Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


09.08.2013, 18:38 - Matka Zbawienia: Jakiż człowiek mógłby kiedykolwiek odrzucić to nowe, doskonałe życie

Moje dziecko, zły duch zrobi wszystko, aby zachęcić wszystkie dusze, łącznie z tymi, które znajdują się najbliżej Serca mojego Syna, aby odrzucić i zaprzeczyć Jego Powtórnemu Przyjściu.
Tak, jak zły duch walczył przeciwko mnie, Matce Bożej w czasie przygotowania do narodzenia Jezusa, tak i teraz będziecie świadkami tego samego sprzeciwu, gdy zbliża się Jego Powtórne Przyjście.
Wiele osób jest ślepych na obietnicę daną przez mojego Syna, gdy powiedział On, że powróci. Wielu, którzy nie akceptują, że Jego Powtórne Przyjście wkrótce nastąpi, nie są przygotowani, ponieważ nie potrafią przyjąć, że będzie ono miało miejsce w ich życiu. Zważywszy, że w dniach tuż po śmierci mojego Syna na Krzyżu, Jego apostołowie myśleli, że będą świadkami Jego Powtórnego Przyjścia. To przekonanie było również powszechne w umysłach chrześcijan wiele setek lat później. Ale dzisiaj tak nie jest. Niektórzy uważają, że Powtórne Przyjście odnosi się do jakiejś starej części Pisma Świętego i że jest to wydarzenie, które jest częścią przyszłości. Nie wierzą, że Powtórne Przyjście ma jakiekolwiek odniesienie do nich żyjących w obecnym, nowoczesnym świecie. Wszystko w dzisiejszym świecie jest oparte na materializmie, współczesnej inteligencji ludzkiej i wspaniałych, zadziwiających osiągnięciach, które zrodziły się z wielkich postępów w nauce.
Dzieci, musicie się przygotować. Nie wolno wam się bać. Dlatego, że jesteście bardzo kochani przez mojego Syna, On wkrótce powróci, aby przynieść wielki pokój, wielką wolność od smutku i rozpaczy - które są bezpośrednią konsekwencją grzechu w świecie.
Powtórne Przyjście Chrystusa jest tym, czego ludzkość potrzebuje, aby przetrwać. Gdyby Jezus nie przyszedł szybko, jak przepowiedziano, to świat zostałby zniszczony, a człowiek opuszczony. Ten Dar przyniesie wam nowe życie, nowy cudowny i wspaniały początek w Nowym Raju. To będzie największe odnowienie Ziemi, a wraz z nim nadejdzie życie wieczne. Jakiż człowiek mógłby kiedykolwiek odrzucić to nowe, doskonałe życie. Nikt nie mógłby się odwrócić, gdyby otrzymał pełną wiedzę o tej Nowej Erze Pokoju, w której Raj zostanie przywrócony. Żaden grzesznik nie chciałby być wyłączony, ale niestety umysły wielu zostaną zaślepione na Prawdę. Zamiast tego, uwierzą, że osiągną ten pokój, kiedy przełkną kłamstwa, które wkrótce zostaną im przedstawione, będąc w błędnym przekonaniu, że pochodzą one od Boga.
Módlcie się, módlcie się, dzieci, abyście zostały obdarzone Darem widzenia, dawanym tym, którzy są godni być obdarzeni darem Ducha Świętego. Tylko ci, którzy przyjmują Rękę Miłosierdzia, Ręką Boga zostaną zabrani do życia wiecznego.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


9th August 2013, 18:38 - Mother of Salvation: What man could ever reject this new perfect existence

My child, every effort will be made by the evil one to encourage all souls, including those who are closest to the Heart of my Son, to reject and deny His Second Coming.
Just as the spirit of evil fought against me, the Mother of God, in the time leading up to the birth of Jesus, the same opposition will be witnessed as His Second Coming draws near.
Many people are blind to the Promise made by my Son, when He said that He would come again. Many, who do not accept that His Second Coming will happen soon, are unprepared because they cannot accept that it will take place in their lifetime.
Whereas, in the days soon after my Son's death on the Cross, His apostles thought that they would witness His Second Coming. This belief was also prevalent in the minds of Christians many hundreds of years later. But this is not the case today. Some believe that the Second Coming refers to an old part of Holy Scripture and that it is an event which is part of the future. They do not believe that the Second Coming has any relevance for them in today's modern world. Everything in the world today is based on materialism, modern human intelligence and the great wonders which spring from great advances in science.
Children, you must prepare. You must not be frightened. It is because you are very much loved by my Son that He comes back soon to bring you a great peace, a great freedom from sadness and despair - which are caused directly as a result of sin in the world.
The Second Coming of Christ is what humanity needs to survive. If Jesus did not come soon, as foretold, then the world would be destroyed and man would be forsaken. This Gift will bring you a new life, a new wonderful and glorious beginning in the New Paradise. It will be the greatest renewal of the Earth and with it will come Eternal Life. What man could ever reject this new perfect existence? No one, if given the full knowledge of this New Era of Peace, where Paradise will be restored, would turn their backs. Not one single sinner would want to be excluded, but sadly the minds of many will be blinded to the Truth. Instead, they will believe that peace will be theirs when they swallow the lies, which will soon be presented to them, in the mistaken belief that they come from God.
Pray, pray, children, that you are blessed with the Gift of vision, given to those of you who are worthy to be bestowed with the Gift of the Holy Spirit. Only those who accept the Hand of Mercy, by the Hand of God, will be taken into a life of eternity.
Your beloved Mother Mother of Salvation