Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


18.09.2013, 23:30 - Odmawiajcie tę szczególną modlitwę Krucjaty, aby uświęcić wszystkich waszych bliskich, żebym mógł okryć ich Moją Najdroższą Krwią

Moja szczerze umiłowana córko, proszę was wszystkich, abyście odmawiali tę szczególną modlitwę Krucjaty, aby uświęcić wszystkich waszych bliskich, żebym mógł okryć ich Moją Najdroższą Krwią.
Modlitwa Krucjaty (122) O uświęcenie najbliższych Najdroższą Krwią Jezusa Chrystusa
Drogi Jezu, proszę Cię, uświęć mnie, moją rodzinę, przyjaciół i naród, aby ochronić nas Twoją Najdroższą Krwią.
Umarłeś za mnie i Twoje rany są moimi ranami, gdy z wdzięcznością przyjmuję cierpienie, które znosić będę podczas przygotowywań na Twoje Powtórne Przyjście.
Cierpię z Tobą, Drogi Jezu, gdy próbujesz zebrać wszystkie dzieci Boga do Twojego Serca, abyśmy mieli życie wieczne.
Okryj mnie i wszystkich, którzy potrzebują Twojej Ochrony, Twoją Najdroższą Krwią.
Amen.
Musicie Mi tylko zaufać, a ochronię tych, którzy wołają do Mnie o zbawienie swoich i innych dusz.
Idźcie i przygotowujcie się na Dzień Sądu. Błogosławię was wszystkich i udzielam wam siły, abyście dalej oddawali się Moim Modlitwom Krucjaty.
Wasz Jezus


18th September 2013, 23:30 - Recite this special Crusade Prayer to consecrate all those close to you so that I can cover them with My Precious Blood.

My dearly beloved daughter, I ask that you all recite this special Crusade Prayer to consecrate all those close to you, so that I can cover them with My Precious Blood.
Crusade Prayer (122) For the consecration to the Precious Blood of Jesus Christ
Dear Jesus, I ask You to consecrate me, my family, friends and nation to the Protection of Your Precious Blood.
You died for me and Your Wounds are my wounds as I gracefully accept the suffering, which I will endure in the lead up to Your Second Coming.
I suffer with You, dear Jesus, as You try to gather all of God's children into Your Heart, so that we will have Eternal Life. Cover me and all those who need Your Protection with Your Precious Blood.
Amen.
All you need to do is trust Me and I will protect those who call on Me for the salvation of their own and other souls.
Go and prepare for the Day of the Judgement. I bless you all and I grant you the strength to continue with your devotion to My Crusade Prayers.
Your Jesus