Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


26.08.2013, 20:20 - Faryzeusze ubiczowali i zamordowali wielu, zanim w końcu Mnie ukrzyżowali

Moja szczerze umiłowana córko, zanim zostałem ukrzyżowany, Moi wrogowie wymyślali wiele nienawistnych kłamstw o Mnie. Faryzeusze odbyli wiele spotkań, aby zdecydować, co ze Mną zrobić. Ani przez chwilę nie przyjmowali faktu, że zostałem posłany przez Boga, aby zbawić ludzkość. Jak bardzo Mnie nienawidzili. Jak bardzo krzyczeli i torturowali Moich uczniów, których pochwycili.
Faryzeusze ubiczowali i zamordowali wielu, zanim w końcu Mnie ukrzyżowali. Ich okrucieństwo i podłość były skierowane przeciwko nauczaniu Boga i Najświętszej Biblii. To ich nie powstrzymało, gdy Mnie ścigali. Głosili Słowo Boże, a zaraz potem przeciwstawiali się Bożemu Słowu - wszystko równocześnie. Oni nie tylko Mnie potępiali, ale również twierdzili, że Bóg nigdy nie wysłałby takiego Mesjasza. Patrzyli z góry na ubogich i skromnych ludzi oraz tych, których uważali za niedouczonych teologicznie. Ich nienawiść do Mnie przerażała wiele biednych dusz, które uczęszczały do świątyni. Ci, którzy pytali faryzeuszy, dlaczego Mnie potępiają, sami byli potępiani za to, że ośmielają się kwestionować przyczyny Mojego odrzucenia.
Wielu fałszywych proroków nauczało w tym czasie, gdy chodziłem po ziemi i uważano Mnie za szalonego, którego nie powinno się tolerować. Wielu z tych fałszywych proroków cytowało Księgę Rodzaju i stawiało absurdalne zarzuty, obrażające Boga, mimo to byli oni tolerowani i nie zwracano na nich zbytniej uwagi.
Choć widzieli cuda, które czyniłem, nadal nie mogli otworzyć oczu na Prawdę, gdyż nie chcieli widzieć. Ówcześni kapłani wielokrotnie przemawiali publicznie potępiając Mnie, jako syna szatana i ostrzegali, że wyłączą ze świątyni tych, których zobaczą ze Mną. Odrzucili Mnie, ponieważ nie mogli zaakceptować Mojego skromnego pochodzenia i dlatego, że nie byłem wykształcony według ich wysokich oczekiwań. W związku z tym stwierdzili, że nie mógłbym być Mesjaszem. Myśleli, że Mesjasz będzie pochodził z ich szeregów. I dlatego tak nienawidzili wszystkiego, co było związane ze Mną. Czuli się zagrożeni przez Moje Słowa, a które pomimo ich odrzucenia Mnie, dotykały ich w jakiś sposób, którego nie rozumieli.
Oni nie byli przygotowani na Moje Pierwsze Przyjście. Z pewnością dzisiaj nie są przygotowani na Moje Powtórne Przyjście. Ktokolwiek ośmiela się mówić, że jest prorokiem, wysłanym, by ostrzec dzieci Boże w związku z Powtórnym Przyjściem, będzie tolerowany, jeśli nie ujawnia Prawdy. Ale kiedy objawia się prawdziwy prorok, on lub ona, i mówi Słowo Boże, zostanie znienawidzony i publicznie potępiony. Kiedy widzicie stanowcze potępienie oparte na nieznajomości Moich Obietnic powtórnego powrotu i gdy nienawiść jest tak okrutna, że sprawcy łamią Słowo Boże, będziecie wówczas wiedzieli, że to Mnie oni nienawidzą. Tylko ja mogę wzbudzać taką nienawiść wśród grzeszników. Tylko Mój Głos wywołuje tak wielki sprzeciw.
Gdybym chodził po Ziemi obecnie, ukrzyżowaliby Mnie ponownie. Ci, którzy twierdzą, że Mnie kochają i którzy prowadzą Moich uczniów w Kościele chrześcijańskim, niestety, byliby pierwszymi, którzy wbiliby pierwszy gwóźdź w Moje Ciało.
Pamiętajcie, że żaden z was nie jest godny, aby postawić siebie przede Mnie. Nikt z was nie ma prawa do publicznego potępienia Mojego Słowa, gdy Mnie nie znacie. Wy, którzy Mnie potępiacie, gdy staram się wypełnić Ostateczne Przymierze Mojego Ojca, nie macie wstydu. Wasza pycha budzi we Mnie obrzydzenie. Potępiacie własne dusze w Moich Oczach. Niczego się o Mnie nie nauczyliście. Nie wierzycie w Pismo Święte, ponieważ zaprzeczacie, że nastąpi Moje Powtórne Przyjście.
W dniu ostatecznym zostaniecie poproszeni o policzenie dusz, które przez was zostały dla Mnie utracone. W tym dniu, gdy będziecie wołali o Moje Miłosierdzie, nie będziecie w stanie spojrzeć Mi w Oczy.
Wasz Jezus


26th August 2013, 20:20 - The Pharisees scourged and murdered many before they finally crucified Me

My dearly beloved daughter, before I was crucified, many hateful lies were created about Me by My enemies. There were gatherings held by the Pharisees, many times, to decide what to do about Me. They would not accept, for one minute, that I had been sent by God to save humanity. How they hated Me. How they screamed and tormented those disciples of Mine, who were caught by them.
The Pharisees scourged and murdered many before they finally crucified Me. Their savagery and their wickedness were against God's Teaching and the Most Holy Bible. This did not deter them, as they hunted Me down. They would preach the Word of God and then they would defy the Word of God - all at the same time. Not only did they condemn Me, but they declared that God would never send a Messiah of this type. They looked down on humble and poor people and those they considered to be theologically ignorant. Their hatred of Me frightened many poor souls, who attended the temples. Those who asked them why they, the Pharisees, condemned Me, were themselves condemned, for daring to question their reasons for rejecting Me.
There were many false prophets preaching, while I walked the Earth and I was considered to be insane and not to be tolerated. Many of these false prophets quoted from the Book of Genesis and made ridiculous claims, which were offensive to God, yet they were tolerated and given little attention.
Although the miracles, which I performed, were witnessed, they would still not open their eyes to the Truth, for they did not want to see. The priests of the day made many public speeches, which condemned Me as being the son of Satan and warned those who were seen to associate with Me that they would be expelled from the temples. They rejected Me because they could not accept My humble origins and because I was not educated to their high expectations. Therefore, they concluded, I could not possibly be the Messiah. They thought that the Messiah would come from within their own ranks. And so, they detested everything about Me. They felt threatened by My Words, which despite their rejection of Me, touched them in some way, which they did not understand.
They were not prepared for My First Coming. They certainly are not prepared for My Second Coming, today. Anyone who dares to say that they are a prophet, sent to warn God's children of the Second Coming, will be tolerated, once they do not reveal the Truth. But when a true prophet reveals himself and speaks the Word of God, he or she will be hated and publicly condemned. When you see outright condemnation, based on ignorance of the Promises made by Me, to come again, and when the hatred is so vicious that the perpetrators break the Word of God, you will know then that it is Me they hate. Only I can attract such hatred amongst sinners. Only My Voice stirs up such opposition.
Were I to walk the Earth, at this time, they would crucify Me again. Those who claim to love Me and who lead My disciples in the Christian Church would be, sadly, the first to drive the first nail into My Flesh.
Remember, none of you is worthy to place yourself before Me. None of you has the authority to publicly condemn My Word, when you do not know Me. You, who condemn Me, as I try to fulfill My Father's Final Covenant, have no shame. Your pride disgusts Me. You have condemned your own souls, in My Eyes. You have learned nothing about Me. You do not believe in Holy Scripture because you deny that My Second Coming will take place.
You will be asked to count the souls you have lost Me on the final day. On that day, as you scream for My Mercy, you will be unable to look Me in the Eye.
Your Jesus