Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


24.08.2013, 23:15 - Ten ogień zostanie również rzucony na wrogów tej Ziemi i na tych, którzy prześladują tych Dwóch Świadków

Moja szczerze umiłowana córko, ty i wszyscy, którzy zostali pobłogosławieni Prawdą, muszą wiedzieć, że wzrasta gniew szatana wobec tej Misji. Jego zuchwała ingerencja sprawiła, że już po raz trzeci objawił się on tobie fizycznie. Jęczy z bólu, ale nie może wytrzymać Mojego Światła, które jest w tobie obecne. Musisz zdobyć niezbędną siłę odmawiając Święty Różaniec, aby uniemożliwić mu atakowanie ciebie. O, gdyby dusze mogły zobaczyć przez co Ja ci pozwalam przechodzić dla dobra tej Misji, zemdlałyby z przerażenia.
Ci, którzy Mnie obrażają podczas Moich przygotowań do zbawienia dusz, zostaną odrzuceni, w miarę nasilania się walki, zanim antychryst zostanie przedstawiony światu. Kiedy stajesz się posłuszna i nie kwestionujesz tego, czego od ciebie żądam, mogę uratować więcej spośród was i wyrwać was z uchwytu oszustwa, który zostanie umieszczony przez złego ducha w waszych umysłach.
Nie ufacie Mi, że mogę was chronić? Czyż nie wiecie, że chociaż przyjmujecie Łaski, jakimi was obdarzam, aby pomóc przetrzymać ból odrzucenia, są one daremne, jeśli otrzymująca je dusza ma zastrzeżenia lub wątpliwości? Nie mogę napełnić was siłą, odwagą i Darem Ducha Świętego, jeśli się kulicie i ukrywacie. Musicie być otwarci na Moje Wołanie, Moją Miłość i Moje Dary.
Pieczęci zawarte w Księdze Apokalipsy już zostały otwarte. Teraz, gdy zostały one otwarte, ogień będzie walczył z ogniem. Ponieważ wybucha ogień nienawiści, kiedy bestia się przygotowuje, Mój Ojciec wyleje ogień na Ziemię. To nie będzie tylko wojna duchowa. Ziemia będzie wstrząsana, będzie pękać i spali ją ogień, gdy Mój Ojciec wymierzy kary po to, by opóźnić działania złej grupy.
Niech ci, którzy idą na oślep za kłamstwami, które zostały narzucone światu przez złego ducha, boją się Mocy Mojego Ojca. Odpłaci on za każdy niegodziwy akt przeprowadzony przez kogokolwiek z was - świadomie czy nieświadomie - gdy oddacie hołd wrogom Boga. Moc dana Moim Dwóm Świadkom - Kościołowi chrześcijańskiemu i Domowi Izraela - będzie oznaczała, że ogień wyleje się z ich ust, gdy będą rozprzestrzeniali Płomienie Ducha Świętego. Ten ogień zostanie również rzucony na wrogów tej Ziemi i na tych, którzy prześladują tych Dwóch Świadków. Nie lekceważcie walki o dusze, gdyż będzie ona straszna dla tych, którzy zaprzeczają Słowu Bożemu. Ci, którzy je podtrzymują, będą chronieni, tak, aby głoszona przez nich Prawda mogła być przekazana tym, którzy nie mają pojęcia, co spadło na ludzkość.
Musicie więc przyjąć Moje Łaski, abyście mieli siłę, jakiej potrzebujecie, by walczyć w Mojej Armii, tak, abym mógł położyć kres niegodziwości.
Wasz Jezus


24th August 2013, 23:15 - This fire will also be cast down upon the enemies of the Earth and those who persecute these Two Witnesses

My dearly beloved daughter, you and all those who have been blessed with the Truth, must know that the wrath of Satan is increasing against this Mission. His daring interference has meant that he has now manifested physically before you, for the third time. He groans in pain, but cannot withstand My Light, which is present within you. You must gain the strength you need, through the recital of the Holy Rosary, in order to prevent him from attacking you. Oh, if souls could witness what I permit you to endure for the sake of this Mission, they would faint with shock.
Those who insult Me during My preparation to save souls, will be cast aside as this battle intensifies, before the antichrist is presented to the world. When you become obedient and question nothing, which I demand of you, I can save more of you and pluck you from the grip of deceit, which will be planted within your minds by the evil one.
Don't you trust Me to protect you? Don't you know that when you accept the Graces I give, to help you withstand the pain of rejection, that they are meaningless if the receiving soul has reservations or doubts? I cannot fill you with the strength, the courage and the Gift of the Holy Spirit, if you cower and hide. You must be open to My Call, My Love, My Gifts.
The Seals contained within the Book of Revelation have already opened. Now that they have opened, fire will fight fire. As the fire of hatred erupts, when the beast prepares himself, fire will be poured over the Earth by My Father. This war will not just be a spiritual one. The Earth will be rocked, split and the fire will burn it, as My Father inflicts punishments, so that He can delay the actions of the evil group.
My Father's Power is to be feared by those who follow, blindly, the lies, which are inflicted upon the world by the evil one. He will retaliate for every wicked act carried out by any of you - knowingly or unknowingly - when you pay homage to the enemy of God. The Power given to My Two Witnesses - the Christian Church and the House of Israel - will mean that fire will pour from their mouths, as they spread the Flames of the Holy Spirit. This fire will also be cast down upon the enemies of the Earth and those who persecute these Two Witnesses. Do not underestimate the battle for souls, for it will be a terrifying one for those who deny the Word of God. Those who uphold it, will be protected, so that their proclamation of the Truth can be given to those who have no idea what has befallen humanity.
This is why you must accept My Graces, to give you the strength you need to fight in My Army, so that I can bring an end to the wickedness.
Your Jesus