Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


14.09.2013, 03:00 - Doktryna ciemności - wielkie odstępstwo, które wyjdzie z łona Mojego Kościoła - opadnie jak wielka gęsta mgła

Moja szczerze umiłowana córko, Ja Jestem Głosem pośród was, Który stara się być usłyszanym wśród tych przywódców, którzy szerzą apostazję i którzy rządzą w czterech zakątkach Ziemi.
Doktryna ciemności - wielkie odstępstwo, które wyjdzie z łona Mojego Kościoła - opadnie wkrótce, jak wielka gęsta mgła na wszystkich niczego nie podejrzewających chrześcijan. Plan stłumienia Prawdy się rozpoczął i niedługo przekręcone wersje Mojej Świętej Doktryny staną się jasne dla wielu z was. Jednak, gdy przehandlują Prawdę za kłamstwa, Duch Święty powstanie przeciw Moim wrogom. Moje Światło nadal będzie widoczne pośród całego zamętu, który przywódcy największej apostazji wszechczasów sprowadzą na świat. Oni nie spoczną, dopóki świat nie stanie się niczym pogański, bez miłości do Mnie, Jezusa Chrystusa.
Świecki świat zostanie uznany jako jedyny, w którym każdy człowiek będzie zachęcany do podążania za własnymi żądzami i pragnieniami. Będą dokonywane wszelkie próby stłumienia Obecności Ducha Świętego. Zaprzeczą Moim Cierpieniom na Krzyżu i znaczeniu konieczności zasłużenia na zbawienie, choć miało to być przekazywane każdemu, kto się wobec Mnie oczyścił i kto prosi o Moje Miłosierdzie. Oni nie tylko będą na siłę karmić dzieci Boże kłamstwami o Mnie i Moim Nauczaniu, ale będą również prześladowali tych, którzy podważą takie kłamstwa.
Ci, którzy kwestionują przywódcę Mojego Kościoła, od wewnątrz, będą traktowani bezlitośnie i nie zostanie im okazana nawet odrobina litości. Wam, którzy przyjmujecie fałszywe doktryny od tych, którzy twierdzą, że reprezentują Mój Kościół i czujecie w swoim sercu, że nie możecie się odłączyć ode Mnie, Ja pomogę. Gdy będę was prowadził, otrzymacie ode Mnie pocieszenie. Nigdy nie wolno wam zaprzeczać Prawdzie ani poddawać się tym, których żądza władzy oznacza, że będą kłamać w Moje Imię, jeśli dzięki temu będą mogli pozostać w dobrych stosunkach z Moimi wrogami. Wasza wiara będzie wystawiona na prawdziwą próbę.
Przychodzę teraz, aby przynieść wam Prawdę, tylko dlatego, że będziecie pozbawieni Prawdy. Kiedy to się stanie, nie będzie wam wolno głosić Prawdy innym duszom, które nie będą mogły bez niej przeżyć.
Módlcie się o Miłosierdzie dla własnych dusz i dla tych, którzy zostaną wprowadzeni w poważny błąd przez Moich wrogów.
Wasz Jezus


14th September 2013, 03:00 - The doctrine of darkness - the great apostasy which will spring from the loins in My Church - will descend like a great thick mist

My dearly beloved daughter, I Am the Voice in your midst, Who tries to make Myself heard among those leaders who spread apostasy and who rule in the four corners of the Earth.
The doctrine of darkness - the great apostasy, which will spring from the loins in My Church - will descend like a great thick mist upon all unsuspecting Christians very soon. The plan to suppress the Truth has begun and soon, twisted versions of My Holy Doctrine will become clear to many of you. But, while they will trade the Truth for lies, the Holy Spirit will rise against My enemies. My Light will still be visible amidst all the confusion, which the leaders of the greatest apostasy of all time will bring to bear on the world. They will not rest until the world become like heathen, with no love for Me, Jesus Christ.
The secular world will be deemed to be the just one, the one where each man will be encouraged to follow their own lusts and desires. Every attempt will be made to dampen the Presence of the Holy Spirit. They will deny My Suffering on the Cross and the significance of the need to earn salvation, though it be given to anyone who redeems himself to Me, and who asks for My Mercy. They will not just force feed God's children with lies about Me and My Teachings, they will persecute those who question such lies.
Those who challenge the leader of My Church, from within, will be dealt with ruthlessly and not a shred of mercy will be shown. Those of you who accept false doctrines, from those who say they represent My Church, and know in your heart that they could not come from Me, then I will help you. I will comfort you as I guide you. You must never deny the Truth or give into those whose lust for power means that they will lie in My Name, if they can remain on favourable terms with My enemies. Your faith will be truly tested.
I come now to bring you the Truth, only because you will be denied the Truth. When this happens, you will not be allowed to declare the Truth to other souls who cannot survive without it.
Pray for the Mercy of your own souls and for those who will be led into grave error by My enemies. Your Jesus