Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


27.08.2013, 23:45 - Za każdy nikczemny akt wojny i terroru Bóg wypędzi ich i uderzy w nich tak, że padną martwi

Moja szczerze umiłowana córko, świat będzie cierpiał straszliwe wojny, a nienawiść rozprzestrzeni się i udzieli się wielu narodom. Niepokój i podziały obejmą większość krajów i wówczas ludzie będą wiedzieli, że czasy się zmieniły ponad wszelkie pojęcie.
Ludzi owładnie głęboko przytłaczający lęk i będzie im trudno rozeznać komu można zaufać. W ten sposób szatan atakuje dzieci Boże, gdy nastawia jednych przeciw drugim. Tylko ci, którzy wierzą w prawdziwego Boga znajdą ukojenie, ponieważ wiedzą oni, że ich wiara i miłość do Mnie uczyni ich silnymi.
Musicie mocno się modlić, gdyż oszustwo, które zeszło na ziemię i jest przyczyną wielu wojen, zostanie ukazane jako to, czym rzeczywiście jest - próbą spowodowania głębokich podziałów i wywołania nienawiści, aby zdobyć władzę. Mój Ojciec ukarze oprawców, gdyż są oni powodem spustoszenia i bólu niewinnych. Mogą oni zabić i okaleczyć wielu, ale zostaną powaleni przez Mojego Ojca za swoje niegodziwości.
Ci, którzy sądzą, że mogą wywołać wojnę i oszukać świat nie otrzymają wiele czasu, aby przechwalać się swoimi nikczemnymi działaniami. Ich los jest przypieczętowany. Interwencje z Ręki Boga będą widoczne w każdej części świata. Za każdy nikczemny akt wojny i terroru Bóg wypędzi ich i uderzy w nich tak, że padną martwi.
Wojna wywołana ręką człowieka niszczy życie ciała fizycznego. Kara Mojego Ojca przekreśla życie duszy przez pozbawienie jej Daru Zbawienia.
Wasz Jezus


27th August 2013, 23:45 - For every evil act of war and terror, God will cast them out and strike them stone dead

My dearly beloved daughter, the world is about to endure terrible wars and hatred will spread and infect many
nations. Unrest and division will be present in most countries and people will know then that times have changed beyond belief.
A deep unsettling anxiety will be felt and people will find it difficult to know whom to trust. This is how Satan infests God's children, as he pits one against the other. Only those who believe in the True God will find comfort, for they will know that their faith and love for Me will keep them strong.
You must pray hard, so that the deceit that has fallen, which is the cause of many wars, will be exposed for what it is - an attempt to cause deep division and hatred in order to control. My Father will punish the oppressors, as they cause havoc and pain upon the innocents. They may kill and maim many, but they will be struck down by My Father, for their wickedness.
Those who believe that they can create war and fool the world will not get much time to boast of their wicked activities. Their fate is sealed. Intervention by the Hand of God will be seen in every part of the world. For every evil act of war and terror, God will cast them out and strike them stone dead.
War created by the hand of man destroys life of the flesh. Punishment by My Father stops the life of the soul from being given the Gift of salvation.
Your Jesus