Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


02.10.2013, 22:15 - Istnieje wielkie nieporozumienie dotyczące tego, co mężczyznę lub kobietę czyni świętym w Moich Oczach

Moja szczerze umiłowana córko, istnieje wielkie nieporozumienie dotyczące tego, co mężczyznę lub kobietę czyni świętym w Moich Oczach.
Wielu ludzi na świecie uważa, że praktykowanie wiary chrześcijańskiej jest trudne do przyjęcia, gdy chodzi o modlitwę. Tak wielu dobrym ludziom z dobrymi intencjami trudno jest siedzieć w ciszy i spokoju kontemplując Moje Wielkie Lekcje dawane światu dla zrozumienia tego, czego się od nich oczekuje. Nie stawiam wielkich wymagań. Nie zmuszam dusz, by spędzały wiele godzin przede Mną, choć Ja Jestem tak bardzo szczęśliwy, kiedy pokorne dusze tak czynią - ale jest to rzadkością.
W ten sposób pragnę rozwijać intymną więź z wszystkimi dziećmi Bożymi. Potrzebuję po prostu słuchać waszych cichych wezwań, gdy chcecie się podzielić ze Mną swoimi osobistymi myślami, smutkami, radościami, obawami, niepowodzeniami i waszą tęsknotą za Mną, po to, abyście mogli Mnie doświadczyć i abym Stał się w was Obecny.
Nigdy wcześniej w historii świata Bóg nie pozwolił sobie na to, by dusze, które Go szukały, odczuwały Go przeze Mnie, Jego jedynego Syna, tak jak to ma miejsce obecnie. Przez moc Boga, Ojca, Najwyższego - staję nawet przed najbardziej poniżonymi, najbardziej niegodnymi, najbardziej zdezorientowanymi, najbardziej dręczonymi na duchu, aby dać wam Dar doświadczenia Mojej Obecności. Jak to robię? Skąd będziecie wiedzieli, że to Ja kontaktuję się z wami? Napełnię was najpierw łzami nawrócenia. Zaczniecie odczuwać wielki smutek, gdy będziecie przeżywali Moje Ukrzyżowanie. Zaczniecie patrzeć na życie, nawet w codziennych sytuacjach, Moimi Oczami. Będą was przyciągać ci, którzy już zostali napełnieni Darem Ducha Świętego.
Nie wybieram tych, których uważacie za bardziej godnych, bardziej świętych, bardziej błogosławionych, bardziej zdyscyplinowanych, niż wy. Wybieram tylko tych, którzy przychodzą do Mnie w całkowitej pokorze, gdzie dobrowolnie oddają własną wolę, aby mogła stać się Moja Wola.
Jeśli naprawdę Mnie kochacie, poznacie prawdziwy pokój. Jeśli naprawdę Mnie kochacie, powiecie Mi:
"Jezu, liczy się tylko Twoja Wola. Moja wolna wola jest Twoją. Rób z nią, co chcesz."
Gdy dusze Mi to mówią, są prawdziwymi Moimi sługami i z ich powodu mogę uratować resztę tych, którzy są zbyt uparci, aby rozpoznać sens bycia w jedności ze Mną.
Mogę robić wiele rzeczy i dokonać wielu cudów, gdy wolna wola dana każdemu przez Mojego Ojca jest z powrotem ofiarowana Mnie, Jego Synowi. Jest to największa moc, która wyeliminuje moc bestii, gdy ten dojdzie do władzy. Przyjdźcie do Mnie i dajcie swoją wolną wolę Mojemu Ojcu, aby przynieść wolność ludzkiej rasie. Proszę, odmawiajcie tę szczególną Modlitwę Krucjaty:
Modlitwa Krucjaty (123) Ofiarowanie wolnej woli Bogu:
Mój najdroższy Jezu, przyjmij modlitwę ode mnie, od najbardziej niegodnej duszy i pomóż mi bardziej Cię kochać. Poprzez moją wolną wolę, ofiaruję Ci ten Dar z powrotem, drogi Jezu, abym mógł stać się Twoim pokornym sługą i pozostać posłusznym Woli Boga.
Moja wola jest Twoją Wolą. Twoje Panowanie oznacza dla mnie posłuszeństwo każdemu Twojemu życzeniu.
Moja wolna wola jest Twoją, abyś zrobił z nią to, co jest potrzebne, aby zbawić wszystkich ludzi, na całym świecie, którzy są od Ciebie oddzieleni.
Oddaję ten Dar, który został mi dany przy urodzeniu, na Twoją Najświętszą Służbę. Amen.
Im lepiej zaczniecie Mnie poznawać, tym lepiej zrozumiecie dwie rzeczy. Moje Nauczanie nigdy się nie zmienia. Kocham wszystkie dusze.
Wasz Jezus


2nd October 2013, 22:15 - There is a great misconception as to what makes a man or woman holy in My Eyes

My dearly beloved daughter, there is a great misconception as to what makes a man or a woman holy in My Eyes.
Many people in the world find the practice of the Christian Faith difficult to embrace when it comes to prayer. So many good and well-meaning people find it hard to sit quietly in peaceful contemplation of My Great Lessons given to the world in order to make them understand what is expected of them. I do not make great demands. I do not force souls to spend hours and hours before Me and yet, I Am so happy when humble souls do this - but it is a rare thing.
This is how I wish to develop an intimate relationship with all of God's children. I just need to hear your little voice call out to Me when you would like to share your private thoughts; your sorrows; your joy; your worries; your failures and your longing for Me, so that I can make Myself Present and witnessed by you.
Never before in the history of the world will God permit Himself to be felt, within the souls of those who will seek Him out now - through Me, His only Son. By the Power of God, the Father, the Most High - I come before even the most lowly, the most unworthy, the most confused, the most tormented of spirit, to give you the Gift to witness My Presence. How do I do this? How will you know that I communicate with you? I will fill you first with the tears of conversion. You will begin to feel great sorrow as you relive My Crucifixion. You will begin to see life, even in everyday situations, through My Eyes. You will be drawn to others, who have been filled already with the Gift of the Holy Spirit.
I do not choose those you believe are more worthy, more holy, more blessed, more disciplined, than you. I choose only those who come to Me in total humility, where their own free will has been willingly abandoned by them, so that it can become My Will.
If you truly love Me, you will know true peace. If you truly love Me you will say to Me:
"Jesus Your Will is all that matters. My free will is Yours. Do with it as You may."
When a soul tells Me this, they are true servants of Mine and they are the reason I can save the rest of those who are too stubborn to recognise the meaning of being in union with Me.
I can do many things and create many miracles, when the free will, given to every person by My Father, is offered back to Me, His Son. This is the greatest power, which will eliminate the power of the beast when he comes to power. Come to Me and gift your free will to My Father, in order to bring freedom to the human race. Please recite this special Crusade Prayer:
Crusade Prayer (123) Gift of free will to God:
My dearest Jesus, hear this prayer from me, a most unworthy soul, and help me to love You more. By my free will, I offer You this Gift back, dear Jesus, so that I can become Your humble servant and remain obedient to the Will of God.
My will is Your Will. Your Command means that I am obedient to Your every desire.
My free will is Yours to do with it what it is that is needed to save all people, all over the world, who are separated from You. I grant this Gift, which was given to me at birth, to Your Most Holy Service. Amen.
The more you begin to know Me, the more you will understand two things. My Teachings have never changed. I love all souls. Your Jesus