression that John the Baptist has been sent. The man who will say he is the Lord's prophet will lie and cause such wonder when he declares that the antichrist is Me, Jesus Christ.
The antichrist will, through the power of Satan, claim to be Me, Jesus Christ. Woe to those souls who welcome him into their arms, for they will be powerless against him. Allow these two to suck you into their vacuum of lies and you will be so far removed from Me that only by the Intervention of My Father can you be brought into My Great Mercy.
When anyone who comes in the future, and claims to be Me, Jesus Christ, know that he is a liar. I will not come in the flesh a second time. Satan cannot utter these words:
"Jesus Christ, Who came in the flesh."
What he will say, through the mouth of the beast, the antichrist, will be the following: "I am Jesus Christ, I have now come in the flesh, to bring you salvation."
When this happens My Divine Intervention will be swift, but by then the false prophet and the antichrist will have stolen many souls.
Pray, pray, pray that all those who say they are Mine remain Mine.
Pray that you will all have the strength and courage to carry My Cross during the greatest persecution of My Body - My Mystical Body - My Church on Earth at this time.
Your Jesus