Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.08.2013, 23:53 - Musicie modlić się za ich dusze, ponieważ je im sprzedali

Moja szczerze umiłowana córko, wy, którzy pilnie modlicie się Moimi Modlitwami Krucjaty, wiedzcie, że przynosicie światu uwolnienie z sideł diabła.
Stary wąż upada i błądzi tracąc dużo mocy, kiedy codziennie staracie się odmawiać Moje Modlitwy Krucjaty. I choć czasy wielkich prób nadal trwają, wasze modlitwy przeszkodzą w wielu planach tworzonych przez siły masońskie na świecie, które zostały utworzone, by siać zamęt, aby panować nad słabymi i wrażliwymi. Zaledwie jedna Modlitwa Krucjaty, odmówiona z serca, wystarczy Mi, abym zniszczył potęgę zuchwałych przywódców politycznych pozbawionych sumienia.
Egoizm jest przekleństwem, a odpowiedzialność za ludzkość zdolnością do życia w harmonii i pokoju. Obsesja związana z osobistymi ambicjami nie wnosi niczego poza podziałem, gdy człowiek dąży do dominacji nad tymi, których, według swojego mniemania, potrzebuje, by wiele zyskać.
Wy, którzy ślepo wypełniacie rozkazy tych, którzy są przy władzy i prowadzą was do popełniania czynów, obrzydliwych w oczach Boga, mimo iż jesteście tego świadomi, to i wy także będziecie tak samo winni, jak ci, którzy kuszą was do dokonywania takiej niegodziwości. Mężczyźni i kobiety, którzy uzyskali władzę przy pomocy korupcji i innych środków będą musieli wiele zrobić, jeśli zechcą cieszyć się Moim Chwalebnym Królestwem.
Powalę egoistów i dumnych spośród was. Rzucę was na ziemię, dopóki nie staniecie się tak pokorni, jak ci, których depczecie.
Wykluczę serca tych zatwardziałych i upartych dusz, które nie dbają o potrzeby innych, ale o własne. Będą się uczyli, że jeżeli nie potrafią kochać, to nie dostąpią miłości. Zamiast miłości, szukają tylko ubóstwienia. Te biedne dusze, które zostały wywyższone przed wami w świecie pod każdą postacią, są ofiarami szatana. Zamiast przyklaskiwać ich samochwalstwu i akceptować ich nienasyconą potrzebę publicznej adoracji, musicie modlić się za ich dusze, bo wielu swoje dusze sprzedało.
Wiele dusz na wpływowych stanowiskach w świecie polityki, muzyki, mediów, branży rozrywkowej i tych z wielkiej finansjery oddziałuje na innych i powinny one znaleźć się w waszych sercach, gdyż wielu z nich stało się niewolnikami siebie samych i swoich potrzeb, polegających na zaspokojeniu wyłącznie własnych żądz i pragnień. One zarażają niewinnych ludzi, którzy ich naśladują i kopiują ich style życia, przez co oddzielają się od Boga.
Ja, Jezus, potępiam świat fałszywych bożków stworzonych przez tych, którzy nie pragną niczego innego poza władzą, bogactwem oraz możliwością wpływania na innych.
Rozprzestrzenianie się ateizmu zostało spowodowane przez człowieka pyszniącego się swoimi zdolnościami. Zostało ono spowodowane przez ludzkie przekonanie, że człowiek śmiertelny z powodu Daru ludzkiej inteligencji, posiadł wszystkie odpowiedzi na pytania dotyczące prawdziwego znaczenia życia na Ziemi.
Młode dusze zostały dla Mnie utracone, ponieważ ubóstwiają fałszywych bożków pod postacią ziemskich dóbr, mody, muzyki i świata rozrywki. Nie znaczy to, że nie mają się cieszyć życiem - gdyż to daje Mi szczęście - ale smuci Mnie ich brak miłości do Mnie i dla swoich ciał. Urodzili się czyści i doskonali. Ich ciała są Darem z Nieba. Oni bezczeszczą swoje ciała i nie mają wstydu w wykonywaniu obscenicznych aktów, by przyciągnąć do siebie niewinne dusze. Wielu z tych, którzy mają tak wielką władzę sprzedało swoje dusze za dary inspirowane przez diabła. Jedynym powodem, dla którego otrzymali te dary, było zapewnienie światu przyjemności, dzięki talentowi danemu im przez Boga. Ale szatan skusił wielu i obiecał im w zamian za ich dusze, wspaniałe życie pełne blasku, bogactwa, uwielbienia, sławy i przyjemności. Otrzymawszy te dary, wykorzystywali je, by zarazić inne dusze. I tak to trwa, aż miliony innych dusz staną się niewolnikami szatana. Wiele dusz, które idą za fałszywymi bożkami jest wciąganych w nałóg narkomanii. Nie mają oni żadnego wstydu, skromności, ani prawdziwej miłości wzajemnej, ponieważ każdy stara się współzawodniczyć w zdobywaniu dla siebie największej uwagi.
Tak dużo czasu poświęcają walce o swoją chwałę, co jest spowodowane przez obsesyjną miłość własną, przy czym Bóg nie odgrywa w ich życiu żadnej roli. Wielu z nich otwarcie odrzuca Boga poprzez profanację Świętego Krzyża - tak mało mają wstydu. Wiedzcie, że cierpieliby oni straszny los, gdybym nie zainterweniował. Są oni tylko jedną z grup zagubionych dusz, które zbiorę, a następnie zapewnię im Dar zbawienia dzięki waszym modlitwom, Moi umiłowani wyznawcy. Zabiorę je dzięki tej szczególnej modlitwie do Mojego Schronienia.
Modlitwa Krucjaty (117) Za tych, którzy sprzedali swoje dusze
Najdroższy Jezu, poświęcam dusze (wymień te dusze) oraz wszystkich tych, którzy wymienili swoje dusze za cenę sławy.
Uwolnij je od ich skażenia. Odwróć je od zagrożenia ze strony Iluminatów, którzy ich pożerają.
Daj im odwagę, aby bez strachu wyszły z tej niegodziwej niewoli. Weź je w swoje Miłosierne Ramiona i uzdrów je z powrotem do Stanu Łaski, aby były godne stanąć przed Tobą.
Poprzez Twoją Boskość, pomóż mi przez tę modlitwę za dusze przejęte przez szatana, odciągnąć je od masonerii. Uwolnij je z kajdan, które ich pętają i sprowadzą na nie straszne tortury w komorach piekła.
Pomóż im, poprzez cierpienia wybranych dusz, poprzez moje modlitwy i poprzez Twoje Miłosierdzie, zająć miejsce w pierwszym szeregu w gotowości do wejścia przez Bramy Nowej Ery Pokoju - Nowego Raju. Błagam Cię, abyś uwolnił je z niewoli. Amen.
Wasz Jezus


29th August 2013, 23:53 - You must pray for their souls, as they have sold them

My dearly beloved daughter, those of you who pray My Crusade Prayers diligently, know that I bring relief to the world from the snares of the devil.
The old serpent falls and stumbles losing much power when you strive to say My Crusade Prayers, daily. And while the times of great trials continue, your prayers will create many setbacks in the plans created by Masonic powers in the world, which are designed to create havoc in order to control the weak and vulnerable. Just one Crusade Prayer, said from the heart, is enough for Me to destroy the power of arrogant political leaders, who do not have a conscience.
Egoism is a curse and a liability to mankind's ability to live in harmony and peace. The obsession with personal ambition brings nothing but division, as man strives to dominate those he feels he needs to, in order to gain much.
Those of you who follow, blindly, the orders of those in positions of power, who direct you into committing acts, which you know are abhorrent in the Eyes of God, then you, too, will be found as guilty as those who tempt you to carry out such wickedness. The men and women, whose power over others has been created because of corrupt acts and other means, will have much work to do, if they wish to enjoy My Glorious Kingdom.
I will fell the egotists and proud amongst you. I will throw you onto the ground, until you become as humble as those you trample upon.
I will cut out the hearts of those hardened and stubborn souls who care nothing for anyone's needs, except their own. They will be taught that if they cannot love, then they shall not have it. Instead of love, they seek only idolization. These poor souls who have been elevated before you in the world, in every form, are victims of Satan.Instead of applauding their boastfulness and accepting their insatiable need for public adoration, you must pray for their souls as many have sold them.
Many souls in positions of influence over others, including those in politics, the world of music, the media, the entertainment business and those in high finance, are to be held in your hearts, as many have become slaves to themselves and their needs, which serve only their own lusts and desires. They infest the innocent, who emulate them and copy their lifestyles, which have separated them from God.
I, Jesus, condemn the world of false idols created by those who want nothing but power, wealth and the ability to influence others.
The spread of atheism has been caused by man's pride in his own ability. It has been caused by man's belief that mortal man, because of the Gift of human intelligence, has all the answers to the true meaning of your life on Earth.
Young souls have been lost to Me because they idolize false idols in the form of worldly goods, fashion, music and the world of entertainment. It isn't that they must not enjoy life - because this brings Me happiness - it is their lack of love for Me and their own bodies which grieve Me. They were born pure and perfect. Their bodies are a Gift from Heaven. They desecrate their bodies and have no shame in performing obscene acts in order to draw innocent souls towards them. Many of those with such power have sold their souls for their diabolically inspired gifts. The only reason they were given these gifts was to provide pleasure to the world, as a talent given to them by God. But, Satan tempted many and promised them, in return for their souls, a glorious and glittering life of wealth, adulation, fame and pleasure. When they received these gifts, they then used them to infest other souls. And so, it continues, until millions of other souls become slaves to Satan. Many souls who follow false idols become drawn to drug addiction. They have no shame, no modesty nor real love for each other, as each tries to vie for the greatest attention.
So much time is spent in the battle for self-glory, which is caused by an obsessive love of themselves, that God plays no role at all in their lives. Many of them reject God openly through the desecration of the Holy Crucifix - so little shame do they
have. Know that they would suffer a terrible fate, were I not to intervene. These are just one group of lost souls, which I will garner and then provide them with the Gift of salvation, because of your prayers My beloved followers. I will take them through this special prayer, into My Refuge.
Crusade Prayer (117) For those who have sold their souls
Dearest Jesus, I consecrate the souls of (list them here) and all those who swapped their souls for the price of fame. Rid them of their infestation. Turn them away from the threat of the Illuminati, who devour them.
Give them the courage to walk away from this wicked bondage without fear. Take them into Your Arms of Mercy and nurture them back to a State of Grace, so they are fit to stand before You.
By Your Divinity, help me through this prayer, for Satan's adopted souls, to prise them away from Masonry. Free them from the shackles which bind them and which result in a terrible torture in the chambers of Hell.
Help them, through the suffering of chosen souls, through my prayers and through Your Mercy, to be in the front line, ready to enter the Gates of the New Era of Peace - the New Paradise. I beg You to release them from captivity. Amen.
Your Jesus