Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


19.08.2013, 18:28 - Matka Zbawienia: Moje dzieci, gdziekolwiek jesteście - musicie w tym czasie smutku słuchać mnie, waszej ukochanej Matki

Moje dzieci, gdziekolwiek jesteście - musicie w tym czasie smutku słuchać mnie, waszej ukochanej Matki. Wzywam szczególnie tych, którzy mają wielkie nabożeństwo do mnie, Matki Boga, gdyż pocieszam was w tym czasie wielkiej apostazji. Musicie przyjąć tę Interwencję z Nieba z radością i być wdzięczni, że z powodu wielkiej Miłości mojego ukochanego Ojca otrzymaliście ten wielki Dar.
Jeżeli uważacie, że groźna fala pogaństwa, które wkrótce zaleje Kościół mojego Syna na całym świecie, przekracza waszą wytrzymałość, musicie poprosić o moje wstawiennictwo. Cokolwiek się stanie, kiedy pozostaniecie wierni mojemu Synowi, chociaż będą próbowali wszystkiego, aby was odciągnąć, wszystko będzie dobrze. Nigdy nie poddawajcie się uczuciu beznadziejności, gdyż wielka Chwała mojego Syna i Wola Boża wkrótce zostaną ujawnione.
Bez względu na to jak wielu w Kościele zostanie wprowadzonych w poważny błąd, Słowo Boga będzie rozprzestrzeniało się lotem błyskawicy. Dwaj świadkowie Słowa Bożego - prawdziwy Kościół chrześcijański i Dom Izraela wytrzymają próbę czasu. Ogień wyleje się z ich ust w postaci Ducha Świętego.
Z czasem, gdy ohyda spustoszenia zostanie ujawniona, ci którzy będą wierni Prawdzie powstaną i Królestwo Chrystusa będzie należało do nich. Kłamstwa zawsze zostaną odkryte, choć wy, którzy zostaliście napełnieni darem Ducha Świętego, na początku będziecie bardzo cierpieli, gdy zobaczycie straszliwą profanację w Kościołach mojego Syna. Prawda będzie dostrzeżona, a wy wszyscy, którzy na początku zostaliście wprowadzeni w błąd, w końcu pojmiecie zło, które będzie leżało przed wami.
Musicie ufać tylko mojemu Synowi podczas tej bolesnej podróży, w której będziecie traktowani jak przestępcy za uparte trwanie przy Prawdzie Bożego Słowa. Proszę, pamiętajcie o wędrówce mojego Syna na Kalwarię. Przyjmijcie ten krzyż z miłością i godnością, gdyż bardzo podobacie się mojemu Synowi, gdy niesiecie Jego ciężar. Przez wasze ofiary i cierpienia, odkupi On najbardziej niegodne dusze i wtedy będzie w stanie zjednoczyć wszystkie dzieci Boże.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


19th August 2013, 18:28 - Mother of Salvation: My children everywhere - you must listen to me, your beloved Mother, at this time of sorrow

My children everywhere - you must listen to me, your beloved Mother, at this time of sorrow. I call especially on those of you who have a great devotion to me, the Mother of God, as I comfort you at this time of great apostasy. You must accept this Intervention from Heaven with good grace and be thankful that because of the great Love of my beloved Father, that you have been given this great Gift.
When you believe that the grave wave of paganism, which will soon engulf my Son's Church, all over the world, is beyond your endurance, then you must ask for my intercession. Whatever happens, when you remain faithful to my Son, although every attempt will be made to distract you, all will be well. Never feel that it is hopeless, for the great Glory of my Son and the Will of God will soon be revealed.
No matter how many in the Church are led into grave error, the Word of God will spread like wildfire. The two witnesses to the Word of God - the true Christian Church and the House of Israel will stand the test of time. Fire will pour from their mouths in the form of the Holy Spirit.
In time, after the abomination of desolation has been revealed, those loyal to the Truth will rise and theirs will be the Kingdom of Christ. Lies will always be found out, though in the beginning, those of you who have been filled with the Gift of the Holy Spirit will suffer so much when you witness the terrible desecration in my Son's Churches. The Truth will be seen and all of those who were misled in the beginning will, eventually, understand the evil, which will have been laid down before you.
You must only trust in my Son during this torturous journey, where you will be treated like a criminal for insisting on staying true to the Word of God. Please remember my Son's Own journey to Calvary. Accept this cross, with love and dignity, as you are greatly pleasing to my Son when you carry His burden. Through your sacrifice and suffering, He will redeem the most unworthy of souls and then He will be able to unite all of God's children.
Your beloved Mother Mother of Salvation