Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


08.09.2013, 21:10 - Czas, aby grupy Modlitw Krucjaty koniecznie się organizowały i rozprzestrzeniały po całym świecie

Moja szczerze umiłowana córko, czas, aby grupy Modlitw Krucjaty koniecznie się organizowały i rozprzestrzeniały po całym świecie. Te modlitwy dane są z mocy Boga, a z nimi związane są wielkie cuda.
Te modlitwy rozprzestrzenią nawrócenie, zapewnią uzdrowienie fizyczne i osłabią wpływ wojny, głodu i biedy. Dziś przekazuję wam nową Modlitwę, która pomoże zmniejszyć straszne cierpienia, które przyniesie wojna.
Modlitwa Krucjaty (120) O zatrzymanie rozprzestrzeniania się wojny
O mój słodki Jezu, oddal wojny, które niszczą ludzkość.
Chroń niewinnych od cierpienia.
Chroń dusze, które próbują przynieść prawdziwy pokój.
Otwórz serca tym, którzy są dotknięci bólem wojny.
Chroń młodych i wrażliwych.
Uratuj wszystkie dusze, których życie zniszczyła wojna.
Wzmocnij nas wszystkich, drogi Jezu, którzy modlimy się za dusze wszystkich dzieci Bożych i udziel nam Łaski przetrwania cierpienia, które może przyjść na nas w czasach walki.
Błagamy Cię, abyś zatrzymał rozszerzanie się wojny i doprowadził dusze do Najświętszej Przystani Twojego Serca.
Amen.
Idźcie wszyscy, którzy Mnie słuchacie i proście Mnie o Łaski, jakich będziecie potrzebowali, aby znieść Mój Ból w tym czasie.
Wasz Jezus


8th September 2013, 21:10 - It is time that the Crusade Prayer Groups must be set up and spread across the world

My dearly beloved daughter, it is time that the Crusade Prayer Groups must be set up and spread across the world. These Prayers are given by the Power of God and great miracles are associated with them.
These Prayers will spread conversion, provide physical healing and dilute the impact of war, hunger and poverty. Today I bequeath to you a new Prayer which will help to reduce the terrible suffering which will be brought on by war.
Crusade Prayer (120) Stop the Spread of War
O my sweet Jesus, take away the wars, which destroy humanity. Protect the innocents from suffering.
Protect the souls who try to bring true peace.
Open the hearts of those afflicted by the pain of war. Protect the young and vulnerable.
Save all souls whose lives are destroyed by war.
Strengthen all of us, dear Jesus, who pray for the souls of all God's children and grant us the Grace to withstand the suffering, which may be given to us during times of strife.
We beg You to stop the spread of war and bring souls into the Sacred Refuge of Your Heart. Amen.
Go, all of you who hear Me, and ask Me for the Graces you will need to endure My Pain at this time. Your Jesus