Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


23.08.2013, 14:09 - Matka Zbawienia: Antychryst przy swoim ogłoszeniu zmian oświadczy, że jest pobożnym chrześcijaninem

Moje dziecko, jak bardzo chrześcijanie będą cierpieli, gdy choroba grzechu ogarnie cały świat kryjąc się za różnymi maskami.
Istnieje zorganizowana próba zniszczenia chrześcijaństwa, a przybiera ona różne formy. Poznacie to po tym, że podczas, gdy chrześcijanie będą pozbawiani prawa do publicznego deklarowania swojej przynależności do Boga, to każda inna religia, która nie pochodzi od Boga będzie miała pozwolenie, aby to robić. Te inne wyznania otrzymają wielkie wsparcie, kiedy będą prosić o sprawiedliwość w imię swoich obywatelskich praw. Doprowadzi to do rozpowszechniania się grzechów, które są odrażające dla mojego Ojca.
Ludzie będą zmuszani do akceptowania grzechu w swoich krajach, a sprzeciw chrześcijan wobec tych praw będzie uznany za przestępstwo. Chrześcijanie będą postrzegani, jako nieżyczliwi prawicowcy, nie respektujący praw człowieka wobec innych ludzi. Każda cecha pożądana w duszy, umieszczona tam przez mojego Ojca, będzie użyta jako przykrywka w ich wysiłku do usprawiedliwienia tej niegodziwości w waszych narodach.
Gdy choroba ciała zaatakuje ludność, zabije ona wielu. Ale po czasie wielkiego smutku i śmierci wielu, pozostała wspólnota stanie się odporna na tę chorobę. Grzech wywoła w wielu krajach choroby ciała, gdy sądy Pieczęci zostaną ogłoszone przez Zbawiciela ludzkości i wylane przez aniołów Pana. Wielu zostanie zabitych na przebłaganie za niegodziwości człowieka. To oczyszczenie będzie trwało nadal, dopóki nie pozostaną tylko ci, którzy oprą się śmierci z powodu swojej miłości do Boga.
Chrześcijanie będą bardzo cierpieć na wiele sposobów. Ich wiara zostanie im odebrana, a zamiast niej ujrzą obrzydliwość. Ich ból, który już się rozpoczął, jest taki sam, jakiego w tym czasie doświadcza mój Syn. Następnie będą oni musieli być świadkami zaskakującego widoku, gdy antychryst przy swoim ogłoszeniu zmian oświadczy, że jest pobożnym chrześcijaninem. W swoich wystąpieniach publicznych będzie cytował wiele fragmentów z Biblii. Zmęczeni chrześcijanie, którzy cierpieli aż do teraz, nagle odżyją. Pomyślą, że w końcu przyszedł człowiek posłany z nieba w odpowiedzi na ich modlitwy. Z jego ust będzie wylewało się wiele słodkich i pocieszających słów, a on będzie wydawał się być darem z nieba i będzie odbierany, jako ten, który naprawia krzywdy wyrządzone chrześcijanom. Będzie starannie budował swój wizerunek dla chrześcijan i katolików, zwłaszcza rzymskich katolików, gdyż oni będą jego głównym celem.
Wszyscy będą podziwiać antychrysta, a jego tak zwane chrześcijańskie czyny, gesty i jego widoczna miłość do Pisma Świętego, natychmiast zyskają mu akceptację wielu. Pociągnie wszystkie narody do odczuwania wspólnoty i zacznie odprawiać obrzędy dla innych religii, a w szczególności dla organizacji pogańskich, aby mogły razem pracować, by zaprowadzić pokój na świecie. Osiągnie on sukces w jednoczeniu krajów, które do tego czasu pozostawały wrogami. Zapanuje cisza w krajach rozdartych wojną, a jego obraz pojawi się wszędzie. Jego ostatnim wielkim sukcesem będzie to, gdy wprowadzi te wszystkie narody, które zjednoczył, w przestrzeń Kościoła katolickiego i innych wyznań chrześcijańskich. To zjednoczenie utworzy nową, jedną światową religię. Od tego dnia, rozpęta się piekło na Ziemi i wpływ demonów będzie największy od czasów sprzed wielkiej powodzi. Będzie się oglądało ludzi adorujących Boga w nowym kościele jednego światowego porządku i będzie się wydawało, że są pobożni na wszelkie sposoby. A po wyjściu z kościoła otwarcie będą oddawać się grzechowi, gdyż nie będą się wstydzili żadnego grzechu. Pod hipnotycznym kierownictwem fałszywej trójcy - trójcy utworzonej przez szatana - zapragną oni każdego rodzaju grzechu, jako środka do podtrzymania nowo odkrytego apetytu.
Ta niegodziwość obejmie grzechy ciała, przy czym nagość będzie do przyjęcia, a człowiek będzie się angażował w obsceniczne grzechy ciała w miejscach publicznych. Powszechne będą morderstwa popełnione przez wielu, w tym również przez dzieci.
Kult satanistyczny i czarne msze będą odbywały się w wielu Kościołach katolickich. Aborcja będzie postrzegana, jako rozwiązanie dla każdego rodzaju problemu i będzie dozwolona, aż do samego dnia narodzin.
Wkrótce okazywanie jakiejkolwiek wierności Jezusowi Chrystusowi stanie się przestępstwem. Jeśli będziecie widziani z prawdziwym Krzyżem, to dowiecie się, że popełniliście przestępstwo, ponieważ łamiecie prawo. Prawo w waszych krajach stanie się podwójnym prawem - gdyż polityka i religia zespolą się w nowym porządku świata.
Prześladowania będą oznaczały, że wielu nieświadomie będzie adorować bestię i będą przez niego opanowani. Tak bardzo zostaną owładnięci, że wydadzą władzom brata, siostrę, matkę i ojca, jeśli ci będą wierni chrześcijaństwu. Waszą jedyną nadzieją, dzieci, jest modlitwa, aby przetrwać ten okres.
Nalegam abyście zachowali wszystkie poświęcone przedmioty, różaniec, pobłogosławione świece, wodę święconą, egzemplarz Biblii i święty codzienny Mszał wraz z modlitewnikiem Modlitw Krucjaty. Musicie trzymać Pieczęć Boga Żywego w domu i jeśli to możliwe, przy sobie. Mój Medalik Zbawienia nawróci tych, którzy go będą nosili, a mój Syn okaże im Miłosierdzie. Proszę cię teraz, dziecko, abyś obecnie produkowała Medalik Zbawienia i wykonała Szkaplerz Pieczęci Boga Żywego.
To Orędzie jest ostrzeżeniem z Nieba przed przyszłymi rzeczami. Musicie słuchać mnie, Matkę Zbawienia, gdyż muszę prowadzić was do Prawdy, abyście pozostali prawdziwie wierni mojemu Synowi w każdym czasie.
Idźcie w pokoju, dzieci, i bądźcie spokojne, gdyż ta próba, dzięki Miłosierdziu Bożemu, będzie trwała krótko. Zaufajcie mi, waszej Matce, a ja zawsze będę z wami podczas waszych doświadczeń. Nigdy nie będziecie sami.
Wasza Matka
Matka Zbawienia


23rd August 2013, 14:09 - Mother of Salvation: The antichrist, upon his announcement, will declare that he is a devout Christian

My child, how Christians will suffer as the disease of sin engulfs the world everywhere in many guises.
There is an organized attempt being made to wipe out Christianity and this takes many forms. You will know that when Christians are denied the right to publicly declare their allegiance to God, that every other creed, not of God, will be permitted to do so.
These other creeds will be given great support when they plead for justice, in the name of their rights as citizens. What this will do is to spread further the sins which are abhorrent to my Father.
People will be forced to accept sin in their countries and it will become an offense for Christians to object to these laws. Christians will be viewed as being uncharitable, right wing and out of touch with the human rights of others. Every trait, desirable in souls, as laid down by my Father, will be used as a front in their efforts to justify such wickedness in your nations.
When disease of the flesh grips a community, it kills many. But, after a time of great sorrow and many deaths, the remaining community becomes immune to the disease. Sin will cause disease of the flesh in many nations, as the judgements of the Seals are declared by the Saviour of humanity and poured down by the angels of the Lord. Many will be killed in atonement for the wickedness of man. This purification will continue until there will remain only those who are immune to death because of their love for God.
Christians will suffer greatly in a number of ways. Their faith will be taken away from them and in its place an abomination will be witnessed. Their pain, which has already begun, is the same as that experienced by my Son, at this time. Then, they will have to witness an astonishing sight, as the antichrist, upon his announcement, will declare that he is a devout Christian. He will use many extracts from the Bible in his speeches to the world. Weary Christians, who suffered up to this, will suddenly be relieved. At last, they will think, here is a man sent from Heaven in answer to their prayers. Out of his mouth will spill many sweet and comforting words and he will appear to be a godsend, in that he will be seen to amend the wrongs against Christians. He will carefully construct how he is perceived by Christians and especially Roman Catholics, for these will be his main target.
All will admire the antichrist and his so-called christian acts, gestures and his perceived love of Holy Scripture will make him instantly acceptable by many. He will draw all nations together and set about holding ceremonies for other religions and, in particular, pagan organizations, so that they can work together to bring about world peace. He will succeed in uniting countries, which had been enemies up till then. Silence will be heard in war torn countries and his image will appear everywhere. His final, great achievement will be when he brings all those nations he unites, into the domain of the Catholic Church and all other Christian denominations. This unification will form the new, one world religion. From that day forth, Hell will break loose on Earth and the influence of demons will be at its greatest level since before the great flood. People will be seen to adore God in the new, one world order church and appear to be devout in every way. Then outside of the churches they will indulge in sin openly, for no sin will shame them. Under the hypnotic direction of the false trinity - the trinity created by Satan - they will crave every kind of sin as a means to sustain their newfound appetite.
This wickedness will include sins of the flesh, where nakedness will be acceptable, as man will become involved in obscene sins of the flesh in public places. Murders will be common and committed by many, including children.
Satanic worship and black masses will take place in many Catholic Churches. Abortion will be seen as a solution for every kind of problem and will be permitted right up to the day of birth.
It will soon become a criminal offence to show any kind of allegiance to Jesus Christ. If you are seen with a true Cross you will find that you have committed an offense, because you will be breaking the law. The law in your lands will become a dual law - where politics and religion will be entwined in the new world order.
This persecution will mean that many, unknowingly, will adore the beast and become infested. So infested will they become that they will betray brother, sister, mother and father, to the authorities, if they should remain loyal to Christianity. Your only hope, children, is prayer to sustain you through this period.
I urge you to keep all holy objects, rosary beads, blessed candles, holy water, a copy of the Bible and the holy daily Missal along with the Crusade of Prayer book. You must keep the Seal of the Living God in your home and on you if possible. My Medal of Salvation will convert those who wear it and they will be shown Mercy by my Son. I now request you, child, to have the Medal of Salvation produced now and a Scapular of the Seal of the Living God made.
This Message is a warning from Heaven of things to come. You must listen to me, the Mother of Salvation, as I must guide you to the Truth, so that you will remain truly faithful to my Son at all times.
Go in peace, children, and be calm as this trial will, because of the Mercy of God, be short. Trust in me, your Mother, as I will be with you always during your trials. You will never be alone.
Your Mother
Mother of Salvation