Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


03.10.2013, 22:35 - Gdy rozpoczyna się Ukrzyżowanie Mojego Kościoła na Ziemi, musicie uważać na wszystkie znaki, które zostały przepowiedziane

Moja szczerze umiłowana córko, gdy rozpoczyna się Ukrzyżowanie Mojego Kościoła na Ziemi, musicie uważać na wszystkie znaki, które zostały przepowiedziane.
Wrogowie Boga będą naśladować każdy aspekt Mojego Ukrzyżowania, począwszy od zbezczeszczenia Mojego Ciała. Kiedy zaciągnęli Mnie przed Moich katów, rozebrali Mnie do naga, żeby Mnie wyśmiać i zawstydzić. Następnie ubrali Mnie na czerwono - kolor kojarzony z bestią. Potem walczyli o to, kto ma wbić pierwszy gwóźdź w Moje Ciało. Następnie, jak dzikusy, szarpali Moje kończyny i rozciągali Moje Ramiona tak mocno, że wyrwali je z Moich Stawów, aby sprawić Mi dodatkowy ból. Abym bardziej cierpiał, wbili gwoździe w Moje Dłonie pod takim kątem, aby przeszły przez Moje Nadgarstki. Moje dwie Ręce wyciągali pod dwoma niewygodnymi kątami i wisiałem w bólu pod wyjątkowym kątem, co miało na celu doprowadzić Mnie do maksymalnego bólu i upokorzenia.
Ciągnęli losy, aby ostatecznie ośmiu mężczyzn mogło przewodniczyć krwawym torturom zadawanym Mojemu Ciału. Skandowali przekleństwa, bili i uderzali Mnie, kopali Mnie w brzuch i ryczeli, jak dzikusy. Zhańbili Mnie na wszystkie sposoby, aby pokazać wszystkim, którzy byli świadkami Mojej śmierci na Krzyżu, że zostałem ukarany za Moje tak zwane nikczemne kłamstwa. Zamordowali Mnie, aby Mnie uciszyć i uniemożliwić, by Słowo Boże dotarło do dusz.
Tak samo stanie się wkrótce. Moim wrogom nie wystarczy, że zmienią Obecność Mojej Eucharystii - jeszcze raz będą bezcześcili Moje Ciało. Zbezczeszczą Mnie w podobny sposób. Użyją czerwonego koloru; będą czynili gesty przed Moim Krzyżem i będą Mnie obrażali poprzez nowe rytuały. Tylko ci, którzy rozpoznają te znaki, dostrzegą, jak te świętokradztwa zostaną entuzjastycznie przedstawione światu, wśród wielkiej pompy i przepychu.
Nowe homilie będą bezsensowne i wiele z nowej liturgii będzie pozbawione sensu. Ci, którzy znają Moje Nauczanie, będą świadomi mylących, nielogicznych i skomplikowanych stwierdzeń, które będą towarzyszyły wprowadzaniu nowego, zmienionego nauczania i dawnych wierzeń. Oni nie tylko zmylą dusze i wytworzą w nich wielki niepokój, będą oni pełni sprzeczności i kłamstw, które nigdy nie mogłyby pochodzić ode Mnie, Jezusa Chrystusa.
Posiadacie Prawdę od czasu, gdy chodziłem po Ziemi. Teraz otrzymacie kłamstwa tak przygotowane, aby odwrócić się od Boga. Starajcie się stale zachowywać czujność, gdyż zostaniecie wchłonięci i zabrani pod fałszywą doktrynę. Doktryna ciemności, skrupulatnie planowana przez wiele lat, wkrótce na was zstąpi. Nigdy nie wolno wam przyjmować obietnic, które są sprzeczne z Moim Słowem. Kiedy zobaczycie, że takie rzeczy mają miejsce, będziecie wiedzieli, że zostały one przyniesione wam przez złego ducha, aby zniszczyć wasze szanse na wieczne zbawienie.
Wasz Jezus


3rd October 2013, 22:35 - As the Crucifixion of My Church on Earth commences, you must watch out for all the signs, which were foretold

My dearly beloved daughter, as the Crucifixion of My Church on Earth commences, you must watch out for all the signs, which were foretold.
The enemies of God will emulate every aspect of My Own Crucifixion, beginning with the desecration of My Body. When I was dragged before My executioners, they stripped Me naked, in order to mock Me and cause Me shame. They then dressed Me in red - the colour associated with the beast. They then fought over who would drive the first nail into My Body. Then, like savages, they tore at My Limbs and stretched My Arms so far that they pulled them out of My Sockets, so as to cause Me extra pain. To make Me suffer more, they drove the nails through the palms of My Hands at an angle so that they exited through My Wrists. My two Arms were pulled at two awkward angles and I hung at a painful, unusual angle, designed to cause Me the maximum amount of pain and humiliation.
They drew lots so that the final eight men could preside over the bloody torture they inflicted upon My Body. They chanted obscenities, slapped and punched Me, kicked Me in the stomach and roared like savages. They defiled Me in every way to show all those who witnessed My death on the Cross that I was being punished for My so-called wicked lies. I was murdered to keep Me silent and to prevent the Word of God from reaching souls.
The same will happen soon. It won't be enough for My enemies to change the Presentation of My Eucharist - they will defile My Body once more. They will desecrate Me in similar ways. The colour red will be used; they will make gestures before My Cross and insult Me by their new rituals. Only those who recognise the signs will discern how these sacrileges will be enthusiastically presented to the world, amid great pomp and splendor.
The new homilies will be a nonsense and much of the new liturgy will not make sense. To those who know My Teachings, be aware of the confusing, illogical and complicated statements, which will accompany the introduction of the new, revised teachings and creeds of old. They will not only confuse and create great unease in your soul, they will be full of contradictions and lies, which could never come from Me, Jesus Christ.
You have been given the Truth since the time I walked the Earth. You will now be given the lies, designed to make you turn from God. Make sure that you are alert, for you will be swallowed up and taken into false doctrine. The doctrine of darkness, planned meticulously for many years, will soon descend upon you. You must never accept promises, which contradict My Word. When you see these things happen you will know that they have been brought to you by the spirit of evil, in order to destroy your chance of eternal salvation.
Your Jesus