Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


17.08.2013, 16:45 - Matka Zbawienia: Będą musieli znaleźć miejsca schronienia, aby mogły im one zapewnić codzienne sprawowanie Mszy i Najświętszej Eucharystii

O, moje drogie dzieci, jak bardzo moje Serce płacze z powodu cierpienia, którego wkrótce doświadczą kapłani w Kościele katolickim.
Tak wielu drogich sług mojego Syna, których jedynym pragnieniem jest służyć Bogu i prowadzić dusze właściwą drogą do zbawienia, będą mieli do czynienia z próbami na taką skalę, że wielu odpadnie ze strachu. Wielu będzie ślepych na Prawdę i przyjmie wielkie zmiany w Kościele, powitają je z radością w błędnym przekonaniu, że są one dla dobra wszystkich. Ci, którzy rozpoznają to oszustwo, które zostanie przedstawione katolikom, uciekną. Ze strachu o swój los opuszczą Kościół, ponieważ będą zbyt słabi, aby powstać przeciwko takiej niegodziwości.
Ci kapłani, którzy nie będą chcieli przyjąć fałszywej doktryny zostaną oskarżeni o herezję i wielu zostanie publicznie upomnianych, za brak posłuszeństwa tym, którym podlegają. Wielu zostanie ekskomunikowanych. Inni będą zamęczani. Wtedy znajdą się ci, którzy w tajemnicy poprowadzą Kościół - Kościół dany światu przez mojego Syna.
Będą musieli znaleźć miejsca schronienia, aby mogły im one zapewnić codzienne sprawowanie Mszy i Najświętszej Eucharystii. Będą oni prowadzeni przez Ducha Świętego i pójdą za Armią Reszty mojego Syna, która pozostanie niezłomnie wierna Jego Nauczaniu i Sakramentom, aż do dnia ostatecznego.
Musicie zrozumieć, że jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, co do ważności tego ostrzeżenia, to mnie, ukochaną Matkę Chrystusa, wykorzystają, aby ukryć prawdziwe intencje tych sił, które weszły do Kościoła mojego Syna na Ziemi. Zostanę wykorzystana jako marionetka Kościoła, aby zmylić ludzi co do prawdziwych intencji tej niegodziwej grupy. Aby przekonać dzieci Boże, że pozostają oni wierni prawdziwemu Słowu Bożemu i tradycji Kościoła katolickiego, będą organizować uroczystości, utrzymując, że mają one na celu oddawanie mi czci. Wykorzystają proroctwa z Fatimy, aby zbezcześcić mój wizerunek, przedstawiając światu wielkie oszustwo. Wykorzystają mnie, aby sprofanować Kościół mojego Syna i wszystko zrobią na odwrót, zgodnie z żądaniami złego ducha.
Wzbudzając wrażenie, że czczą oni Matkę Bożą, wprowadzą wielu katolików w fałszywe poczucie bezpieczeństwa. To będzie oznaczało, że wszystkie wątpliwości, które normalnie by mieli, będąc świadkami dziwnych nowych poprawek do Mszy i Sakramentów, zostaną natychmiast zapomniane. To mi sprawi wielką boleść. Mój wizerunek celowo zostanie wykorzystany, aby obrażać mojego Syna.
Szatan gardzi mną. On także się mnie boi. Aby zranić mojego Syna, zrobi wszystko poprzez dusze na które ma wpływ, aby zbezcześcić mój wizerunek przez wiele tajemnych rytuałów i czarne msze. Moja figura zostanie ozdobiona symbolami satanistycznymi i będę zbezczeszczona w wielu miejscach przez grupy masońskie, które przejęły kontrolę.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, dzieci, każdego dnia, o siłę, by z odwagą stawić czoła tej niegodziwości. Nie bójcie się tego. Przyjmijcie, że armia szatana ma teraz władzę nad wieloma narodami w każdej części świata. Po zaakceptowaniu tego faktu, otrzymacie siłę i stanowczość, której potrzebujecie. Kiedy poprosicie o te łaski poprzez Modlitwy Krucjaty, będziecie mogli otrzymać i otrzymacie pomoc do złagodzenia tej niegodziwości.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


17th August 2013, 16:45 - Mother of Salvation: They will need to find places of refuge so that they can provide daily Masses and the Holy Eucharist

O my dear children, how much my Heart grieves for the suffering, which faces priests within the Catholic Church, shortly.
So many precious servants of my Son, whose only desire is to serve God and bring souls on the right path to salvation, are going to be faced with trials of such magnitude that many will fall away in fear. Many will be blind to the Truth and will accept great changes in the Church and will welcome these, in the mistaken belief that they are for the good of all. Those who will recognise the deceit, which will be presented to Catholics, will run. So fearful of their fate, they will leave the Church, for they will be too weak to stand up against such wickedness.
Those priests who will refuse to accept the false doctrine will be accused of heresy and many will be publicly rebuked, for failing to obey those to whom they answer. Many will be excommunicated. Others will be martyred. Then there will be those who will lead the Church - the Church given to the world by my Son - in secret.
They will need to find places of refuge, so that they can provide daily Masses and the Holy Eucharist. They will be guided by the Holy Spirit and they will be followed by my Son's Remnant Army, who will remain fiercely loyal to His Teachings and Sacraments up to the final day.
You must understand that if you are in any doubt about the validity of this warning, that I, the beloved Mother of Christ, will be used to hide the true intent of those forces, who have entered my Son's Church on Earth. I will be used as a figurehead of the Church to distract people from the true intentions of this wicked group. In order to convince God's children that they remain loyal to the true Word of God and the traditions of the Catholic Church, they will create ceremonies, which they will say honour
me. They will use the prophecies of Fatima to desecrate my image, by presenting a great deceit to the world. They will use me in order to defile my Son's Church and everything they will do will be backwards, in accordance with the demands of the evil one.
By giving the impression that they honour the Mother of God, many Catholics will be led into a false sense of security. This will mean that any doubts, which they would otherwise have, when they witness the strange new amendments to the Mass and Sacraments, will be instantly forgotten. How this brings me great sorrow. My image will be deliberately used to insult my Son.
Satan despises me. He also fears me. To hurt my Son, he will, through those souls he influences, go to great lengths to defile my image through many secret rituals and black masses. My statue will be adorned with satanic symbols and I will be desecrated in many places by Masonic groups who have gained control.
Pray, pray, pray, children, every day, for the strength to confront this wickedness with courage. Do not fear it. Accept that Satan's army is now controlling many nations, in every part of the world. When you accept this, you can then be given the strength and determination you need. When you ask for these graces, through the Crusade Prayers, you can and will help to mitigate this wickedness.
Your beloved Mother Mother of Salvation