Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

06.08.2013, 19:37 - Matka Zbawienia: Nie akceptujcie tolerancji dla pogan, aby nie przejęli kościołów Boga

Moje dziecko, nigdy nie wolno ci słuchać tych, którzy atakują te Orędzia od Najświętszej Trójcy, ponieważ oni odwracają cię od tego Dzieła. Pamiętaj, ta Misja będzie atakowana bardziej niż inne ze względu na jej powagę. Kpiny, ośmieszanie i krytyka będą trwały aż do ostatniego dnia, kiedy pojawi się Końcowe Orędzie.
Plan skompromitowania tych Orędzi nasili się, a nienawiść wzrośnie, więc proszę, bądź gotowa. Te Orędzia nie będą mogły zostać zignorowane przez wierzących lub niewierzących, gdyż Słowo Boże nigdy nie przejdzie niezauważone. Nienawiść do Boga w świecie już teraz jest wszędzie, a ci, którzy głoszą Jego Słowo w tych czasach, będą cierpieli.
Prawda zawsze jest odrzucona, odkąd na początku Bóg posłał swoich proroków, aby ostrzec swoje dzieci przed niebezpieczeństwem pogaństwa. Pogaństwo jest przeciwieństwem Prawdy - Słowa Bożego. Te biedne dusze, które czczą fałszywych bogów, bardzo gniewają mojego Ojca. On jest Bogiem zazdrosnym, ponieważ przez Niego wszystko się zaczęło. On jest Wszechmogący. On jest kochającym Bogiem, ale Jego Gniewu należy się obawiać, gdy poganie atakują tych, którzy Go kochają.
Kiedy dzieci Boże - te, które w Niego wierzą i które Go adorują przez Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa - próbują zjednoczyć się ze wszystkimi duszami, wszystkich religii, muszą być bardzo ostrożni. Bóg pragnie, aby wszystkie Jego dzieci kochały się wzajemnie, niezależnie od rasy, wyznania czy narodu. Lecz nie pozwoli On na to, aby chrześcijanie z otwartymi ramionami przyjęli pogan do swojego kościoła. Kiedy to nastąpi, poganie zniszczą wszelkie ślady chrześcijaństwa. To zniewaga dla Boga, zabrać Prawdę - Słowo Boże - i pozostawić wolne miejsce na kłamstwa, by ją skalały.
Boży prorocy ostrzegali ludzkość przed niebezpieczeństwami przyjmowania pogaństwa, ponieważ prowadzi to do całkowitego zniszczenia. Gdy to nastąpi, narody, które dadzą przyzwolenie na tę ohydę w swoich kościołach, zostaną zniszczone i niewiele Miłosierdzia będzie im okazane.
Nie akceptujcie tolerancji dla pogan, aby nie przejęli kościołów Boga. Nigdy nie wolno wam zapominać o wielkiej Ofierze złożonej przez Boga, kiedy posłał On swojego jedynego Syna, aby przynieść wam zbawienie. Dzień, w którym przyjmiecie praktyki innych kościołów nie pochodzących od Boga lub kiedy okażecie poważanie dla pogan, będzie dniem, gdy odwrócicie się od Prawdy.
Miejcie oczy otwarte i módlcie się, aby wasze kościoły nie zmusiły was do porzucenia waszej wierności Jezusowi Chrystusowi.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


6th August 2013, 19:37 - Mother of Salvation: Do not accept tolerance for pagans to take over the churches of God

My child, you must never listen to those who attack these Messages from the Blessed Trinity, for they will distract you from this Work. Remember, this Mission will be attacked more than any other, because of the seriousness of It. The mockery, the ridicule and the criticism, will continue right up to the last day when you receive the Final Message.
The plan to discredit these Messages will intensify and hatred will mount, so please be prepared. These Messages cannot be ignored by believers, or unbelievers, for the Word of God will never go unnoticed. The hatred against God in the world right now is everywhere and those who proclaim His Word in these times will suffer.
The Truth has always been rejected since God sent His prophets in the beginning to warn His children of the dangers of paganism. Paganism is the antithesis of the Truth - the Word of God. Those poor souls, who honour false gods, anger My Father, greatly. He is a jealous God, for it was through Him that all things began. He is Almighty. He is a loving God, but His Wrath is to be feared when pagans infest those who love Him.
When God's children - those who believe in Him, and who adore Him, through His beloved Son, Jesus Christ - try to unite with all souls, all religions, they must be very careful. God wants all of His children to love one another, irrespective of race, creed or nation. What He will not permit is that Christians embrace pagans, within their church. When this happens, the heathen will wipe out all traces of Christianity. It is insulting to God, to take the Truth - the Word of God - and leave room for lies to contaminate It.
God's prophets warned humanity of the dangers of embracing paganism, as it leads to complete destruction. When this happens, the nations who allow this abomination into their churches will be wiped out, with little Mercy shown.
Do not accept tolerance for pagans to take over the churches of God. You must never forget the great Sacrifice made by God when He sent His only Son to bring you salvation. The day that you accept the practices of other churches, not of God, or when you show respect for pagans, is the day when you will turn your back on the Truth.
Keep your eyes open and pray that your churches will not force you to forgo your allegiance to Jesus Christ. Your beloved Mother
Mother of Salvation