Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


12.08.2013, 03:00 - Powodzie będą powszechne i będziecie wiedzieli, które części świata najbardziej gniewają Mojego Ojca

Moja szczerze umiłowana córko, Moi wyznawcy, łącznie z tymi, którzy nie wiedzą o tych Orędziach, wszędzie zostaną przyciągnięci do Moich kościołów, w tym czasie poszukiwania Mnie. Dzięki Mojemu Darowi Ducha Świętego dla nich, tłumnie wbiegną do Schronienia Mojego Serca. Będą wyczuwać niepokój na świecie i poznają, że potrzebują Mojej pomocy, aby pozostać wiernymi Mojemu Nauczaniu.
Wielu odczuje, że coś wisi w powietrzu, gdy wrogowie Boga zaczną ujawniać swój nienawistny plan oszukania świata kiedy ich nikczemne czyny mające na celu akceptowanie grzechu we wszystkich jego przejawach, zostaną podane do wiadomości. Świat zostanie zalany powodzą cierpienia i wielu będzie wstrząśniętych, gdy wszędzie zobaczą próby ubóstwiania grzechu w każdej jego postaci.
Grzechy ciała zostaną przyjęte z aplauzem. Na całym świecie uwidoczni się próżność i obsesyjna miłość własna. Obsesja na własnym punkcie, jak nigdy dotąd, będzie się wydawała podstawową cechą. Ci, którzy nie będą gonić za takimi przyjemnościami, zostaną odrzuceni i potraktowani jak obcy. Grzechy złego ducha będą uwielbiane, a gdy człowiek zostanie wciągnięty w to szaleństwo, światu ukaże się powódź gniewu, gdy Mój Ojciec zmiecie wiele części wielu krajów. Powodzie będą powszechne i będziecie wiedzieli, które części świata najbardziej gniewają Mojego Ojca, kiedy wody wyleją się w gniewie na narody.
Wszystkie wasze niegodziwe narody bezpośrednio doświadczą, jak zostaną ukarane grzechy ciała. Mój Ojciec powstrzyma złego ducha przed przejęciem dusz tych, którzy są winni tego grzechu, aby zapobiec zarażaniu innych. Zostaną oni powstrzymani. Nie będą oni mogli już dłużej dokonywać swojej inwazji. Wobec tego zła będzie przeciwdziałanie, a boska Interwencja przeprowadzona Ręką Boga będzie widziana wszędzie.
Ci z was, którzy mogą dostać się w zasięg działania tych kar, niech modlą się o Miłosierdzie. Będę chronić tych, którzy zwrócą się do Mnie o ochronę.
Wasz Jezus


12th August 2013, 03:00 - Floods will be commonplace and you will know which parts of the world anger My Father the most

My dearly beloved daughter, My followers everywhere, including those who do not know about these Messages, will be drawn into My churches at this time seeking Me out. Because of My Gift to them of the Holy Spirit, they will be swept into My Refuge of the Heart. They will sense unease in the world and they will know that they need My help in order to remain firm to My Teachings.
Many will feel the changes in the air, as the enemies of God begin to make known their plan of hatred to deceive the world as their vile acts, to condone sin in all its guises, are made known. The world will be swept into a flood of anguish and many will be shocked by the attempts they will see everywhere to idolise sin in every form.
Sins of the flesh will be applauded. Vanity and an obsessive love of self will be witnessed all over the world. Self-obsession will, like never before, seem to be an essential trait. Those who do not seek out such pleasures will be discarded and made to feel like outsiders. The sins of the evil one will be glorified and as man finds himself sucked into this madness, the world will be shown the floods of wrath as My Father sweeps away many parts of many countries. Floods will be commonplace and you will know which parts of the world anger My Father the most, when the waters pour down in anger upon nations.
All your wicked nations will experience firsthand how sins of the flesh will be punished. My Father will stop the evil one from taking over the souls of those who are guilty of this sin, in order to prevent them from infesting others. They will be stopped. No more will they be allowed to continue with their infestation. This evil will be addressed and Divine Intervention will now be witnessed, everywhere, by the Hand of God.
Pray for Mercy those of you who may be caught up in these chastisements. I will protect those who turn to Me for protection. Your Jesus