Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


14.09.2013, 16:10 - Matka Zbawienia: Te Medaliki nawrócą wszystkie dusze, które będą otwarte na Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa

O, moje dziecko, tak jak kocham mojego Syna od chwili, kiedy spojrzałam w Jego piękne Oblicze, tak kocham wszystkie dzieci Boże, jak moje własne.
Jestem Matką Boga, ale jestem również Matką wszystkich dzieci Bożych, gdyż obiecałam pomóc im w chwili ostatecznego zbawienia. Kiedy mój Syn Koronował mnie w Niebie, dał mi władzę, abym stała się Matką dwunastu pokoleń - Dwunastu Narodów w Nowym Jeruzalem. Zanim zaświta dzień, ja, jako Matka Zbawienia, wszędzie będę szukała dusz i przyciągnę je do mojego Syna. Pomagam Mu w tym uciążliwym zadaniu i jak moje Serce jest splecione z Jego Sercem, tak również splecione jest z sercami tych, którzy naprawdę kochają mojego Syna.
Jako wasza Matka, kocham wszystkie dzieci Boże. Odczuwam tę samą miłość do każdego z was, jak każda matka odczuwa ją do swojego potomstwa. Widzę dzieci Boga, jak gdyby wszystkie z nich były tylko małymi dziećmi. Czuję ich ból. Cierpię z moim Synem, gdy patrzy On na grzeszników, którzy odrzucają Miłość, jaką On ich obdarowuje. Jak bardzo cierpi On z ich powodu i ile łez teraz wylewam, gdy oglądam rosnącą nędzę człowieka z powodu rozprzestrzeniania się grzechu. Jednak wciąż jest wiele żywej miłości na świecie. Gdy ta miłość jest czysta, przetrwa ciemność i jak latarnia morska przyciągnie dusze do siebie. W ten sposób działa Bóg, aby oświecić ludzkość. Dzięki miłości tych, którzy Go miłują doprowadzi On do siebie pozostałe dusze.
Moim obowiązkiem jest dać szansę jak największej liczbie grzeszników, aby uratować ich dusze. Czynię to poprzez objawienia, których doświadczają, kiedy się pojawiam, aby wszędzie rozpalić wiarę grzeszników. Teraz robię to poprzez udzielenie Medalika Zbawienia. Moje dziecko, jak już powiedziałam, ten Medalik musi być udostępniony światu poprzez ciebie i na podstawie moich wskazówek dla ciebie. Te wskazówki są wiadome tylko tobie. Te Medaliki nawrócą wszystkie dusze, które będą otwarte na Miłosierdzie mojego Syna, Jezusa Chrystusa. To z kolei doprowadzi do zbawienia miliony.
Dziękuję, dzieci, że otworzyliście serca mnie, waszej Matce i okazaliście posłuszeństwo mojemu Ukochanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi rodzaju ludzkiego.
Wasza Matka
Matka Zbawienia


14th September 2013, 16:10 - Mother of Salvation: These Medals will convert all souls, who are open to the Mercy of my Son, Jesus Christ

O, my child, just as I loved my Son, from the moment I looked into His beautiful Face, so do I love all of God's children as my very own.
I am the Mother of God, but I am also the Mother of all of God's children, as I pledged to help them in their moment of final salvation. My Son, when He crowned me at my Coronation in Heaven, gave me the authority to become the Mother of the twelve tribes - the twelve nations in the New Jerusalem.Before that day dawns, I, as the Mother of Salvation, will seek out souls everywhere and draw them to my Son. I help Him in this onerous task and just as my Heart is entwined in His, it is also entwined within the hearts of those who truly love my Son.
As your Mother, I love all of God's children. I feel the same love for each of you as any mother feels for her young. I see God's children as if all of them were just little children. I feel their pain. I suffer with my Son when He looks upon sinners, who reject the Love He has for them. How He agonises over them and how many tears I now cry as I watch the wretchedness of man grow because of the spread of sin. Yet, there is still much love alive in the world. This love, when it is pure, will withstand the darkness and, like a beacon, it will attract souls towards it. This is the way God will work in order to enlighten humanity. He will use the love of those who love Him to bring Him the souls of the rest.
My duty is to offer as many sinners as possible the chance to save their souls. I do this through the apparitions, which are witnessed when I appear, in order to ignite the faith of sinners everywhere. I now do this by providing the Medal of Salvation. My child, as I have said, this Medal must be made available to the world through you and based on my instructions to you. These instructions are only being made known to you. These Medals will convert all souls who are open to the Mercy of my Son, Jesus Christ. This will then result in the salvation of millions.
Thank you, children, for opening up your hearts to me, your Mother and for showing obedience to my beloved Son, Jesus Christ, the Saviour of mankind.
Your Mother Mother of Salvation